Home » Lutje » Xhevsheni shqip

Pjesa 1-10

YouTube player
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me këto emrat e Tu të lartë:
O Allah! Ti je i adhuruari i vërtetë (mâbud) i çdo gjëje,
Ja Rraḥman, O i Gjithëmëshirshëm! Ti je Ai që shtrin mëshirën Tënde mbi të gjitha krijesat, pa dallime në mes tyre.
Ja Rraḥim, O Mëshirëplotë! Ti je Ai i Cili shpërblen veçanërisht besimtarët e bindur me mëshirën e Vet, sidomos në botën e ardhshme.
Ja ‘Alim, O i Gjithëditur! Ti je Ai që nga dija e Tij nuk mund t’i shmanget asnjë veprim në këtë gjithësi. Ti di çdo gjë, të fshehtat tona dhe veprimet e hapura. Dija Jote përfshin tërë këtë ekzistencë.
Ja Ḥalim, O Përdëllimtarë! Ti je Ai që i trajton me butësi robërit e Tu. Nuk ngutesh për hakmarrje dhe je i dhimbshëm për robërit e Tu.
Ja ‘Adhim, O Madhështori! Ti je Ai, Madhështia e të Cilit është infinit dhe nuk mund të perceptohet kurrsesi nëpërmjet shqisave njerëzore.
Ja Ḥakim, O i Urtë! Ti je Ai që krijove çdo gjë me urtësi dhe je i zhveshur nga çdo veprim që nuk përkon me madhështinë dhe përsosmërinë Tënde.
O Kadim! Ti je Ai, ekzistenca e të Cilit nuk ka fillim.
O Mukim! Ti je Ai që siguron qëndrueshmërinë (rregullsinë) e çdo gjëje
Ja Kerim, O Bujarë! Ti je Ai, Mirësitë dhe dhuntitë e të cilit nuk kanë të sosur, fisnikëria e të Cilit është e  pashembullt. Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

2.
O Zotëria i zotërinjëve
Ti i përgjigjesh lutjeve
O Zotëruesi i mirësive
O Lartësuesi i niveleve (gradëve)
O Allah, mirësitë e të Cilit janë të mëdha
O Falësi i mëkatëve
O Larguesi i fatkeqësive
Ti i dëgjon zërat
Ti plotëson dëshirat
Ti di sekretet dhe fshehtësitë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

3.
O më i Miri i falësve
O më i Miri i ndihmësve
O më i Miri i gjykuesëve
O më i Miri i çliruesve/fitimtarëve
O më i Miri i përkujtuesve dhe më i miri i atyre që shpërblejnë përkujtuesit
O më i Miri i trashëguesve (pasuesve)
O më i Miri i atyre që i shpërblen falenderuesit
O më i Miri i furnizuesve
O më i Miri i atyre që zgjedhin punët e vështira
O më i Miri i mirëbërësve
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

4.
O Allah, Ty të takon krenaria dhe bukuria e vërtetë
O Allah, Ty të takon forca dhe madhështia e vërtetë
O Allah, Ty të takon fuqia dhe përsosmëria e vërtetë
O Allah, Ti je i Lartë e Madhështorë
O Allah, ndëshikmi i të Cilit është i ashpër
O Allah, dënimi i të Cilit është shumë i ashpër
O Allah, llogarimarrja e të Cilit është e shpejtë
O Allah, Ti posedon shpërblime nga më të mirat
O Allah, Ti ke Ummu’l Kitab-in (Sureja Fatiha)
O Allah, Ti krijon retë e ngarkuara me mëshirë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

5.
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me emrat e Tu të lartë:
O Hannan! Ti zotëron mëshirë absolute.
O Mennan! Ti zotëron mirësitë e vërteta.
O Dejjan! Ti i shpërblen robërit për punët e tyre.
O Gufran! Ti falë shumë.
O Burhan! Ti ia tregon rrugën e drejtë robërve të Tu.
O Sultan! Ti je mbretëruesi i salltanatit të vërtetë
O Subhan! Ti je larg nga çdo e metë dhe mangësi.
O Muste’an! Ti je Ai nga i cili kërkohet ndihmë.
O Pronar i dhuntive dhe bejanit (fjalës, shprehjes)
O Zotërues i sigurisë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

6.
O Allah, për madhështinë Tënde çdo gjë përulet para Teje
O Allah, fuqisë Tënde iu është dorëzuar çdo gjë
O Allah, që përballë fuqisë Tënde çdo gjë është i nënçmuar.
O Allah, para Madhështisë së të Cilit bindet çdo gjë
O Allah, para sundimit të të Cilit përulet çdo gjë
O Allah, prej frikës ndaj të Cilit çdo gjë përulet
O Allah, prej firkës ndaj të të Cilit malet shpërbëhen
O Allah, me Emrin e të Cilit qëndrojnë ngritur qiejt
O Allah, me lejen e të Cilit merr qëndrim Toka
O Allah, që nuk e dëmton popullin nën sundimin Tënd
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

7.
O Falësi i gabimeve
O Larguesi i problemeve (fatkeqësive)
O Allah, që je Shpresëdhënësi
O Dhuruesi i shpërblimeve të shumta
O Dhënësi i mirësive me bollëk
O Furnizuesi i krijesave
O Vendosësi i vdekjeve
O Dëgjuesi i ankesave
O Liruesi i të burgosurve
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

8.
O Pronar i Falenderimeve dhe Lavdërimeve
O Pronar i nderit dhe lartësisë
O Pronar i lavdisë dhe bukurisë
O Pronar i premtimeve dhe Mbajtës i fjalës
O Pronar i faljes dhe pëlqimit (të qenurit i kënaqur)
O Pronar i mirësisë dhe faljes
O Pronar i fjalëve të prera dhe vendimeve
O Pronar i fuqisë dhe pafundësisë
O Pronar i bujarisë dhe dhuntive (mirësive)
O Pronar i mirësive pa pritshmëri dhe i të mirave të fshehura
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

9.
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me emrat e Tu të lartë:
O Privuesi! Ti je Ai që ndalon realizimin e punëve që do.
O Dafi! Ti je Ai që i largon gjërat e këqija dhe pengesat
O Dobiprurës! Ti je Ai që në kompetenca të Tij është dobia. Ti krijon gjërat e dobishme. Ti i sjellë të mira e dobi atij që do nga robërit e Tu.
O Dëgjues! Ti je Ai që dëgjon çdo gjë, madje edhe pëshpëritjen më të vogël. Ty nuk mund të shmanget asnjë zë, e të mos e dëgjosh.
O Lartësues! Ti je Ai që ngre dhe lartëson të dashurit e Tij.
O Sani! Ti je Ai që krijon çdo gjë me art dhe bukuri të veçantë.
O Ndërmjetësues, që ndërmjetëson robërit e Tij.
O Tubues! Ti je Ai që i tubon krijesat në grupe si Ti di, në mënyrë si Ti di.
O Gjithëpërfshirës! Ti je Ai; dija, sundimi dhe bamirësitë e të cilit janë gjithëpërfshirëse
O Musi! Ti je Ai që mund t’i zgjerojë dhe begatojë ato gjëra që do, në mënyrë si i përcakton Ti.
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

10.
O Artisti i të gjitha arteve
O Krijuesi i të gjitha krijesave
O Furnizuesi i të gjithë të furnizuarve
O Sunduesi i të gjithë pronarve
O Ndihmuesi i të gjithë atyre që kanë rënë në vështirësi
O Lumturuesi i të gjithë të mërziturve
O Mëshiruesi i të gjithë atyre që janë të mëshiruar
O Ndihmuesi i të gjithë atyre që kanë mbetur pa ndihmë
O Mbulues i të gjitha turpeve të të turpëruarve
O Strehues i të gjithë të dëmtuarve nga zullumqarët
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

Pjesa 11-20

YouTube player

O Ndihmuesi im në çast të vështirësisë
O Shpresa ime në çast të fatkeqësisë
O i Afërti im në çast vetmie
O i Afërti im në gurbetin tim
O Pronari im në çast begatie
O Freskuesi i zemrës sime në çastin e fateqësisë sime
O Allah, Ti më ndihmon në çast nevoje
O Strehimi im në çast vështirësie
O Ndihmuesi im në çast frike
O Udhëzuesi im në çast hutese
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

12.
O Allah, Ti di fshehtësitë
O Allah, Ti i fal mëkatet
O Allah, Ti i fsheh turpet
O Allah, Ti i largon brengat
O Rrotullues i zemrave
O Zbukurues i zemrave
O Ndriçues i zemrave
O Shërues i zemrave
O i Dashuri i zemrave
O Afërti i zemrave
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

13.
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me emrat e Tu të lartë:
O Fisnik! Ti je Madhështor dhe i Përsosur.
O Xhemil! Ti zotëron bukurinë e vërtetë.
O Përkujdesës! Ti je Ai i Cili përkujdeset për rriskun dhe furnizimin e krijesave të Tua. Çdo krijesë mbështetet tek Ti për kujdesje dhe strehim pranë mëshirës Tënde.
O Kefil! Ti je Ai i cili ia merr barrën e robërve për të mos i mbingarkuar mbi takatin (forcën) e tyre
O Delil! Ti ia tregon rrugën robërve të Tu.
O Mukil! Ti je Ai i cili i fal gabimet dhe lajthitjet e robërve.
O Habir! Ti je i mirëinformuar për çdo gjë.
O Latif! Ti jep shumë mirësi e bujari.
O Aziz! Ti je zotëruesi i krenarisë së pafund.
O Melik! Ti je pronari dhe mbizotëruesi i vërtetë i gjithë ekzistencës.
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

