Home » Libri i Lutjeve » Duatë para gjumit – Lutja Dhikri

Lutjet e gjumit i mjaftojnë besimtarit per kohen sa eshte ne gjume. Per lutjet e nates (tehexhud) kliko. Si pushonte Pejgamberi a.s.?

Lexohen tri herë Ihlas, Felek, Nas

  • Kul huvAll-llahu ehad
  • Kul eّudhu bi Rabbil felek
  • Kul eّudhu bi Rabbin-nas,

Pastaj e fërkon me to sa të kesh mundësi trupin duke filluar nga koka, fytyra dhe pjesa e përparme e trupit, Kështu vepron tri herë.

——————————————————————

Pastaj Ajet-el Kursij

All-llahu la Ilahe il-la huve, El-Hajjul-Kajjumu la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, Lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeّu ّindehu il-la bi idhnihi jaّlemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi shej`in min ّilmihi il-la bi ma shae vesi`a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-`alijjul-`adhim.

All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja, as gjumi, gjithçka që ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësoj tek Ai, pos me lejën e Tij? Ai di të tashmen dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë. Ai është më i Larti, më i Madhi.

“Kush e lexon këtë kur të bie në shtrat, ai është i mbrojtur prej All-llahut dhe nuk i afrohet atij shejtani deri sa të agoj mëngjesi” (Buhariu 4/487).

——————————————————————

Amener-Resulu – Duaja para gjumit

Amener-resulu bima unzile ilejhi min Rabbihi vel-mu`minun, kul-lun amene bil-lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi, la nuferriku bejne ehadin min rusulihi ve kalu semi`na ve eta`na gufraneke Rabbena ve ilejkel mesiir. La jukel-lifull-llahu nefsen il-la vus`aha leha ma kesebet ve ّalejha mektesebet. Rabbena la tuahidhna in nesina ev ahta`na, Rabbena ve la tahmil ّalejna isren kema hameltehu ّalel-ledhine min kablina, Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bihi, vaّfu ّanna vagfirlena verhamna ente mevlana fensurna ّalel-kavmil-kafirin.

I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, si dhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut, melekëve të Tij, shpalljeve të Tij dhe të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, te Ti është ardhmëria (jonë)”. “All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Na i mbulo të këqiat, na fal dhe na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, pra na ndihmo kundër popullit pabesimtarë!

“Kush i lexon këto dy ajete në mbrëmje i mjaftojnë.” (Buhariu “Fet-hul-Bari” 9/94 Muslimi 1/554. Ajete nga sure El-Bekare 285-286).

——————————————————————

Bismike Rabbi ved’aّtu xhenbi ve bike erfeuhu fe in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfedhha bima tahfedhu bihi ibadekes-salihin.

Me emrin Tënd, o Zoti im, bie në gjumë dhe me emrin tënd ngritem. Nëse ma merr shpirtin më mëshiro, e nëse e dërgon (në trupin tim), më mbro sikurse i mbron robërit e Tu të mirë.

“Kur dikush prej juve ngritet nga shtrati i tij e pastaj kthehet në të, le ta fshijë tri herë atë (dyshekun), ngase ai nuk e di se mund të ketë rënë diç në të pasi është larguar nga ai, e pastaj le të thotë: (hadithi)”

Buhariu “Fet-hul-Bari” 1/126), Muslimi 4/2084.

——————————————————————

All-llahumme inneke halakte nefsi ve Ente tevefaha, Leke mematuha, ve mahjaha, In ahjejteha fahfedhha ve in emetteha fagfir leha. All-llahumme inni es`elukel-`afijete.

O Zoti im, Ti krijove shpirtin tim dhe Ti më bën të vdes. Në dorën Tënde është jeta dhe vdekja ime. Nëse më jep jetë, më mbroj, e nëse më bën të vdes, m’i fal mëkatet. O Zoti im, të lutem të më shpëtosh.
Muslimi 4/2083, Ahmedi 2/79. (version i Ahmedit).

——————————————————————

All-llahumme kini ّadhabeke jevme teb`athu ّibadeke (3 herë).

O Zoti im, më ruaj prej dënimit Tënd, ditën kur do t`i ringjallësh robërit Tu.
Pejgamberi alejhis-selam kur dëshironte të flejë e vente dorën e tij të djathtë nën faqe dhe thoshte: (hadithin) (Ebu Davudi 4/311 “Sahih Et-Tirmidhi” 3/143).

——————————————————————

Bismike All-llahumme emutu ve ahja.

