Enciklopedia Shqip – Sahabet

Filtrimet: ֍Ashere-i Mubeshere, Femra, Te hershem, Muezin, Lajmetar, Hatib, Shkrues ֍Nena e Besimtareve, Femije, Nip/Mbese, Halla, Kusheri, Sherbetore ֍Ensar, Muhaxhir, Abisina I, Abisinia II, Akabe I, Akabe II, Suffa, Ridvan ֍Bedr, Uhud, Hajber, Hendek, Mut’ah, Hajber, Jemame ֍Kurejsh, Evs, Hazrexh, B.Adij, B.Hashim

Sad Bin Ubade r.a. – flamurtari i ensarëve

Prindërit: Ubade ibn Dulaim bin Haritha / Amra bint MesudData/Vendi i Lindjes: (Medine)Vendi i ndërrimit jetë: ~13-20 AH (Siri)[ Shehid ...

Abdullah bin Ebi Talha r.a. – Enciklopedia Sahabet

Prindërit: Ebu Talha Ensari / Umm Sulejm bint MilhanData/Vendi i Lindjes: MedineVendi i ndërrimit jetë: 84 AH (Medine)Vendbanimet: MedineVëllezërit/motrat: Ebu Umejr ...

Addasi r.a. – Enciklopedia Sahabet e Profetit Muhamed a.s.

Addasi ishte një djalë i ri skllav i krishterë që jetonte në Taif, një zonë malore në provincën e Mekës ...

Ebu Umejr bin Ebi Talha r.a. – Sahabet femije

Ai është djali i Ebu Talhas r.a. (një nga të shquarit e Ensarit) dhe Ummu Sulejmit r.a. Ai është gjithashtu ...

Enes bin Malik (ra) – Sherbetori i Pejgamberit a.s.

Prindërit: Malik ibn Nadr / Umm Sulejm bint MilhanData/Vendi i Lindjes: 10 BH/613 CE (Medine)Data/Vendi i ndërrimit jetë: 93 AH/712 ...

Eban ibn Said r.a. – Ashabet e Pejgamberit Muhamed a.s. shqip

Prindërit: Said ibn el As b. Umejje / Umm Halid bint Habab b. Abd el Kenani Data/Vendi i Lindjes:  (Mekke) ...

Xhubejr ibn Mut’imi (r.a.) – Sahabet e Profetit Muhamedit a.s. shqip

Prindërit: Mut'im b. Adi b. Neufel / Umm Xhemil bint Said b. Amir Data/Vendi i Lindjes:  (Mekke) Vendi i ndërrimit ...

Umm Halid bin Halid r.a. – Sahabet femra shqip

Prindërit: Halid bin Said ibn el As / Umajna bint Halaf Data/Vendi i Lindjes:  (Abisini) Vendi i ndërrimit jetë: Vendbanimet: ...

Mistah bin Uthathe r.a. – Sahabet e Profetit a.s. shqip

Prindërit: Uthathe bin Abbad bin el Muttalib / Umm Mistah bint Ebi Ruhm b. el Muttalib Data/Vendi i Lindjes:  (Mekke) ...

Zejd bin Erkam r.a. – Sahabet e Profetit Muhamed a.s. shqip

Prindërit: Erkam b. Zejd b. Kajs Data/Vendi i Lindjes:  (Mekke) Vendi i ndërrimit jetë: ~68 AH or 65 AH (Kufe) ...

Erua bint Kuraiz bin Rabia r.a. – Sahabet femra shqip

Prindërit: Kuraiz bin Rabia b. Habib b. Abd Shams / Umm Hakim bint Abd el Muttalib Data/Vendi i Lindjes:  (Mekke) ...

Ebu Seleme el-Mahzumi (r.a.) – Vëllau i qumështit i të Dërguarit të Allahut (s.a.s.)

Prindërit: Abd el-Asad bin Hilal b. Abdullah Mahzumi / Barrah bint Abd el-Muttalib Data/Vendi i Lindjes:  Mekke Vendi i ndërrimit ...

Shifa binti Abdullah (r.a.) – Zonjat sahabe shqip

Prindërit: Abdullah b. Abd Shems b. Halaf / Fatime bint Uehb el Muhzumi Data/Vendi i Lindjes:  Mekke Vendi i ndërrimit ...