14.
O Udhërrëfyesi i të hutuarve
O Ndihmësi i atyre që kërkojnë ndihmë
O Ndihmëdhënësi i atyre që kërkojnë ndihmë
O Mbrojtës i atyre që kërkojnë mbrojtje
O Strehues i atyre që ikin e janë të panënshtruar
O Falës i mëkatarëve
O Allah, Ti i jep siguri atyre që fikësohen
O Allah, Ti i mëshiron të mjerët
O i Afërti i atyre që ndjejnë vetmi
O Allah, Ti u përgjigjesh duave të atyre që kanë mbetur ngushtë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

15.
O Zotëruesi i bujarisë dhe mirëbërësisë
O Zotëruesi i virtytshëmrisë dhe mirënjohjes
O Zotëruesi i sigurisë dhe garancisë
O Zotëruesi i shenjtërisë (pastërtisë) dhe përsosmërisë
O Zotëruesi i urtësisë dhe ligjërimit (të folurit)
O Zotëruesi i mëshirës dhe ridvanit (të qenurit i kënaqur)
O Zotëruesi i argumenteve dhe fakteve të qarta
O Zotërues i madhështisë dhe salltanetit (shkëlqimit dhe madhështisë së jashtme)
O Zotëruesi i faljes dhe amnistisë
O Zotëruesi i mëshirës, nga i Cili kërkohet ndihmë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

16.
O Pronar i gjithçkaje
O Zoti i gjithçkaje
O Krijuesi i gjithçkaje
O Allah, Ti je mbi gjithçka
O Allah, Ti je para gjithçkaje
O Allah, Ti je pas gjithçkaje
O Allah, Ti je i Gjithëditur për gjithçka
O Allah, Fuqia e të Cilit mjafton për gjithçka
O Artpunuesi i gjithçkaje
O Allah, Ti je i Përjetshëm, ndërkohë që gjithçka është e përkohshme
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

17.
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me emrat e Tu të lartë:
O Sigurues dhe Mbajtës i premtimit. Ti je Allahu i Madhërishëm që nuk e thyen premtimin. Ti ndez dritën e Imanit nëpër zemra dhe u jep robërve të Tu prehje dhe siguri
O Mbizotërues, Mbikëqyrës. Dija dhe kontrolli Yt përfshin të gjitha krijesat.
O Mukevvin! Ti krijon gjithçka nga asgjëja.
O Mulakkin! Ti ua mëson dhe ia rrënjos detyrat jetësorë të gjitha krijesave.
O Mubejjin! Ti je Ai i cili ia qartëson robërve të Tu gjithçka që duhet sqaruar.
O Muhevvin! Ti je Ai i cili i lehtëson fatkeqësitë dhe vështërësitë.
O Muzejjin! Ti je Ai i cili e zbukuron gjithçka në mënyrë të duhur
O Mu’adhdhim! Ti je Ai i cili e lartëson atë që do dhe ua tregon Madhështinë Tënde robërve të Tu.
O Mua’vvin! Ti je Ai i cili i ndihmon nevojtarët.
O Mulevvin! Ti je Ai i cili gjithçkaje i jep ngjyra nga më të ndryshmet .
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

18.
O Allah, sundimi Yt është i pafund
O Allah, madhështia Jote është e lartë
O Allah, sundimi i të Cilit është i qëndrueshëm
O Allah, Ti je i mëshirshëm ndaj robërve
O Allah, Ti di gjithçka
O Allah, Ti je i butë ndaj atyre që nuk zbatojnë urdhërat e Tua
O Allah, Ti je Bujar ndaj atyre që shpresojnë tek Ti
O Allah, Ti ke urtësi në masë (matje, sasi)
O Allah, Ti ke mirësi (favor) në urdhërat e Tu
O Allah, Ti ke pushtet dhe forcë për mirësi e butësi
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

19.
O Allah që përveç favoreve të Tua, shpresë tjetër nuk kemi. Prej Teje vetëm mirësi na vjen
O Allah që përveç drejtësisë Tënde, nuk kemi asnjë frikë tjetër (të lutemi, trajtona me mëshirën Tënde e jo me drejtësinë Tënde)
O Allah, prej Teje vetëm mirësi pritet
O Allah vetëm faljen Tënde e kërkojmë
O Allah, përveç zotërimeve (pasurisë, pronës) së të cilit nuk ka kush zotërime të përhershme e të qëndrueshme
O Ti që përveç mbretërimit Tënd nuk ka mbretërim tjetër
O Allah, përveç dëshmive (argumenteve) të Tua nuk ka dëshmi tjetër
O Allah, mëshira e të Cilit ka kapluar çdo gjë
O Allah që mëshira Jote e ka kaluar hidhërimin Tënd
O Allah, dituria e të Cilit ka kapluar çdo gjë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

20.
O Larguesi i shqetësimeve dhe pakënaqësive
O Larguesi i pikëllimeve dhe dhimbjeve
O Falës i mëkateve dhe fajeve
O Pranuesi i pendimeve
O Krijuesi i krijesave
O Mabjtësi i premtimeve
O Furnizuesi i foshnjave
O Realizuesi i premtimeve
O Njohësi i fshehtësisë
O Çelësi(hapësi) dhe zhvilluesi(mugulluesi) i farërave dhe bërthamave që mbijnë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

Pjesa 21-30

YouTube player
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me emrat e Tu të lartë:
O Alij (i Lartë)! Ti je i përsosur në madhështinë Tënde. I lartësuar je me cilësitë e Tua të përhershme hyjnore që tregojnë mbizotërimin dhe madhështinë ndaj krijesave
O Vefi! Ti je besnik në fjalët e Tua dhe Ti nuk i kthen premtimet Tua.
O Velijj (Mbrojtës, Përkujdesës dhe Ngadhënjimtar) Ti i do dhe i bën të ngadhënjejnë të dashurit e Tu ndaj çdo armiku.
O Ganijj (i Pasuri i Vërtetë)! Ti nuk ke nevojë për asgjë në Qenien, cilësitë dhe as në veprimet Tua.
O Melijj! Ti je zotëruesi i pasurisë së pafundme dhe i thesareve të pakufishme.
O Zekijj! Ti je i pastër në çdo aspekt.
O Radijj! Ti je i kënaqur nga robërit që të adhurojnë Ty.
O Bedijj! Ekzistenca Jote mund të përceptohet nga veprat dhe dhuntitë (mirësitë) e Tua.
O Hafijj! Ti fshihesh nga intensiteti i lartë i shfaqjes.
O Kavijj (i Fortë) Ti je Ai për të Cilin nuk ka ndonjë pengesë që të realizojë Vullnetin dhe përcaktimin Tënd. Ti ke mundësi dhe forcë të plotë për të nënshtruar çdo gjë në këtë ekzistencë.

22.
O Allah, Ti zbulon (shfaq) bukurinë. Ti i jep bukuri të veçant çdo krijese që krijon.
O Mbuluesi i të shëmtuarës. Ti mbulon shëmtimin me bukuri.
O Allah, Ti i jep afat mëkatarëve, nuk i ndëshkon menjëherë për gabime
O Allah, Ti e mbronë perden e shfaqjes së mëkateve dhe shëmtive (nuk i le të shfaqen)
Falja Jote është e pafundë.
Ti anulon ndëshkimin e atyre që meritojnë të ndëshkohen me urtësi dhe bukuri, i falë ata në mënyrën më të mirë.
Falja Jote është e gjerë dhe gjithpërfshirës (mëkatet e vogla dhe të mëdha).
Ti zgjat dorën e mëshirës Tënde dhe jep mëshirë me bollëk
O Pronari i të gjithë atyre që luten në heshtje dhe me zë, Ti i pranon këto lutje e thirrje dhe përgjigjesh atyre në mënyrën më të mirë.
Tek Ti përfundiojnë të gjitha ankesat. Shpëtuesi i të brengosurve.
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

23.
O Zotëruesi i mirësive të mëdha (që përfshin gjithçka)
O Zotëruesi i mëshirës së madhe (që përfshin gjithçka)
O Zotëruesi i urtësisë së plotë e të përkryer dhe që depërton në çdo gjë
O Zotëruesi i forcës së pafund e të përsosur
O Zotëruesi i argumenteve të qarta e të pathyeshme
O Zotëruesi i qerasjes së hapur (të qartë)
O Zotëruesi i cilësive të larta
O Zotëruesi i fuqisë së përhershme
O Zotëruesi i forcës së qëndrueshme
O Pronar i ndjenjave të faleminderimeve të kaluara dhe të çastit
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

24.
O Gjykuesi Absolut, Gjykuesi i Gjykuesve, më i Miri i vendimmarrësve
O më i Drejti i të drejtëve, drejtësia Jote është e pafundë.
O më Besniku i besnikëve, Besniku Absolut.
O më i Dukshmi nga të dukshmit.
O më i Pastërti i të pastërve
O më i Miri në Krijim
O më i Shpejti Llogarimarrës nga ata që marrin llogari
O më i Miri Dëgjues i atyre që dëgjojnë
O më Bujari i bujarëve
O më i Mëshirshmi i mëshiruesve
O më i miri Shërues nga ata që shërojnë
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

