Home » Khandaq

Të gjitha rreth Khandaq

Zejd ibn Hattab r.a.

Zejd ibn Hattab r.a.

Zejd ibn Hatabi ishte midis të parëve që pranoi Islamin në periudhën më të vështirë të tij. Ai ishte vëllai i madh i Omer Ibn Hatabit. Zejd ibn...

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

“Më i dijshmi i ymmetit tim për hallallin dhe haramin është Muadh Ibnu Xhebeli.” Muhammedi a.s. Kur Gadishulli Arab u ndriçua me dritën e...

Thabit ibnu Kajs r.a.

Thabit ibnu Kajs r.a.

“Testamenti i asnjë njeriu nuk është realizuar, pas vdekjes së vet, përveç testamentit të Thabit Ibnu Kajsit.” Thabit ibnu Kajsi ishte njëri nga...

Abbad ibn Bishr r.a.

Abbad ibn Bishr r.a.

“Meritat e tre personave nga ensarët nuk ka mundur t’i arrijë askush. Ata janë: Sà’d ibnu Mu’adhi, Usejd ibnu ElHudejri dhe Abbad ibnu Bishri.”...