Shamun bin Zejd bin Hunafa r.a. (Ebu Rejhane) – Sahabet shqip

Prindërit: Data/Vendi i Lindjes:  Mekke Vendi i ndërrimit jetë: Medine [Natyrale] Vendbanimet: Medine, Damask, Egjipt, Palestine Vëllezërit/motrat: Bashkëshorti/ja: Fëmijët: Zemra ...

Umm Kulthum bint Ukba (r.anha) – Sahabet femra shqip

Prindërit: Ukba ibn Ebu Muajt / Erua bint Kuraiz bin Rabia Data/Vendi i Lindjes:  Mekke Vendi i ndërrimit jetë: Medine ...

Umm Haram binti Milhan (r.anha) – Beteja e Qipros

Prindërit: Malik b. Halid b. Zaid b. Haraam / Muliakah bint Malik bin 'Adi b. Zaid Manat Data/Vendi i Lindjes: ...

Bara bin Ma’rur (r.a.) – Sahabet e Profetit a.s.

Prindërit: Ma'rur bin Sakhr b. Khansa / Er-Rabab bint an-Nu'man Data/Vendi i Lindjes: Medine Vendi i ndërrimit jetë: 1 AH/622 ...

Abdullah bin Unays (r.a.)

Prindërit: Unajs (bin As'ad b. Haram b. Habib) Data/Vendi i Lindjes: Medine Vendi i ndërrimit jetë: ~54 AH/674 CE (Siri)[ ...

Abdullah bin Atik (r.a.)

Prindërit: Atik bin Kajs bin el-Esued Data/Vendi i Lindjes: Medine Vendi i ndërrimit jetë: 12 AH/634 CE (Hixhaz)[ Shehid (Yemame) ...

Ummu Kulthum (r.anha) – Grate sahabe

Emri i plotë: Umm Kulthum bint Ukba ibn Abu Mu'ajt bin Ebu 'Amr bin Umajje b. 'Abd Shams b. 'Abd ...

Zijad Ibn Lebid r.a.

Emri i plotë: Zijad bin Labid b. Tha'laba b. Sinan b. 'Amir b. 'Ady b. Umayya b. Bayada b. 'Amir ...

Fadl ibn Abbas (r.a.) – djali i xhaxhait të Profetit tonë (a.s.)

Emri i plotë: Fadl ibn Abbas bin Abdul-Muttalib b. Hashim b. 'Abd Manaf b. Qusayy b.Kilab b. Murrah Prindërit: Abbas ...

Neufel ibn Harith r.a. – Ashabet e Resulullahut

Emri i plotë: Neufel ibn Harith ibn 'Abd al-Muttalib b. Hashim b. 'Abd Manaf b. Qusayy b. Kilab b. Murrah ...

Seleme Ibn Hishami (r.a.)

Emri i plotë: Seleme bin Hisham b. al-Mughirah b. 'Abdullah b. 'Umar b. Makhzum b. Yaqazah b. Murrah Prindërit: Hisham ...

Ribi ibn Amr El-Ensari r.a.

Rib’i ibn Amr el-Ensari (r.a.), ishte një sahab i cili shfaqi një besim të palëkundur dhe një trimëri të pamposhtur ...

Akil ibn Ebi Talibi (r.a.)

Emri i plotë: Akil ibn Ebi Talib ibn AbdulMuttalib b. Hashim b. 'Abd Manaf b. Qusayy b. Kilab b. Murrah ...

Abdullah ibn Xhubejr r.a. – Komandanti i shigjetareve ne Uhud – Ashabet

Emri i plotë: Abdullah bin Xhubejr b. al-Nu'man b. Umayya b. al-Burak (Imru'ul-Qays) b. Tha'laba b. 'Amr b. 'Auf Prindërit: ...

Makil Ibn Sinan r.a.

Emri i plotë: Ma'qil bin Sinan b. Mazhar b. 'Urki b. Fitayan b. Sabi' b. Bakr b. Ashja' Prindërit: Sinan ...

Sulejman ibn Surad (r.a.) – Sahabet e Resulullahut

Emri i plotë: Sulaiman bin Sard b. al-Junn b. Abi al-Junn('Abdul 'Uzza) b. Manqidh b. Rabi'a b. Asram b. Dubays ...