25.
O Krijuesi i qiejve nga asgjëja, në mënyrën më të bukur.
O Nxjerrësi në shesh i errësive dhe zullumeve
Ti i di fshehtësitë
Ti ke dhembshuri ndaj atyre që mërziten shumë dhe që derdhin lotë
O Mbuluesi i gjërave të turpshme
O Larguesi i fatkeqësive
O Ringjallësi i të vdekurve
O Shënuesi i mirësive me shumëfishin e tyre.
O Zbritësi i bereqeteve me bollëk
Ndëshkimet e Tua janë të ashpra për të pabindurit
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

26.
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me emrat e Tu të lartë:
O Musavvir (Formëdhënës)! Ti i jep formën e duhur të gjitha krijesave, ndër këto krijesa e dallon njeriun, të cilin e krijove në formën më të bukur.
O Mukaddir! Ti i bën planet dhe programet e Tua në mënyrë të ekuilibruar.
O Mutahhir! Ti i pastron të gjitha krijesat nga papastërtitë materiale dhe shpirtërore
O Munevvir! Me nurin Tënd, Ti je Ai që ndriçon çdo gjë.
O Mukaddim! Ti lartëson (nxjerrë përpara) Atë që do.
O Muahhir! Ti e ulë Atë që do.
O Mujessir! Ti i lehtëson punët e hajrit (të mira)
O Mundhir! Ti i frikëson robërit e Tu me ndëshkim.
O Mubeshshir! Ti i përgëzon robërit e Tu me Xhennet dhe shpërblime të tjera.
O Mudebbir! Ti administron gjithësinë dhe e mban atë në rregull.
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

27.
O Zoti i Bejtul Haram-it
O Zoti i muajve të ndaluar (haram)
O Zoti i Mesxhidul Haram
O Zoti i Mekës që është zonë e ibadetit e faljes
O Zoti i Vendit të Gurit të Zi dhe Vendit të Ibrahimit
O Zoti i Mesh’aril-Haramit (Muzdelife, vendi ku lartësohen tekbiret dhe tahlilet)
O Zoti i haramit dhe hallallit
O Zot i dritës dhe errësirës
O Zot i përshëndetjes dhe selamit
O Zot i madhështisë dhe mirësive (qerasjeve)
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

28.
O Përkrahësi për ata që nuk kanë ku të mbështeten
O Strehuesi për ata që skanë strehim
O Mburrja e atyre që skanë më çfarë të mburren
O Ndihmuesi i atyre që nuk i ndihmon askush
O Mbrojtësi i atyre që nuk kanë ku të mbrohen
O Krenaria e atyre që nuk kanë me çfarë të krenohen
O Fuqia e atyre që skanë fuqi
O Ndihmuesi i atyre që nuk kanë ndihmues
O Shoqëruesi i atyre që nuk kanë shoqëri
O Pasuria e atyre që nuk kanë pasuri

29.
O Allahu im! Të përgjërohem Ty me emrat e Tu të lartë:
O Kaim! Ti je Ai që nuk ndjen nevojë për askënd në ekzistencë.
O Daim! Ti je Ai, Ekzistenca e Të Ciit nuk ka fund.
O Rrahim (Mëshirëplotë)! Ti i shpërblen besimtarët me mëshirën Tënde, sidomos në botën e ardhshme.
O Hakim (i Urtë)! Ti je i zhveshur nga çdo veprim që nuk përkon me madhështinë dhe përsosmërinë Tënde. Ti je Ai që me urtësinë Tënde mbikëqyr dhe udhëzon krijesat.
O Alim (i Gjithëditur)! Dijes Tënde nuk mund t’i shmanget asnjë veprim në këtë gjithësi. Ti di çdo gjë, të fshehtat tona dhe veprimet e hapura. Dija Jote përfshin tërë ekzistencën.
O Asim! Ti i mbron krijesat që ke krijuar.
O Kasim! Ti ndan çdo gjë me drejtësinë Tënde.
O Salim! Ti je Ai që nuk ke asnjë të metë apo turp.
O Kabid (Shtrëngues)! Ti i ngushton nga furnizimi shpirtëror dhe material ata që do.
O Basit (Zgjerues)! Ti je Ai që shtrin mëshirën dhe furnizimin (rrizkun) për robërit që do.
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

30.
O Mbrojtësi i atyre që dëshirojnë të strehohen tek Ti
O Mëshirues i atyre që kërkojnë mëshirë prej Teje
O Ndihmues i atyre që kërkojnë ndihmë nga Ti
O Ruajtës i atyre që kërkojnë mbrojtje nga Ti
O Dhurues i mirësive ndaj atyre që kërkojnë mirësi nga Ti
O Udhëzues i atyre që kërkojnë udhëzim nga Ti
O Mirësidhënësi i atyre që kërkojnë mirësi nga Ti
O Përkrahësi i atyre që kërkojnë përkrahje nga Ti
Ti u përgjigjesh klithmës së atyre që thërrasin për ndihmë
O Falës i atyre që kërkojnë falje nga Ti
Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

Pjesa 31-40

YouTube player
31. O Allah. Falja Jote është e madhe. Mirësia Jote është e madhe. Të mirat e Tua janë të shumta. Favori Yt është i qëndrueshëm. Arti Yt është i bukur. Mirësia Jote është e përhershme. Ti largon mërzinë. Ti largon i dëmin. O Zotëruesi i çdo prone. O Gjykuesi me drejtësi. Je larg çdo të mete! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Na shpëto ne nga zjarri

32. O i Gjithëpushtetshmi i Vetëm i paprekur;
O i Këndshmi i Vetëm që kurrë nuk je larg;
O Mbikëqyrës i pafjetur;
O Vetekzistues i sigurtë;
O i Gjallë i Përjetshëm që nuk vdes;
O Sovran i pandërprerë;
O i Qëndrueshëm i pavdekshëm;
O Njohës i panjollosur nga injoranca;
O i Kërkuari përjetësisht që nuk të nevojitet asgjë;
O i Forti i Përhershëm i padobësuar;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

33. O Allah! Të lutem e të përgjërohem nëpërmjet Emrave të Tu:
O i Vetmi i Unitetit;
O Dhënësi i ekzistencës;
O Dëshmitari i të gjitha gjërave;
O më i Shquari e më i Larti;
O Udhëzuesi i rrugës së drejtë;
O Ringjallësi prej së vdekuri;
O Trashëgues;
O Shkaktues i dëmit;
O Prodhuesi i dobive;
O Dhënësi i udhëzimit;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

34. O Ti që je më i Madhërishmi se çdo i madhërishëm;
O Ti që je më Fisniku se çdo fisnik;
O Ti që je më i Mëshirshmi se çdo mëshirues;
O Ti që je më i Urti se çdo i urtë;
O Ti që je më i Dituri se çdo i ditur;
O Ti që ke ekzistuar para të gjithë të tjerëve;
O Ti që je më i Madhi se çdo i madh;
O Ti që je më i Lavdishmi se çdo i lavdishëm;
O Ti që je më i Fuqishmi se çdo i fuqishëm;
O Ti që je më i Këndshmi se çdo i këndshëm;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

35. O Ti që në premtimin Tënd je Besnik;
O Ti që në besnikërinë Tënde je i Fortë;
O Ti që në fuqinë Tënde je i Lartë;
O Ti që në lartësinë Tënde je i Afërt;
O Ti që në afërsinë Tënde je i Këndshëm;
O Ti që në këndshmërinë Tënde je Fisnik;
O Ti që në fisnikërinë Tënde je i Gjithëpushtetshëm;
O Ti që në gjithëpushtetin Tënd je i Madhërishëm;
O Ti që në madhështinë Tënde je i Gjithëlavdishëm;
O Ti që në gjithëlavdinë Tënde je i Lavdërueshëm;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

36. O Ti që para Teje të gjitha gjërat përkulen;
O Ti që nëpërmjet Teje të gjitha gjërat ekzistojnë;
O Ti që prej Teje të gjitha gjërat krijohen;
O Ti që drejt Teje të gjitha gjërat kthehen;
O Ti që prej Teje të gjitha gjërat frikësohen;
O Ti që të gjitha gjërat të thurin lavde, të bëjnë tesbihate;
O Ti që nëpërmjet Teje të gjitha gjërat mbahen;
O Ti që të gjitha gjërat të përkulen e të nënshtrohen;
O Ti që të gjitha gjërat tek Ti e kanë fundin e tyre;
O Ti që përveç Teje të gjitha gjërat do të shuhen;
Qofsh i lavdëruar! Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

37. O Allah! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O i Vetëmjaftueshëm;
O Shërues;
O më Besëploti;
O Dhënësi i Mirëqënies;
O më i Larti;
O Thirrës;
O i Kënaqur;
O Dekretuesi i Fatit;
O i Pavdekshëm;
O Udhëzues;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

38. O Ti që nuk gjendet vend për të ikur veçse tek Ti;
O Ti që nuk gjendet strehë veçse tek Ti;
O Ti që nuk gjendet mbrojtje veçse tek Ti;
O Ti që nuk vihet mbështetja veçse tek Ti;
O Ti që nuk ka synim përveç Teje;
O Ti që nuk ka çlirim veçse nëpërmjet Teje;
O Ti që askush nuk kërkohet përveç Teje;
O Ti që askush nuk adhurohet përveç Teje;
O Ti që askujt nuk i kërkohet ndihma përveç Teje;
O Ti që nuk ka fuqi e forcë veçse nëpërmjet Teje;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