O Zoti im, me emrin Tënd vdes dhe jetoj.
Buhariu “Fet-hul-Bari” 11/113, Muslimi 4/2083.

——————————————————————

SubhanAll-llah (33 herë), Elhamdulil-lah (33 herë), All-llahu Ekber (34 herë).

“Kush e thotë këte kur t’i afrohet shtratit është më e mirë për të se sa të ketë shërbëtor”. (Buhariu “Fet-hul-Bari” 7/71), Muslimi 4/2091.

——————————————————————

All-llahumme Rabbes-semavatis-seb`i ve Rabbel-`arshil-`adhim, Rabbena ve Rabbe kul-li shej`in, Falikal-habbi ven-neva, ve Munzilet-Tevrati vel-Inxhili, vel-Furkan, eّudhu bike min sherri kul-li shej`in Ente ahidhun bi nasijetihi. All-llahumme Entel-Evvelu fe lejse kableke shej`un, ve Entel-ahiru fe lejse baّdeke shej`un, ve Entedh-Dhahiru fe lejse fevkake shej`un, ve Entel-batinu fe lejse duneke shej`un, Ikdi ّanna ed-dejne, ve agnina minel-fakr.

O All-llahu im, Zot i të shtatë qiejve dhe Zot i Arshit të Madh, Zoti ynë dhe Zot i çdo sendi, Zbërthyes i farës (i kokrrës së saj) dhe i bërthamës (së pemës), Ti je Ai i Cili e shpalle Tevratin, Inxhilin dhe Furkanin (Kur`anin). Kërkoj mbrojtjen Tënde nga sherri i çdo sendi, balli i të cilit është në dorën Tënde. O All-llah, Ti je i pari dhe para Teje nuk pati asgjë. Ti je i Fundit dhe mbas Teje nuk mbetet asgjë. Ti je i Dukshmi dhe mbi Ty s’ka asgjë. Ti je i Padukshmi dhe nën Teje s’ka asgjë. Largoje nga ne borxhin dhe na mbroj prej varfërisë.
Muslimi 4/2084

——————————————————————

Elhamdulil-lahil-ledhi et`amena ve sekana, ve kefana, ve avana, fe kem mimmen la kafije lehu ve la mu`vije.

Falënderimi i qoftë All-llahut i cili na jep të hamë dhe të pimë, na jep veshëmbathje dhe na strehon. Sa ka të atillë që nuk kanë as veshëmbathje e as strehim. Muslimi 4/2085.
——————————————————————

All-llahume ّalimel gajbi vesh-shehadeti Fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej`in ve Melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la Ente, eّudhu bike min sherri nefsi ve min sherrish-shejtani ve shirkihi ve en ekterife ّala nefsi su`en ev exhurrehu ila muslimin.

O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje. Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime, nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq.
Ebu Davudi 4/317, “Sahih Et-Tirmidhi” 3/142.

——————————————————————

Pastaj i Lexon suret Elif-Lam-Mim, Es-Sexhde dhe Tebarekel-ledhi bi jedihil-Mulku.
Tirmidhiu dhe, Nesaiu “Sahihul-Xhamiu” 4/255).
——————————————————————

All-llahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvedtu emri ilejke ve vexhxhehtu vexhhi Ilejke, ve elxhe`tu dhahri ilejke, regbeten ve rahbeten Ilejk la melxhe`e ve la menxha minke il-la ilejke, amentu bi kitabik el-ledhi enzelte ve bi nebijjikel-ledhi erselte.

O Zoti im, unë ta dorëzova Ty shpirtin tim.Ty ta kam dorëzuar çështjen time dhe fytyrën time e ktheva kah Ti. Tek Ti strehova shpinën time. S’ka shpëtim dhe as strehim përveçse te Ti; (unë) Kam besuar në librin Tënd, të cilin e ke zbritur (Kur’anin) dhe kam besuar lajmëtarin të cilin e dërgove.
Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: “Kur dëshiron që të shtrihesh për të fjetur, merr abdes sikurse për namaz, pastaj shtriju në krahun e djathtë dhe thuaj:…. (hadithi)” Pejgamberi (s.a.v.s.) për atë person i cili e thotë këtë ka thënë se vdes në natyrë të pastër (islam)”. ( Buhariu “Fet-hul-Bari” 11/113), Muslimi 4/2081.

 

gjumit

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Për postimet e reja

Join 40 other subscribers

Data e Rradhës

No upcoming events