Umm Uaraka bint Abdullah (r. anha) – Sahabet grua

Emri i plotë: Umm Uaraka bint 'Abdullah bin al-Harith b. 'Uwaymar b. Naufal al-Ansaria Prindërit: Abdullah bin al-Harith b. 'Uwaymar ...

Fatime bint Hattab r.a. – Ummu Xhemil

Emri i plotë: Fatime bint al-Khattab b. Nufayl b. 'Abd al-Uzza b. Riya'h b. 'Abdullah b. Qurt b. Razah b ...

Sheddad bin Eus (r.a.) – Shoket e Pejgamberit a.s.

Emri i plotë: Sheddad bin Eus bin Thabit b. al-Mandhur b. Haram b. 'Amr b. Zayd Manat b. 'Adi b ...

Amr bin As r.a. – Enciklopedia sahabet ne gjuhen shqipe

Me kalimin e kohës, drita e Islamit arriti tek një numër më i madh i njerëzve dhe numri i atyre ...

Hamza ibn AbdulMuttalib r.a.- Luani i All-llahut

Xhaxhai i Resulullahut , Hamza, po ashtu ka pasur mëndeshë nga fisi Benu Sa’d b. Bekër, e një herë i ...

Halid b. Velid r.a. – Shpata e Allahut, komandanti pa asnje humbje

Halidi r.a. pa dyshim ka qenë gjeniu më i madh luftarak të cilin e ka shënuar historia. Halidi r.a., ka ...

Dhekuan ibni Abdikajs r.a. – Sahabiu “muhaxhir dhe ensar”

Dhekuan ibn Abdikajs (r.a.), ishte një nga njerëzit guximtarë të parë që u takua me Resulullahun (s.a.s.), në Akabe dhe ...

Makil ibn Jesar (r.a.) – Sahabet shqip

Ma’kil ibn Jesar (r.a.), ishte një sahab që u nderua me Islam para Marrëveshjes së Hudejbijes. Ai ishte një njeri ...

Musab ibni Umejri (r.a.) – mesuesi dhe përfaqësuesi i parë i Pejgamberit a.s.

Medinasit si mysliman te rinj kishin nevojën e një mentori. Para se të largoheshin, vendosën që ta flisnin këtë me ...

Habbab bin Eret (r.a.) – Myslimanet e pare

Ai ishte ne mesin e dhjetë personave të parë i cili u konvertua në Islam. Habbab bin Eret (r.a.) pati ...

Esad bin Zurare r.a. – 6 myslimanet e pare medinas

Esad bin Zurare ishte ne mesin e gjashtë medinasve që u takuan me Profetin në Akabe dhe u bënë myslimanë, ...

Ubade bin Samit r.a. – Sahabet e Beses se Akabes

Ubade bin Samit el-Ensari ishte një prej Sahabëve që morën pjesë në besëlidhjen e Akabes (në të parën dhe të ...

Hind binti Utba (r.anha) – Sahabet grua

Kur ushtria Islami pushtoi Mekkën, u zhvilluan përleshje të vogla rruge. Pas kësaj, Qabja u pastrua nga idhujt. Dhembshuria dhe ...

Hamna binti Xhahsh (r.anha) – Sahabet grua

Hz. Hamna ishte vajza e Umejme binti Abdulmuttalibit (vajzës së Abdulmuttalibit Umejmes), pra vajza e hallës së Profetit(s.a.v). Ajo ishte ...

Fatima binti Esed (r.anha) – Sahabet femra

Kush nuk dëshiron të bëjë favor dhe t'i ndihmojë njerëzit kur është e mundur? Nëse personi i varfër është një ...

Esma binti Umajs (r.anha) – Sahabet femra

Gjatë viteve të para të Islamit, politeistët u përpoqën t'i detyrojnë muslimanët të dalin nga feja e tyre përmes torturave ...

Bilal ibn Ribah Habeshiu r.a. – Muezini i Pejgamberit a.s.

Në historinë e Islamit ka heronj të besimit, burra dhe gra, jeta e të cilëve na frymëzon të bëhemi njerëz ...

Ebu Akil r.a. – Abdurrahman bin Abdullah – Ngjarje nga jeta e sahabeve

Një sahabe që edhe Kurani do ta lavdëronte. Ebu Akil ishte nga të parët që përqafoi Islamin në Medinë, që ...