39. O më i Frikshmi i Tmerrshëm;
O më i Miri i atyre që kërkohen;
O më i Miri i atyre që dëshirohen;
O më i Miri i atyre që u drejtohet lutja;
O më i Miri i atyre që synohen;
O më i Miri i atyre që përmenden;
O më i Miri i atyre që falenderohen;
O më i Miri i atyre që duhen;
O më i Miri i shpallësve;
O më i Miri i shoqëruesve;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

40. O Ti që krijon dhe rregullon;
O Ti që përcakton e udhëzon;
O Larguesi i fatkeqësive;
O Dëgjuesi i të fshehtave;
O Shpëtuesi i të qorrollisurve, i të ngatërruarve;
O Shpëtimtari i të vdekurve;
O Shëruesi i të sëmurëve;
O Ti që jep vdekjen dhe ringjalljen;
O Shkaktuesi i të qeshurave dhe i lotëve, vajtimeve;
O Ti që çudhëzon e udhëzon;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

Pjesa 41-50

41. O Zoti im! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Falës;
O Mbuluesi i të metave;
O Mposhtës;
O i Plotëfuqishëm;
O Vëzhgues;
O Krijues;
O Pranues i falenderimeve;
O i Denjë për përmendje, O Kujtues;
O Ndihmues;
O Detyrues;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

42. O Ti që përmes tokës dhe detit janë rrugët e Tua;
O Ti që në horizontet e Tua janë shenjat e Tua;
O Ti që në shenjat e Tua janë provat e Tua;
O Ti që në vdekje është fuqia Jote;
O Ti që në varreza është forca Jote;
O Ti që në ringjallje është autoriteti Yt;
O Ti që në llogari është madhështia Jote;
O Ti që tek Peshoja është dekreti Yt;
O Ti që në Xhennet është mëshira Jote;
O Ti që në Xhehennem është ndëshkimi Yt;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

43. O Ti që drejt Teje ikin të frikësuarit;
O Ti që tek Ti kërkojnë strehë gjynahqarët;
O Ti që tek Ti kthehen të penduarit;
O Ti që tek Ti strehohen të pabindurit;
O Ti që Ty të dëshirojnë asketët;
O Ti që tek Ti shpresojnë fajtorët;
O Ti që me Ty shpresëtarët bëhen miq të ngushtë;
O Ti që me ty krenohen mirëpunuesit;
O Ti që tek Ty mbështeten të mbështeturit;
O Ti që tek Ti banojnë të bindurit;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

44. O Ti që je më i Afërt se të gjitha gjërat e afërta;
O i Dashuri më i denjë për dashuri;
O më i Madhërishmi se çdo i madhërishëm;
O më i Pltotëpushtetshmi se çdo i pushtetshëm;
O më i Fuqishmi i të fuqishmëve;
O më i Pasuri i të pasurve;
O më Bujari i bujarëve;
O më Zemërbuti i zemërbutëve;
O më Mëshirëploti i mëshirëplotëve;
O më i Lavdishmi i të Lavdishmëve;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

45. O Zoti im! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O i Afërmi i Vetëm;
O Ruajtës;
O i Dashur;
O Pranuesi i Lutjes;
O Thirrësi për llogari;
O Doktor;
O Gjithëshikues;
O i Mirinformuar për të gjitha gjërat;
O Ndriçues;
O i Qartë;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

46. O Mposhtës i pamposhtur;
O Modelues i pamodeluar;
O Krijues i pakrijuar;
O Pronar i paposeduar;
O Nënshtrues i panënshtruar;
O Lartësues i palartësuar;
O Ruajtës i paruajtur;
O Ndihmues i pandihmuar;
O Dëshmues që kurrë nuk mungon;
O i Afërm që kurrë nuk je larg;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

47. O Drita e dritës;
O Ndriçuesi i dritës;
O Modeluesi i Dritës;
O Krijuesi i dritës;
O Përcaktuesi i dritës;
O Planifikuesi i dritës;
O Dritë që ke ekzistuar para gjithë dritës;
O Dritë që do të ekzistosh pas të gjithë dritës;
O Dritë që tejkalon të gjithë dritën;
O Dritë që nuk të ngjason asnjë dritë;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

48. O Ti që dhuratat e Tua janë sublime;
O Ti që aktet e Tua janë të holla;
O Ti që mirëbërësia Jote është e qëndrueshme;
O Ti që mirësia Jote është e vazhdueshme;
O Ti që fjala Jote është e vërtetë;
O Ti që premtimi Yt është i vërtetë;
O Ti që falja Jote është thjesht favor;
O Ti që dënimi Yt është i drejtë;
O Ti që përmendja Jote është e ëmbël;
O Ti që miqësia Jote është ëndje;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

49. O Zoti im! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Dhënësi i dhuratave;
O Dallues;
O Ndryshues;
O Lehtësues;
O Poshtërues;
O Shpallës;
O Transformues;
O Zbukurues;
O Plotësues;
O Preferues;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

50. O Ti që shikon por nuk shihesh;
O Ti që krijon por je i pakrijuar;
O Ti që udhëzon por që nuk udhëzohesh;
O Ti që jep jetë, por nuk të jepet jetë;
O Ti që jep me ngrënë por nuk të jepet me ngrënë;
O Ti që mbron por nuk mbrohesh;
O Ti që dekreton por nuk i nënshtrohesh asnjë lloj dekreti;
O Ti që kalon gjykimin por nuk i nënshtrohesh asnjë lloj gjyqi;
O Ti që nuk lind dhe as nuk je i lindur;
Dhe asgjë nuk të shëmbëllen Ty;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

Pjesa 51-60

51. O më i Shkëlqyeri i të dashurve;
O më i Shkëlqyeri i mjekëve;
O më i Shkëlqyeri i llogaritarëve;
O më i Shkëlqyeri i atyre afër;
O më i Shkëlqyeri i Ruajtësve;
O më i Shkëlqyeri i përgjigjësve;
O më i Shkëlqyeri i miqve të ngushtë;
O më i shkëlqyeri i mbrojtësve;
O më i Shkëlqyeri i prijësve;
O më i Shkëlqyeri i ndihmuesve;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

52. O Gëzimi i njohësve;
O Miku i dëshiruesve;
O Ndihmuesi i të mallëngjyerve;
O i Dashuri i të penduarve;
O Furnizuesi i të skamurve;
O Shpresa e mëkatarëve;
O Lehtësuesi i të merziturve;
O Qetësuesi i të dëshpëruarve;
O Ngushëlluesi i të brengosurve;
O Zot i të parëve dhe i të fundmive;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

53. O Zot i Xhennetit dhe i Xhehennemit;
O Zot i profetëve dhe i të zgjedhurve;
O Zot i të vërtetëve dhe i të drejtëve;
O Zot i të vegjëlve dhe i të mëdhenjve;
O Zot i farërave dhe i frutave;
O Zot i lumenjve dhe i pemëve;
O Zot i shkretëtirave dhe i djerrinave;
O Zot i skllevërve dhe i të lirëve;
O Zot i asaj që është e hapur dhe i asaj që është e fshehur;
O Zot i natës dhe i ditës;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

54. O Ti që njohuria Jote i kap të gjitha gjërat;
O Ti që shikimi Yt depërton tek të gjitha gjërat;
O Ti që fuqia Jote i arrin të gjitha gjërat;
O Ti që mirësitë e Tua janë të panumërueshme nga shërbëtorët e Tu;
O Ti që krijesat e Tua nuk mund të të falenderojnë në mënyrën e duhur;
O Ti që madhështia Jote është e paperceptueshme për mendjen;
O Ti që esenca Jote është e pakapshme për imagjinatën;
O Ti që manteli Yt është lartësia e madhështia;
O Ti që bukuria Jote është madhështia dhe sundimi;
O Ti që je i Plotëpushtetshëm në lavdinë e pavdekshmërisë Tënde;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje! Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

55. O Ti që krahasimi Yt është më i Larti;
O Ti që atributet e Tua janë më të lartësuarat;
O Ti që të përkasin kjo botë dhe tjetra;
O Ti që ke Xhennetin Meëwa;
O Ti që ke Xhehennemin dhe zjarrin e tij përvëlues;
O Ti që ke shenjat më të larta;
O Ti që të përkasin Emrat më të Bukur;
O Ti që ke dekretin dhe vendimin;
O Ti që ke qiejt e lartë;
O Ti që të përkasin Froni dhe toka;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

56. O Zoti im! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Falës;
O Fajfalës;
O më i Dashuri;
O Pranuesi i Falenderimeve;
O më i Duruari;
O më Zemërbuti;
O më i Dhembshuri;
O më i Shenjti;
O i Gjalli i Përjetshëm;
O Vetekzistuesi i Përhershëm;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

57. O Ti që në qiejt është madhështia Jote;
O Ti që në tokë janë shenjat e Tua;
O Ti që në të gjitha gjërat janë dëshmitë e Tua;
O Ti që në oqeane janë çudirat e Tua;
O Ti që e fillon krijimin dhe pastaj e përtërin atë;
O Ti që në male janë thesaret e Tua;
O Ti që i krijon të gjitha gjërat në mënyrën më të përsosur;
O Ti që tek Ti të gjitha gjërat bëhen të kthehen;
O Ti që mirësia dhe hiri Yt është i dukshëm në të gjitha gjërat;
O Ti që e shfaq fuqinë Tënde nëpërmjet të gjitha krijesave;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