Ebu Xhendel bin Suhejl (r.a) – Heroi i Hudejbijes – Jete Sahabesh

Heroi i Hudejbijes Ai lindi dhe u rrit në Mekë, në një familje idhujtare. Babai i tij Suhejl ibn Amri, ...

Abdullah bin Dhul Bixhadejn r.a.

Ishte jetim. Ai jetoi me xhaxhain e tij. Xhaxhai i tij u kujdes shumë për të. Një ditë, kur dëgjoi ...

Zejd ibn Hattab r.a.

Zejd ibn Hatabi ishte midis të parëve që pranoi Islamin në periudhën më të vështirë të tij. Ai ishte vëllai ...

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

“Më i dijshmi i ymmetit tim për hallallin dhe haramin është Muadh Ibnu Xhebeli.” Muhammedi a.s. Kur Gadishulli Arab u ...

Seleme bintu Kajs r.a.

Omer elFaruku e kaloi tërë natën pa gjumë duke ruajtur në periferi të Medinës me qëllim që njerëzit të flejnë, ...

Ebu Hurejre r.a. – Sahabet e Resulullahut s.a.v.

“Ebu Hurejre i ka mësuar përmendsh më shumë se një mijë e gjashtëqind hadithe të Pejgamberit a.s. dhe i ka ...

Esma binti Ebu Bekr r.a.

Kishte disa personalitete të ndritshme midis sahabeve që ishin femra. Ato u përpoqën ta mësojnë Islamin duke u përballur me të ...

Thabit ibnu Kajs r.a.

“Testamenti i asnjë njeriu nuk është realizuar, pas vdekjes së vet, përveç testamentit të Thabit Ibnu Kajsit.” Thabit ibnu Kajsi ...

Fejruz edDejlemijj r.a.

“Fejruzi është njeri i bekuar, nga familja e një shtëpie me njerëz të bekuar.” Muhammedi a.s. Pasi u sëmur i ...

Suraka ibn Malik r.a.

“Si do të të duket, o Suraka, kur t'i veshësh dy rrathët e arta të Kisrës?!” Muhammedi, a.s. Një mëngjes ...

Abdullah bin Selam r.a.

“Kush dëshiron të shohë njërin prej banorëve të xhenetit, le të shikojë Abdullah bin Selamin.” Husajnu ibnu Selami ishte njëri ...

Rebi bin Zijad r.a.

“Askush nuk ma ka thënë të vërtetën që se jam halife ashtu siç ma ka thënë Rrebië bin Zijadi.” Omeri, ...

Habbab ibn Eret r.a.

“Allahu e mëshiroftë Habbabin, që besoi me dëshirë, emigroi me bindje dhe jetoi si luftëtar.” Ali ibnu Ebu Talibi Umu ...

Nuajm ibnu Mes’ud r.a.

“Nuajm ibnu Mes’udi është ai i cili e kuptoi se lufta është strategji.” Nuajm ibën Mes’udi ishte një djalosh i ...

Utbe bin Gazvani r.a.

“Vërtet, Utbe bin Gazvani ka një vend të lartë në Islam.” Omer ibnul Hattabi Omer ibnul Hattabi, emiri i muslimanëve, ...

Safije bintu Abdul Muttalib r.a. – Halla e Pejgamberit a.s.

Gjatë epokës së lumturisë, kishte disa gra që nuk e hidhnin nga duart e tyre pishtarin e Islamit, të cilët ...

Asim ibnu Thabit r.a.

“Kush lufton, le të luftojë ashtu siç lufton Asim ibnu Thabiti.” (Muhammedi a.s.) Kurejshitët, i madh e i vogël, zotërinj ...

Ebul As ibnu Rebia r.a.

“Më foli Ebul Asi dhe ishte i sinqertë, më premtoi dhe e mbajti besën!”  (Muhammedi a.s.) Ebul As ibnu Rebia ...

Rebia ibnu Ka’bi r.a.

Rebi’a ibnu Ka’bi rrëfen në vetën e parë: Isha në moshë djaloshare atë ditë kur drita e besimit preku shpirtin ...

Zejd ibn Thabit r.a.

“Vallë, kush do të thurë vargje pas Hasanit dhe birit të tij? Vallë, kush do të ketë retorikë si Zejd ...

Abbad ibn Bishr r.a.

“Meritat e tre personave nga ensarët nuk ka mundur t’i arrijë askush. Ata janë: Sà’d ibnu Mu’adhi, Usejd ibnu ElHudejri ...

Hakim ibn Hizam r.a.

“Në Mekë gjenden katër persona më të zhveshurit nga politeizmi dhe më të dëshiruarit për të pranuar fenë islame... Njëri ...

Vahshi ibn Harb r.a.

“Ai ka vrarë më të mirin njeri pas Muhammedit... kurse  pastaj ka vrarë më të keqin njeri, gjithashtu” Historianët A thua, ...

Ebu Talha r.a.-Zejd ibnu Sehl

Zejd ibnu Sehl EnNexhxhari, i njohur me pseudonimin Ebu Talha, mësoi që Rumejsa Bintu Milhan nga fisi Nexhxhar, e njohur ...

Habib ibnu Zejd r.a.

“Ju bekoftë Allahu për hir të EhliBejtit  dhe ju mëshiroftë për hir të tyre.”  Muhammedi a.s. Në një shtëpi ku ...

Ukbe ibn Amir r.a.

...Ja, i Dërguari i Allahut më në fund, pas një pritjeje të gjatë e të përmallshme, duket në horizont dhe ...

Hudhejfe ibn Jeman r.a.

“Atë që ua thotë Hudhejfeja, besojeni (merreni për të vërtetë) dhe atë që ua lexon Abdullah ibnu Mes’udi, lexojeni!” (Hadith ...

Ebu Sufjan bin Harith r.a.

“Ebu Sufjan bin Harithi do të jetë zotëri i djelmërisë (rinisë) në xhenet.” (Muhammedi a.s.) Rrallë herë mund të ndodhë ...

Umejr Ibn Sa’d r.a.

“Të rrallë janë njerëzit si Umejr Ibnu Sa’di ” (Omer ibnul Hattabi) Qysh në fëmijërinë e tij të hershme, Umejr ...

Usame ibnu Zejd r.a.

“Vërtet, Ebu Usameja ka qenë më i dashur te Pejgamberi i Allahut se babai yt, madje më i dashur se ...

Zejd ibnu Harithi r.a.

“Për Allahun, Zejd ibnu Harithi ka qenë i lindur për të komanduar dhe ishte njeriu më i dashur tek unë.” ...

Ebu Derda r.a.

“Ebu Derda’ ishte larguar nga bota (e stërngarkuar materialiste) për të kërkuar e gjetur qetësi shpirtërore në të dy botët.” ...

Suhejb ibn Sinan Er-Rumi r.a.

“Fitoi tregtia o Ebu Jahja... fitoi tregtia.” (Muhammedi a.s.) A thua kush prej nesh  nga radhët e muslimanëve nuk e ...

Nu’man ibnu Mukarrin r.a.

“Imani (besimi) ka shtëpi, por edhe hipokrizia ka shtëpi, e shtëpia e Beni Mukarrenit është njëra nga shtëpitë e besimit.” ...

Abdullah ibn Abbas r.a.

“Ai është djalosh i pjekur, ka gjuhë dhe stil të të pyeturit, zemër dhe mend...” (Omer Ibnul Hattab) Ky shok ...

Usejd ibnu Hudejr r.a.

“Ata, engjëjt të dëgjonin ty, o Usejd...” (Muhammedi a.s.) Djaloshi mekas, Mus’ab ibnu Umejri kaloi në Jethrib (Medinë) me delegacionin ...

Mexhzeetu ibnu Thevri r.a.

Këta janë trimat e mëdhenj të ushtrisë së Allahut, të cilët i shkundin pluhurin Kadisijes të ngazëllyer se Allahu ua ...

Abdullah ibnu Ummi Mektum r.a.

“Njeriu i verbër për të cilin Allahu zbriti gjashtëmbëdhjetë ajete, të cilat u lexuan dhe do të vazhdojnë të lexohen ...

Ebu Dherr el Giffari r.a.

“Nuk mbajti toka e as nuk njohu qielli njeri më të drejtë se Ebu Dherrin.” Muhammedi a.s. Në luginën “Veddan”, ...

Adij ibnu Hatim r.a.

“Ti besove kur nuk besuan, e pranove kur e mohuan, ishe besnik kur tradhtuan, sulmove kur të tjerët ikën.” Omer ...

Zejdul Hajr r.a.