58. O i Dashuri i atij që nuk ka të dashur;
O Doktori i atij që nuk ka doktor;
O Përgjigjësi i atij që askush nuk i jep përgjigje;
O Ti që e trajton me dhembshuri atë që është i privuar nga mirësia;
O Shoqërues për atë që nuk ka shokë;
O Ndërmjetësuesi i atij që nuk ka ndërmjetësues;
O Ndihmuesi i atij që ska ndihmues;
O Dëshmia e atij që i mungon dëshmia;
O Drejtues për atë që ska drejtues;
O më i Mëshirshmi për atë që është i privuar nga mëshira;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

59. O Ti që i mjafton kërkuesit të nevojave;
O Ti që e udhëzon drejt kërkuesin e udhëzimit;
O Mbrojtësi i atyre që kërkojnë strehë;
O Thirrësi i atyre që të bëjnë lutje;
O Shëruesi i atyre që të kërkojnë shërim;
O Përmbushësi i asaj që kërkohet nga dekreti Yt;
O Dhuruesi i pasurisë së bollshme për lutësin;
O Përmbushësi i asaj që kërkohet e premtohet;
O Forcuesi i atyre që kërkojnë forcë;
O Përkrahësi i atyre që të marrin Ty si prijës;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

60. O Zot! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O i Pari që s’ke fillim;
O i Fundit që s’ke mbarim;
O i Dukshmi;
O i Padukshmi;
O Krijues;
O Furnizues;
O më i Vërteti;
O Tejkalues; O i Shquar;
O Shtytës;
O Çarës, Ndarës;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na mbro prej zjarrit të Xhehennemit!

Pjesa 61-70

61. O Ti që ndryshon ditën dhe natën;
O Krijues i errësirës dhe i dritës;
O Krijuesi i hijes dhe i nxehtësisë;
O Nënshtruesi i diellit dhe i hënës;
O Krijuesi i vdekjes dhe i jetës;
O Ti që të përket krijimi dhe urdhëri;
O Ti që nuk ke shoqërues dhe as fëmijë;
O Ti që nuk ke ortakë në dominimin Tënd;
O Ti që nuk të nevojitet askush për të të mbrojtur nga poshtërimi;
O Ti që të përket e gjithë fuqia dhe forca;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

62. O Ti që i njeh aspiratat e dëshiruesve, të aftëve;
O Zotëruesi i nevojave të të varfërve;
O Ti që i dëgjon klithmat e të shpërmendurve;
O Ti që e shikon vajtimin e të frikësuarve;
O Ti që i njeh zemrat, ndërgjegjjet e të heshturve;
O Ti që e shikon pendimin e të penduarve;
O Ti që e pranon shfajësimin e pendestarëve;
O Ti që nuk lejon të lulëzojnë veprat e keqbërësve;
O Ti që nuk lejon të humbasë shpërblimi i mirëbërësve;
O Ti që nuk je larg nga zemrat e njohësve;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

63. O i Qëndrueshëm e i Përjetshëm;
O Falësi i mëkateve;
O Dëgjuesi i lutjeve;
O Dhuruesi i dhuratave të bollshme;
O Lartësuesi i qiejve;
O Larguesi i fatkeqësive;
O i Lavdëruar pafundësisht;
O i Lartësuari përjetësisht;
O Besëploti i përhershëm;
O i Vetmi i shpërblimit fisnik;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

64. O Zot! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Fajfalësi më i Madh;
O Mbuluesi i të metave;
O Nënshtruesi Mposhtës;
O Detyrues i Gjithëfuqishëm;
O Durimtari më i Madh;
O Furnizuesi me ushqim;
O Hapësi i formave;
O Dijemadh;
O Mirëbërës i Madh;
O Lëshues i Madh, Tolerues;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

65. O Ti që më krijove e më rregullove;
O Ti që më furnizon e më zhvillon;
O Ti që më jep me ngrënë e me pirë;
O Ti që më afron e vjen pranë meje;
O Ti që më ruan e më mjafton;
O Ti që më mbron e më strehon;
O Ti që më jep sukses e udhëzim;
O Ti që më lehtëson e më pasuron;
O Ti që më vdes e më ringjall;
O Ti që më shoqëron e më strehon;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

66. O Ti që konfirmon të vërtetën me Fjalët e Tua;
O Ti që vendimi Yt nuk mund të ndryshohet;
O Ti që dekreti Yt nuk mund të refuzohet;
O Ti që vjen midis njeriut dhe zemrës së tij;
O Ti që pranon pendesën e shërbëtorëve të Tu;
O Ti që nuk vlen ndërmjetësimi veçse me lejen Tënde;
O Ti që në Dorën Tënde të djathtë janë mbështjellur qiejt;
O Ti që i njeh më mirë ata që janë shmangur nga rruga Jote;
O Ti që lavdinë Tënde rrufeja e lartëson, dhe e lartësojnë melekët nga frika;
O Ti që i dërgon erërat si sihariquese në Dorën e Mëshirës Tënde;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

67. O Ti që e bëre tokën një djep;
O Ti që i bëre malet si shtylla;
O Ti që e bëre diellin një llambë;
O Ti që e bëre hënën një dritë;
O Ti që e bëre natën një mbulesë;
O Ti që e bëre ditën një mjet jetese;
O Ti që e caktove gjumin për pushim;
O Ti që i bëre qiejt kube;
O Ti që i krijove të gjitha gjërat si çifte;
O Ti që e bëre zjarrin të rrijë në pritë;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

68. O Zoti im! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Ndërmjetësues;
O Gjithëdëgjues;
O i Lartësuar;
O Pengues i Dëmit;
O Krijues i pashokë;
O i Shpejtë në veprat e Tua;
O Sihariques;
O Paralajmërues;
O i Gjithëfuqishëm;
O Zotërues i fuqisë;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

69. O Ti që ishe i Gjallë para të gjitha gjërave të gjalla;
O Ti që do të jesh i Gjallë pas të gjitha gjërave të gjalla;
O i Gjallë që asnjë gjallesë nuk të ngjason;
O i Gjallë që si Ti nuk është asnjë i gjallë;
O i Gjallë që nuk merr asnjë të gjallë për partner;
O i Gjallë që nuk të nevojitet asnjë i gjallë;
O i Gjallë që u shkakton vdekjen të gjitha gjallesave;
O i Gjalli i Vetëm që i furnizon të gjitha qëniet e gjalla;
O i Gjallë që ringjall të vdekurit;
O i Gjallë i Vetëm që nuk vdes;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

70. O Ti që përmendja Jote është e paharruar;
O Ti që drita Jote është e pashuar;
O Ti që lavdet e Tua janë të panumërueshme;
O Ti që cilësitë e Tua janë të pandryshueshme;
O Ti që mirësitë e Tua janë të pallogaritshme;
O Ti që dominimi Yt është i pashuar;
O Ti që lavdia Jote është absolute;
O Ti që dekreti Yt është i pakundërshtueshëm;
O Ti që Atributet e Tua janë të pandryshueshme;
O Ti që plotësia Jote është e pashquar (me sy);
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

Pjesa 71-80

71. O Zoti i të gjitha botëve;
O Mbreti i Ditës së Gjyqit;
O Ti që i do të duruarit;
O Ti që i do penduesit;
O Ti që i do të pastërtit;
O Ti që i do mirëbërësit;
O Ti që je më i Miri i ndihmuesve;
O Ti që bën dallim në mënyrën më të saktë;
O Ti që i pranon falënderimet në mënyrën më të mirë;
O Ti që i njeh më mirë përhapësit e korrupsionit;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

72. O Zot! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Filluesi i krijimit;
O Ripërtëritësi i krijimit;
O Ruajtës;
O Gjithëpërfshirës;
O i Denjë për të gjitha lavdet;
O i Gjithëlavdishëm;
O Ushqyes;
O Ndihmues;
O Lartësues për dinjitet;
O Poshtërues;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

73. O i Vetëm pa të kundërt;
O i Vetëm pa ortakë;
O i Kërkuari Përjetësisht që je pa të meta;
O i Vetmi Unik pa palë;
O Zot pa asistent;
O Pasanik i Vetëm pa skamje;
O Monark gjithmonë i pashfronizuar;
O Mbret pa mungesë fuqie;
O Ekzistues pa përngjasues;
O Ti që atributeve të Tua asgjë nuk u ngjason;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

74. O Ti që përmendja Jote është nder për kujtuesit;
O Ti që mirënjohja ndaj Teje është triumf për mirënjohësit;
O Ti që lavdërimet e Tua janë krenari për lavdëruesit;
O Ti që bindja ndaj Teje është shpëtim për të bindurit;
O Ti që dera Jote është e hapur për kërkuesit;
O Ti që rruga Jote është e qartë për besimtarët;
O Ti që shenjat e Tua janë provë për vështruesit;
O Ti që libri Yt është një përkujtues për të bindurit e sigurtë;
O Ti që falja Jote është streha e mëkatarëve;
O Ti që mëshira Jote është e afërt për mirëbërësit;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

75. O Ti që Emri Yt është i bekuar;
O Ti që madhështia Jote është e lartësuar;
O Ti që lavdërimi Yt është sublim;
O Ti që nuk ka zot tjetër përveç Teje;
O Ti që Emrat e Tu janë të shenjtë;
O Ti që qëndrueshmëria Jote është e përhershme;
O Ti që shkëlqimi Yt është madhështia;
O Ti që manteli Yt është madhëria;
O Ti që bekimet e Tua janë përtej llogaritjes;
O Ti që mirësitë e Tua janë të panumërueshme;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