“Ti ke dy cilësi, të cilat i do Allahu xh.sh. dhe i Dërguari i Tij: durimin dhe shpirtmadhësinë.” Muhammedi a.s ...

Ikrime ibn Ebu Xhehl r.a.

“Do t’iu vijë juve Ikremeja si besimtar dhe muhaxhir. Mos e fyeni babain e tij, sepse fyerja e të vdekurit  ...

Selman el Farisiu r.a.

“Selmani është prej nesh Ehli Bejtit” Muhammedi a.s. Ky është rrëfimi ynë për njeriun që kërkonte të gjente të vërtetën, ...

Abdullah ibn Mesud r.a.

“Kush dëshiron ta lexojë Kur’anin ashtu si ka zbritur, le ta lexojë sipas  kiraetit (leximit) të ibnu Ummi Abdit.” Muhammedi ...

Amr ibn Xhamuh r.a.

 Plaku që me këmbën e tij të çalë deshi të shkelë xhenetin. Amr ibnul Xhamuhu ishte njëri prej prijësve të ...

Ebu Ejjub el Ensari r.a.

Do të varroset nën muret e Kostantinopojës. Ky sahab i ndershëm quhet Halid ibnu Zejd ibnu Kulejbi, prej fisit beni ...

Thumame ibn Thuali r.a.

I bllokoi ekonomikisht kurejshitët. Në vitin e gjashtë të hixhretit, Pejgamberi a.s. vendosi t’i zgjerojë kufijtë e thirrjes së tij ...

El Berra ibn Malik r.a.

“Mos e caktoni elBerran në krye të ushtrisë muslimane, nga frika se ai do t’i marrë në qafë ushtarët muslimanë ...

Umejr ibn Vehb r.a.

“Umejr ibnu Vehbi është më i dashur tek unë se disa prej fëmijëve të mi.” Omer ibnul Hattabi Umejr ibnu ...

Abdullah ibn Hudhafe Sehmij r.a.

“Çdo musliman ka të drejtë ta puthë kokën e Abdullah ibnu Hudhafes dhe unë i pari e bëj këtë.” Omer ...

Tufejl ibn Amr r.a.

“O Zoti im, bëji atij një shenjë që do t’a ndihmojë në bamirësi!” Lutja e Pejgamberit a.s. për të. Tufejl ...

Seid ibn Amir r.a.

I riu Seid ibnu Amir ElXhumehij ishte njëri prej atyre mijërave që kishin dalur në vendin e quajtur “Ten’im”, jo ...

Ali ibn Ebu As ibn Rabie r.a. – Enciklopedia Sahabet

Lindi nga vajza e Pejgamberit a.s. Zejneb bint Muhammad r.a. dhe burrit te saj Ebu As ibn Rabi r.a. Sipas ...

Umame bint Ebu As ibn Rabie r.a. – Mbesa e Pejgamberit a.s.

Umame bint Zejneb r.a. ishte e bija e Zejnebit r.a. (vajza e Pejgamberit a.s.) dhe Ebu As ibn Rabie r.a ...

Abdullah bin Othman r.a. – Nip i Pejgamberit a.s.

Othmani r.a. u martua me vajzen Rukijje te Pejgamberit a.s. në Mekë dhe se bashku emigruan në Abisini (Etipopi). Aty ...

Abdullah bin Uthman r.a.

Ai është djali i vajzës së Pejgamberit (sas), Rukijjes (ra) me Othman ibn Affan (ra). Lindi në Abisini. Abdullahu (ra) ...

Ashere i Mubeshere – Dhjete te pergezuarit me Xhennet!

Sahabët gëzojnë një status shumë të lartë, sepse ata iu bashkëngjitën Profetit a.s që në çastin e parë, pranuan Islamin ...

Hulefa i Rashidin – Kater Halifet e Drejte

Sahabët gëzojnë një status shumë të lartë. Edhe pse e pranuan Islamin në kohë të ndryshme, ata e kaluan pjesën ...

Zeyneb bint Ali r.a. – Mbesa e Pejgamerit a.s.

https://busullaezemres.com/zeyneb-bint-ali-r-a-mbesa-e-pejgamerit-a-s ...

Hasan ibn Ali r.a. – Niperit e Pejgamberit a.s.