76. O Zot! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Ndihmues;
O i Dukshëm;
O Besnik;
O i Vendosur fort në fuqi;
O i Vetmi i Forcës dhe i qëndresës;
O i Vetmi i fuqisë dhe i forcës;
O Dëshmues;
O Udhëzues;
O i Denjë për lavde;
O i Gjithëlavdishëm;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

77. O Ti që Froni Yt është i lavdishëm;
O Ti që Fjala Jote është me vend;
O Ti që mirësia Jote është udhëzimi;
O Zotëruesi i forcës së vrullshme;
O Zotëruesi i premtimeve dhe i kërcënimeve;
O i Afërmi i Vetëm, jo i Largët;
O Miku dhe Mbrojtësi i denjë për të gjitha lavdet;
O Ti që për të gjitha gjërat je Dëshmitar;
O Ti që nuk je kurrë i padrejtë për shërbëtorët e Tu;
O Ti që je më i Afërt me njeriun e sa vena e qafës së tij;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

78. O Ti që nuk ke as ortakë e as ndihmës;
O Ti që nuk ke as të ngjashëm e as përngjasues;
O Krijuesi i diellit dhe i hënës ndriçuese;
O Furnizuesi i të varfërit mjeran;
O Ushqyesi i fëmijës së vogël;
O Ti që je më i Mëshirshmi për të moshuarit;
O Mrojtësi i të ikurit të frikësuar;
O Ti që je gjithëshikues për shërbëtorët e Tu;
O Ti që je në dijeni për nevojat e shërbëtorëve të Tu;
O Ti që për të gjitha gjërat je i Gjithëfuqishëm;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

79. O Dhuruesi Bujar i mirësive;
O Zotëruesi i mirëbërësisë dhe i nderimit;
O Zotëruesi i hakmarrjes dhe i shpagimit;
O Krijuesi i Pllakës së Ruajtur dhe i Penës;
O Krijuesi i atomit dhe i frymës;
O Inspiruesi i arabëve dhe i joarabëve;
O Larguesi i dëmit dhe i dhimbjes;
O Njohësi i sekreteve dhe i ambicieve;
O Pronari i Qabesë dhe shenjtërive të saj;
O Ti që i krijon gjërat nga asgjëja;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

80. O Zot! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O i Drejtë;
O Pranuesi i së mirës;
O më i Shkëlqyeri;
O Bërësi i verprave;
O Garantuesi i nevojave;
O Bërës;
O më i Ploti;
O Krijues;
O Kërkues;
O i Kërkuar;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

Pjesa 81-90

81. O Ti që dhuron mirësi nëpërmjet fuqisë Tënde;
O Ti që nderon nëpërmjet forcës Tënde;
O Ti që kthehesh gjithmonë me favoret e Tua;
O Ti që e shfaq madhështinë Tënde nëpërmjet fuqisë Tënde;
O Ti që përcakton me urtësinë Tënde;
O Ti që sundon me planin Tënd;
O Ti planifikon me diturinë Tënde;
O Ti që me zemërbutësinë Tënde i lë të pandëshkuara mbrapshtitë;
O Ti që je afër në lartësinë Tënde;
O Ti që je i Lartësuar në afërsinë Tënde;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

82. O Ti që krijon çfarë dëshiron;
O Ti që bën çfarë dëshiron;
O Ti që udhëzon atë që dëshiron;
O Ti që çudhëzon atë që dëshiron;
O Ti që e fal atë që dëshiron;
O Ti që ndëshkon atë që dëshiron;
O Ti që i kthehesh me falje atij që Ti dëshiron;
O Ti që formon në mitra siç dëshiron;
O Ti që shton në krijim çfarëdo që dëshiron;
O Ti që favorizon me mëshirën Tënde çfarë dëshiron;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

83. O Ti që nuk ke as bashkëshorte e as fëmijë;
O Ti që nuk e ndan me askënd sundimin Tënd;
O Ti që përcakton një masë për të gjitha gjërat;
O Ti që kurrë nuk pushon së qëni i Mëshirshëm;
O Ti që cakton melekë si mesazhierë;
O Ti që vendos yjësi në qiej;
O Ti që e bëre tokën vend të qëndrueshëm;
O Ti që e krijove njeriun nga uji;
O Ti që i llogarit të gjitha gjërat në numër;
O Ti që i përfshin e i rrethon të gjitha gjërat në Njohjen Tënde;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

84. O Zot! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O i Vetëm;
O Tek;
O Një;
O i Kërkuari përjetësisht;
O më i Shkëlqyeri;
O më i Fuqishmi;
O Më i Lavdishmi;
O më i Vërteti;
O më Mirëbërësi;
O i Përjetshmi;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

85. O i Njohuri i atij që të njeh;
O i Adhuruari i atij që të adhuron;
O i Falënderuari i atij që të falenderon;
O i Përmenduri i atij që të përmend;
O i Lavdëruari i atij që të lavdëron;
O Ekzistuesi i atij që të kërkon;
O i Përshkruari i atij që të njëson;
O i Dashuri i atij që të don;
O i Dëshiruari i atij që të dëshiron;
O i Synuari i atij që kthehet tek Ti;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

86. O Ti që përveç mbretërisë Tënde asnjë mbretëri tjetër nuk ekziston;
O Ti që lavdërimet e Tua nuk mund të numërohen nga shërbëtorët e Tu;
O Ti që lavdia Jote nuk mund të përshkruhet nga krijesat;
O Ti që plotësia Jote shtrihet përtej të gjitha vizioneve;
O Ti që atributet e Tua kalojnë limitet e të gjitha kuptimeve –kapjeve;
O Ti që madhështia Jote është përtej kapjes së të gjithë mendimit;
O Ti që cilësitë e Tua nuk mund t’i përshkruajë njeriu në mënyrën e përshtatshme;
O Ti që dekretin –vendimin– Tënd nuk mund ta zmbrapsin shërbëtorët e Tu;
O Ti që shenjat e Tua shfaqen në çdo gjë;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

87. O Miku i vajtuesve;
O Mbështetja e besimtarëve të mbështetur;
O Udhëzuesi i të çudhëzuarve;
O Mbrojtësi i besimtarëve;
O Miku i ngushtë i përkujtuesve;
O më i Fuqishmi i të fuqishmëve;
O më i Mprehti i shikuesve;
O më i Dituri i të diturve;
O Streha e të shqetësuarve;
O më i Fuqishmi i ndihmuesve;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

88. O Zot! Unë të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O më Bujari dhe më i Miri;
O më i Madhërishmi;
O Dhënësi i qetësisë dhe i lehtësisë;
O Dhënës i dhuratave;
O Pasurues;
O Jetëdhënës;
O Filluesi i krijimit;
O Plotësuesi i dëshirave;
O Shpëtimtar;
O Mirëbërës;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

89. O Ti që u mjafton të gjitha gjërave;
O Ti që i menaxhon dhe i mirëmban të gjitha gjërat;
O Ti që asgjë nuk të ngjason;
O Ti që dominimit Tënd asgjë nuk i shton;
O Ti që thesareve të Tua asgjë nuk u mungon;
O Ti që asgjë nuk mund të fshihet prej Teje;
O Ti që asgjë nuk të ngjason;
O Ti që në Dorën Tënde janë çelësat e të gjitha gjërave;
O Ti që mëshira Jote përfshin dhe i rrethon të gjitha gjërat;
O Ti që je i Qëndrueshëm përjetësisht dhe që i bën të gjitha gjërat të shuhen;
Qofsh i lavdëruar; Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

90. O Ti që askush nuk e di të panjohurën përveç Teje;
O Ti që askush nuk mund ta shmangë të keqen përveç Teje;
O Ti që përveç Teje askush nuk ka fuqi të komandojë;
O Ti që askush nuk mund t’i falë gjynahet përveç Teje;
O Ti që askush nuk mund t’i kthejë zemrat përveç Teje;
O Ti që askush tjetër nuk ka fuqi të krijojë përveç Teje;
O Ti që askush nuk mund t’i plotësojë mirësitë përveç Teje;
O Ti që askush nuk e zbret shiun përveç Teje;
O Ti që askush nuk i ringjall të vdekurit përveç Teje;
O Ti që askush nuk të pasuron me të vërtetë përveç Teje;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit!