Profeti s.a.v.s e  martoi vajzën e tij të dashur Hz. Fatimen r.a me Hz. Aliun r.a me urdhër të Allahut ...

Ibrahim bin Muhammad r.a. – Djali i Pejgamberit a.s.

Ibrahimi ishte i biri i Maries egjiptiane, i cili lindi në Medinë, në vitin 8 Hixhri, ndërsa Profeti a.s. ishte ...

Fatime bint Muhammad r.a. – Vajza më e dashur e Profetit (s.a.s)

Emri i plotë: Fatime bint Muhammed b. 'Abdullah b 'Abdul Muttalib b. Hashim b. 'Abdul Munaf b. Qusayy b. Kilab ...

Ummu Kulthum bint Muhammad r.a. – Femijet

Ummu Kulthum lindi pak vite pas Rukajas; atë e martoi i Dërguari i Allahut (s.a.u.s.) me Othmanin (r.a.), pasi pati ...

Abdullah bin Muhammad r.a. – Djemt e Profetit a.s.

Abdullahu thirrej ndryshe Et Tahir dhe Et Tajib, lindi pas Zejnebit dhe ndërroi jetë në moshë të vogël pas  Kasimit ...

Rukijje bint Muhammad r.a. – Vajza e Profetit a.s.

Rukijje lind pas Abdullahut, teksa Profeti a.s. ishte 33 vjeç. Martohet me Uthmanin r.a. dhe të dy bashkë emigrojnë dy ...

Zejneb bint Muhammad r.a. – Vajzat e Pejgamberit a.s.

Vajza e pare e Pejgamberit a.s. lindi pas El Kasimit, 10 vjet para profecisë, kur Profeti a.s. ishte rreth 30 ...

Kasim bin Muhammad r.a. – Femijet e Pejgamberit a.s.

Kasim është më i madhi dhe i pari prej fëmijëve të Profetit a.s., i cili ndërroi jetë në Mekë në ...

Maria el Kibtijje r.a. – Nena e Ibrahimit

Egjiptiane, që i dhurohet Profetit a.s. në vitin 7 Hixhri, nga El Mukaukis, patriarku i Egjiptit, e cila ndërroi jetë ...

Mejmune binti Harith r.a. – Nena e besimtareve

Në vitin e 7 Hixhri, pas Umres së Kadasë, në moshën 60 vjeçare, Profeti a.s. martohet me gruan e dymbëdhjete, ...

Safijje binti Hujej r.a. – Enciklopedia Sahabet

Në vitin 7 Hixhri, në moshën 60 vjeçare, Profeti a.s. u martua me gruan e njëmbëdhjetë, Safije bintu Hujej ibën ...

Ummu Habibe (Remle binti Ebu Sufjan) r.a.

Në vitin 7 Hixhri, në moshën 60 vjeçare, Profeti a.s. martohet me gruan e dhjetë, Umu Habibe bintu Ebi Sufjan, ...

Xhuvejrije binti Harith r.a. – Bashkeshortja e Profetit a.s.

Në vitin 6 hixhri, në moshën 59 vjeçare, Profeti a.s. martohet me gruan e tetë, bijë e një lideri, Xhuvejrie ...

Zejneb binti Xhahsh r.a. – Kurorë e vendosur nga Allahu

Me një vendim hyjnor të ardhur në anulim të birësimit në Islam, në moshën 58 vjeçare, Profeti a.s. martohet me ...

Ummu Seleme r.a. – Dijetare e fikhut

Prindërit: Ebu Umejje b. el-Mugire b. Abdullah Mahzumi / Atika bint Amir bin Rabia bin Malik el Kanania Data/Vendi i ...

Zejneb binti Huzejme r.a. – Nena e te varferve

Në vitin 3 Hixhri, në moshën 56 vjeçare, Profeti a.s. martohet me gruan e pestë, Zejneb bintu Huzejme, i shoqi ...

Hafsa binti Omer r.a. – Familja e Pejgamberit a.s.

Në vitin 3 Hixhri, në moshën 56 vjeçare, Profeti a.s. martohet me gruan e katërt, Hafsa bintu Omer r.a., i ...

Aishe binti Ebu Bekr r.a. – Nena e besimtareve

Vajza e Ebu Bekrit r.a. dhe njëherit bashkëshortja më e dashur e pejgamberit s.a.v.s. u lind në vitin e katërt ...

Sevde binti Zema r.a. – Grate e Pejgamberit a.s.

Në vitin e 10 të profecisë/në vitin 3 para Hixhri (rreth një muaj pasi ndërroi jetë Hatixhja r.a.), në moshën ...

Hatixhe bint Huejlid r.a. – Myslimania e Pare dhe Nena e besimtareve

Hatixhe bint Huejlid (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte një grua prej së cilës mund të mësojmë shumë. Gruaja ...

Said ibn Zejd r.a. – Te Pergezuarit me Xhenet

Zejdi ibnu Amër ibnu Nufejli u ndal larg nga turma e njerëzve dhe shikonte kurejshitët se si festonin një festë ...

Ebu Ubejde ibn Xherrah r.a. – Besniku i ketij populli

“Secili popull ka besnikun e vet, e besniku i këtij populli është Ebu Ubejde” Muhammedi a.s. Ebu Ubejde ishte një ...

Sa’d ibn Ebi Vakkas r.a. – Te pergezuarit me Xhennet

“Gjuaj o Sa’d, gjuaj! Babë e nënë kurban i bëfsha për ty!” (Muhammedi a.s. me këto fjalë e nxiste Sa’din ...

Abdurrahman ibn Avf r.a.- Enciklopedia shqip sahabet

“Allahu të bekoftë e të begatoftë në atë çka solle... dhe Allahu të bekoftë e të begatoftë në atë çka ...

Zubejr ibn Avvam r.a. – Ashere-i Mubeshere

Shumë engjëj, duke marrë pjesë në luftën e Bedrit, në pamjen e Zubejr b. Avvamit, kanë forcuar fuqinë morale të ...

Talha ibn Ubejdullah r.a. – Sahabet e Pergezuar me Xhennet

“Ai që dëshiron të ketë kënaqësinë për të parë një njeri i cili ecën mbi faqen e dheut, dhe që ...

Ali ibn Ebi Talib r.a. – Jete dhe ngjarje sahabesh

Kurora e zinxhirit të artë Aliu i nderuar (r.a.), si para profetësisë së Profetit tonë të dashur (s.a.s.), si pas ...

Osman ibn Affan r.a. (Othman) – Sahabet halife te Pejgamberit a.s.

Prindërit: Affan ibn Ebi el As / Erua bint Kuraiz bin Rabia Data/Vendi i Lindjes: 47 BH/579 CE (Ta'if) Vendi ...

Dihjetul Kelbi (r.a) – Jete Sahabesh

Dihje (r.a) ishte prej Ensarëve, emri i tij i vërtetë është Dihje bin Halife. Dihje merrej me tregti, edhe para ...

Omer ibn Hattab r.a. – Ngjarje nga jeta e sahabeve

Drejtesia e Omerit r.a. Omeri (r.a) ishte udhëheqës i muslimanëve. Një natë, njëri prej sahabëve shkon dhe e viziton në ...

Ebu Bekri Es-Siddiku r.a. – Ngjarje nga jeta e sahabeve

AMBIENTI KU LINDI DHE U RRIT Babai i tij ishte Osman ibn Amr (Ebu Kuhafe) ndërsa e ëma Sel­ma bint ...

Xhulejbib (r.a) – Jete Sahabesh

Për Xhulejbibin kemi folur edhe më parë. Thuhet se ky i ri 15-16-vjeçar nuk e përmbante dot veten pa iu ...

Dimad Bin Thalebe (r.a) – Jete Sahabesh

Kurse një herë tjetër kishte shkuar në Mekë për umre Dimad bin Thalebe nga fisi Ezd-i Shenue. Dimad ishte një ...

Xhaferr Bin Ebi Talib (r.a) – Jete Sahabesh

“E kam parë Xha’ferin në xhenet. Dy krahët e tij të përgjakur i kishte të stolisur me pendla shumëngjyrëshe.” (Hadith ...

Xhebbar bin Sahr (r.a) – Unë e bëj Ja Rasulallah

Xhebbar r.a. ishte nga Madineja. Ai ishte i pranishëm në Betimin e Dytë të Akabesë. Ai mori pjesë në të ...

Abdullah Ibn Xhahsh r.a.

I pari që u emërua komandant i besimtarëve. Sahabi për të cilin do të bëjmë fjalë tani kishte lidhje të ...