Pjesa 91-100

91. O Allah! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Zbuluesi i të vërtetave;
O Larguesi i brengave;
O Hapësi i të gjitha gjërave;
O Dhënësi i ndihmës;
O Garantuesi i nevojave;
O Urdhëruesi absolut;
O Vendosësi i Vetëm i ndalesave;
O Burimi i të gjitha shpresave;
O i Vetmi që prej Teje shpresohet e pritet;
O Burim i madh e i pashtershëm shpresëdhënës;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

92. O Ndihmuesi i të dobtëve;
O Thesari i të varfërve;
O Shoqëruesi i të huajve;
O Ndihmësi i miqve;
O Mposhtësi i armiqve;
O Lartësuesi i qiejve;
O Larguesi i fatkeqësive;
O Miku i ngushtë i evlijave;
O i Dashuri i të devotshmive;
O Zot i të pasurve;
Qofsh i lavdëruar! Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

93. O Ti që je i Pari i të gjitha gjërave dhe i Fundit;
O Zoti i të gjitha gjërave dhe Autori i Tyre;
O Furnizuesi i të gjitha gjërave dhe Krijuesi i tyre;
O Modeluesi i të gjitha gjërave dhe pronari i tyre;
O Dhënësi i mungesës për të gjitha gjërat dhe Dhënësi i bollëkut;
O Filluesi i të gjitha gjërave dhe Ripërtëritësi i tyre;
O Shkaktuesi i të gjitha gjërave dhe Përcaktuesi i tyre;
O Ushqyesi i të gjitha gjërave dhe Administruesi i tyre;
O Ti që i mbështjell të gjitha gjërat dhe që shkakton ndryshimin e vazhdueshëm të tyre;
O Jetëdhënësi i të gjitha gjërave dhe Dhënësi i vdekjeve të tyre;
Qofsh i lavdëruar! Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

94. O më i Miri i kujtuesve dhe i atyre të kujtuarve;
O më i Miri i mirënjohësve dhe i atyre të denjë për falenderime;
O më i Miri i dëshmitarëve dhe i atyre të dëshmuarve;
O më i Miri i thirrësve dhe i atyre të thirrurve;
O Përgjigjësi më i mirë i lutjes dhe o i Vetmi më i denjë për përgjigje;
O më i Miri i miqve të ngushtë dhe i të dashurve;
O më i Miri i shoqëruesve dhe i miqve;
O më i Miri i atyre të synuarve dhe i të kërkuarve;
O më i Miri i dashuruesve dhe i të dashurve;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

95. O Ti që u përgjigjesh atyre që të luten;
O Ti që duhesh prej atyre që të binden;
O Ti që je afër atyre që të duan;
O Ti që i njeh ata që të dëshirojnë;
O Ti që je Bujar për ata që shpresojnë prej Teje;
O Ti që je Zemërbutë ndaj atyre që të binden;
O Ti që në zemërbutësinë Tënde je i Gjithurtë;
O Ti që në sundimin Tënd je i Madhërishëm;
O Ti që në madhështinë Tënde je Mëshirëplotë;
O Ti që në mirëbërësinë Tënde je i Parapërjetshëm;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

96. O Zot! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Shkaktari i shkaqeve;
O Ti që të afron;
O Ndjekës;
O Kthyes;
O Paracaktues;
O Rregullues;
O Zgjues i dëshirës;
O Paralajmërues;
O Sjellës në ekzistencë;
O i Madhërishëm; O Sublim;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

97. O Ti që një dëgjim nuk të largon vëmendjen nga një dëgjim tjetër;
O Ti që nuk pengohesh nga një akt prej kryerjes së një akti tjetër;
O Ti që nuk shmangesh nga një fjalë prej thënies së një tjetre;
O Ti që nuk bëhesh të gabosh nga një kërkesë rreth një tjetri!
O Ti që ngulmimi i të bezdisshmive nuk të mërzit;
O Ti që hap me islamin –nënshtrimin ndaj Tij– zemrat e besimtarëve;
O Ti që i shtyn zemrat e të përulurve për të të përmendur;
O Ti që nuk mungon kurrë prej zemrave të të përmalluarve;
O Ti që je Synimi i atyre që të dëshirojnë Ty;
O Ti që asgjë nuk mund të fshihet prej Teje në botëra;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

98. O Ti që njohja Jote i parakalon të gjitha gjërat;
O Ti që premtimi Yt është i vërtetë;
O Ti që mirësia Jote është e dukshme;
O Ti që urdhëri Yt dominon;
O Ti që libri Yt është i qartë;
O Ti që dekreti Yt ekzekutohet;
O Ti që Kurani Yt është i lavdishëm;
O Ti që dominimi Yt është i parapërjetshëm;
O Ti që favori Yt është i qëndrueshëm;
O Ti që Froni Yt është i madhërishëm;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

99. O Prijësi i prijësve;
O Hapësi i dyerve;
O Shkaktuesi i shkaqeve;
O Dhënësi i shpërblimit;
O Inspiruesi i asaj që është e drejtë;
O Krijuesi i reve;
O Dhënësi i ndëshkimit të rreptë;
O Thirrës i shpejtë për të dhënë llogari;
O Ti që tek Ti është rikthimi;
O Fajfalës;
O Pranues i pendesës;
Qofsh i lavdëruar! Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

100. O Zoti im! Të lutem e të përgjërohem Ty nëpërmjet Emrave të Tu:
O Krijuesi ynë;
O Zoti ynë;
O Prijësi ynë;
O Përkrahësi ynë;
O Ndihmuesi ynë;
O Mbrojtësi ynë;
O Sundimtari ynë;
O Furnizuesi ynë;
O Dëshmia jonë;
O Ndihmuesi ynë;
Qofsh i lavdëruar, Ti je pa shokë e pa të meta! Nuk ka zot tjetër përveç Teje!
Mëshirë, Mëshirë, na çliro prej zjarrit të Xhehennemit!

O Allah, Zoti ynë! Na çliro, na ruaj dhe na shpëto prej zjarrit të Xhehennemit! Dhe na jep neve mirëqënie dhe na fal dhe na fut neve në Parajsë, në vendbanimin Tënd të shenjtë, bashkë me të drejtët, nëpërmjet fajles Tënde, O Mbrojtës; nëpërmjet mirësisë Tënde, o Fajfalës. Për hir të këtyre Emrave Fisnikë dhe Atributeve të lavdishme, unë të lutem e të përgjërohem që Ti t’i japësh bekime shkëlqesisë sonë Muhammedit, dhe Ehli Bejtit –familjes së tij dhe sahabëve– shokëve të Tij, sa numri i veprave të tij të mira.

Në Emrin e Allahut
Allahu më mjafton
Nuk ka zot tjetër përveç Allahut
Allahu është dëshmitar!
Thuaj: Ai është Allahu
Çfarë do Allahu është
Mbështetësi im është Allahu
I Bekuar qoftë Allahu
I Lartësuar qoftë Allahu
Unë besoj në Allahun
Allahu do t’ju mjaftojë juve kundra tyre dhe Ai është Gjithëdëgjues, i Gjithëditur
Qofsh i lavdëruar! Nuk ka zot tjetër përveç Teje. Mëshirë, mëshirë!
Lavdet për Ty unë nuk mund t’i numëroj! Ti je vetëm ashtu siç e ke lavdëruar Ti Veten!
O Allah * O i Gjithëmëshirshëm * O Mëshirëplotë * O Fajfalës * O Pranues i falenderimeve.

Unë të lutem Ty nëpërmjet Emrave të Tu të bukur që Ti i ke numëruar rreth Vetes Tënde, dhe nëpërmjet Atributeve të Tua të lartësuara dhe të gjitha Fjalëve të Tua, që Ti të më falësh mua, dhe prindërit e mi dhe profesorin tim Said Nursi dhe studentët e Risale–i Nurit, dhe të gjithë besimtarët e besimtaret, muslimanët dhe muslimanet, të gjallët prej tyre dhe të vdekurit! Të përgjërohem që Ti të na dhurosh aq mëshirë sa të mos na lërë neve në asnjë nevojë për mëshirën e krijesave të Tua përveç Teje! Të lutem pergjigjiu nevojave tona dhe na jep neve atë që kërkojmë në këtë botë dhe në tjetrën. Cakto për ne, kur ta lëmë këtë botë, lutmturi, dëshmi, bekime dhe lajme të gëzueshme! Jepi Muhammedit a.s.m shpërblim të plotë prej nesh siç është Ai i denjë dhe siç e meriton. Dhe mos na lër neve ne tekat e kapriçot tona madje as sa pulitja e syrit, dhe as mos na lër tek asnjë prej krijesave të Tua. Rregulloji punët tona dhe na ruaj neve me Syrin Tënd, i Cili kurrë nuk fle, dhe na mbro me fuqinë Tënde të papërballueshme, o Zotëruesi i madhështisë dhe i bujarisë! Të lutemi që Ti të largosh prej nesh dhe prej atyre që i dëshmojnë këto Emra të keqen e xhindëve, të njerëzve dhe të djajve, të tërmeteve, thërrmimit të maleve prej frikës prej Teje; na ruaj nga fatkeqësia e flaumës dhe e murtajës, nga syri i keq, dhimbja trupore dhe nga të gjitha fatkeqësitë. Na ruaj neve prej çdo lloji të keqje dhe gjëje të keqe. Na dhuro mirëqënie, siguri dhe të mira në këtë botë dhe në tjetrën, nëpërmjet mëshirës Tënde, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve! Jepi bekime prijësit tonë Muhammedit dhe Familjes e shokëve të tij.

Dhe i gjithë lavdërimi qoftë për Allahun, Zotin dhe Mbështetësin e të gjitha botëve!


بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا اللهُ

-1-

يَا رَحْمٰنُ ﴿﴾ يَا رَحِيمُ ﴿﴾ يَا عَلِيمُ ﴿﴾ يَا حَلِيمُ ﴿﴾ يَا عَظِيمُ ﴿﴾ يَا حَكِيمُ ﴿﴾ يَا قَدِيمُ ﴿﴾ يَا مُقِيمُ ﴿﴾ يَا كَرِيمُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-2-

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ ﴿﴾ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ ﴿﴾ يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ ﴿﴾ يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ﴿﴾ يَا عَظِيمَ الْبَرَكَاتِ ﴿﴾ يَا غَافِرَ الْخَطِيئَاتِ ﴿﴾ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ ﴿﴾ يَا سَامِعَ الْاَصْوَاتِ ﴿﴾ يَا مُعْطِىَ الْمَسْئُولَاتِ ﴿﴾ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَ الْخَفِيَّاتِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-3-

 يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْحَاكِمِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الذَّاكِرِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْحَامِدِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْفَاصِلِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-4-

يَا مَنْ لَهُ الْعِزُّ وَ الْجَمَالُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الْجَلَالُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَ الْكَمَالُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-5-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا حَنَّانُ ﴿﴾ يَا مَنَّانُ ﴿﴾ يَا دَيَّانُ ﴿﴾ يَا غُفْرَانُ ﴿﴾ يَا بُرْهَانُ ﴿﴾ يَا سُلْطَانُ ﴿﴾ يَا سُبْحَانُ ﴿﴾ يَا مُسْتَعَانُ ﴿﴾ يَا ذَالْمَنِّ وَ الْبَيَانِ ﴿﴾ يَا ذَالْاَمَانِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-6-

 يَا مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْئٍ لِعَظَمَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْئٍ لِقُدْرَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْئٍ لِعِزَّتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْئٍ لِهَيْبَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنِ انْقَادَ كُلُّ شَيْئٍ لِمُلْكَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ دَانَ كُلُّ شَيْئٍ مِنْ مَخَافَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنِ انْشَقَّتِ الْجِبَالُ مِنْ خَشْيَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ قَامَتِ السَّمٰوَاتُ بِاَمْرِهِ ﴿﴾ يَا مَنِ اسْتَقَرَّتِ الْاَرْضُ بِاِذْنِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَعْتَدِى عَلَى اَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-7-

 يَا غَافِرَ الْخَطَايَا ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الْبَلَايَا ﴿﴾ يَا مُنْتَهَى الرَّجَايَا ﴿﴾ يَا مُجْزِلَ الْعَطَايَا ﴿﴾ يَا وَاسِعَ الْهَدَايَا ﴿﴾ يَا رَازِقَ الْبَرَايَا ﴿﴾ يَا قَاضِيَ الْمُنَايَا ﴿﴾ يَا سَمِعَ الشَّكَايَا ﴿﴾ يَا بَاعِثَ السَّرَايَا ﴿﴾ يَا مُطْلِقَ الْاُسَارٰى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-8-

 يَا ذَا الْحَمْدِ وَ الثَّنَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْمَجْدِ وَ السَّنَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْفَخْرِ وَ الْبَهَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْعَهْدِ وَ الْوَفَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْعَطَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْفَصْلِ وَ الْقَضَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ الْبَقَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْجُودِ وَ النَّعْمَاءِ ﴿﴾ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْاٰلٰاءِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-9-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مَانِعُ ﴿﴾ يَا دَافِعُ ﴿﴾ يَا نَافِعُ ﴿﴾ يَا سَامِعُ ﴿﴾ يَا رَافِعُ ﴿﴾ يَا صَانِعُ ﴿﴾ يَا شَافِعُ ﴿﴾ يَا جَامِعُ ﴿﴾ يَا وَاسِعُ ﴿﴾ يَا مُوسِعُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-10-

 يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ ﴿﴾ يَا خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ ﴿﴾ يَا رَازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ ﴿﴾ يَا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ كُلِّ مَكْرُوبٍ ﴿﴾ يَا فَارِجَ كُلِّ مَغْمُومٍ ﴿﴾ يَا رَاحِمَ كُلِّ مَرْحُومٍ ﴿﴾ يَا نَاصِرَ كُلِّ مَخْذُولٍ ﴿﴾ يَا سَاتِرَ كُلِّ مَعْيُوبٍ ﴿﴾ يَا مَلْجَأَ كُلِّ مَظْلُومٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ


-11-

يَا عِدَّتِى عِنْدَ شِدَّتِى ﴿﴾ يَا رَجَائِى عِنْدَ مُصِيبَتِى ﴿﴾ يَا مُونِسِى عِنْدَ وَحْشَتِى ﴿﴾ يَا صَاحِبِى عِنْدَ غُرْبَتِى ﴿﴾ يَا وَلِيِّى عِنْدَ نِعْمَتِى ﴿﴾ يَا كَاشِفِى عِنْدَ كُرْبَتِى ﴿﴾ يَا غِيَاثِى عِنْدَ افْتِقَارِى ﴿﴾ يَا مَلْجَئِى عِنْدَ اضْطِرَارِى ﴿﴾ يَا مُعِينِى عِنْدَ فَزَعِى ﴿﴾ يَا دَلِيلِى عِنْدَ حَيْرَتِى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-12-

 يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ ﴿﴾ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ ﴿﴾ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ ﴿﴾ يَا كَشَّافَ الْكُرُوبِ ﴿﴾ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ﴿﴾ يَا مُزَيِّنَ الْقُلُوبِ ﴿﴾ يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ ﴿﴾ يَا طَبِيبَ الْقُلُوبِ ﴿﴾ يَا حَبِيبَ الْقُلُوبِ ﴿﴾ يَا اَنِيسَ الْقُلُوبِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-13-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا جَلِيلُ ﴿﴾ يَا جَمِيلُ ﴿﴾ يَا وَكِيلُ ﴿﴾ يَا كَفِيلُ ﴿﴾ يَا دَلِيلُ ﴿﴾ يَا مُقِيلُ ﴿﴾ يَا خَبِيرُ ﴿﴾ يَا لَطِيفُ ﴿﴾ يَا عَزِيزُ ﴿﴾ يَا مَلِيكُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-14-

يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ ﴿﴾ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ﴿﴾ يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ ﴿﴾ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ ﴿﴾ يَا مَلْجَأَ الْعَاصِينَ ﴿﴾ يَا غَافِرَ الْمُذْنِبِينَ ﴿﴾ يَا اَمَانَ الْخَائِفِينَ ﴿﴾ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ ﴿﴾ يَا اَنِيسَ الْمُسْتَوْحِشِينَ ﴿﴾ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-15-

يَا ذَا الْجُودِ وَ الْاِحْسَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْاِمْتِنَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الْاَمْنِ وَ الْاَمَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الْقُدْسِ وَ السُّبْحَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الْحُجَّةِ وَ الْبُرْهَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الْغُفْرَانِ ﴿﴾ يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَ الْمُسْتَعَانِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-16-

 يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اِلٰهُ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عَالِمُ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ قَادِرُ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يَبْقٰى وَ يَفْنٰى كُلُّ شَيْئٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-17-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مُؤْمِنُ ﴿﴾ يَا مُهَيْمِنُ ﴿﴾ يَا مُكَوِّنُ ﴿﴾ يَا مُلَقِّنُ ﴿﴾ يَا مُبَيِّنُ ﴿﴾ يَا مُهَوِّنُ ﴿﴾ يَا مُٰزَيِّنُ ﴿﴾ يَا مُعَظِّمُ ﴿﴾ يَا مُعَوِّنُ ﴿﴾ يَا مُلَوِّنُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-18-

يَا مَنْ هُوَ فِى مُلْكِهِ مُقِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى جَلَالِهِ عَظِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عَلٰى عَبْدِهِ رَحِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ جَفَاهُ حَلِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ تَرَجَّاهُ كَرِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى مَقَادِيرِهِ حَكِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى حُكْمِهِ لَطِيفٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى لُطْفِهِ قَدِيرٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-19-

 يَا مَنْ لَا يُرْجٰى اِلَّا فَضْلُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُخَافُ اِلَّا عَدْلُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُنْتَظَرُ اِلَّا بِرُّهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُسْئَلُ اِلَّا عَفْوُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَدُومُ اِلَّا مُلْكُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا سُلْطَانَ اِلَّا سُلْطَانُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا بُرْهَانَ اِلَّا بُرْهَانُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ رَحْمَتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ عَلٰى غَضَبِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمُهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-20-

 يَا فَارِجَ الْهَمِّ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ ﴿﴾ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ ﴿﴾ يَا قَابِلَ التَّوْبِ ﴿﴾ يَا خَالِقَ الْخَلْقِ ﴿﴾ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ ﴿﴾ يَا رَازِقَ الطِّفْلِ ﴿﴾ يَا مُوفِىَ الْعَهْدِ ﴿﴾ يَا عَالِمَ السِّرِّ ﴿﴾ يَا فَالِقَ الْحَبِّ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ


-21-

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا عَلِىُّ ﴿﴾ يَا وَفِىُّ ﴿﴾ يَا وَلِىُّ ﴿﴾ يَا غَنِىُّ ﴿﴾ يَا مَلِىُّ ﴿﴾ يَا زَكِىُّ ﴿﴾ يَا رَضِىُّ ﴿﴾ يَا بَدِىُّ ﴿﴾ يَا خَفِىُّ ﴿﴾ يَا قَوِىُّ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-22-

 يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيلَ ﴿﴾ يَا مَنْ سَتَرَ عَلَى الْقَبِيحِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيمَةِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ ﴿﴾ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ ﴿﴾ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ ﴿﴾ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ﴿﴾ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ ﴿﴾ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوٰى ﴿﴾ يَا مُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-23-

 يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الصِّفَةِ الْعَالِيَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الْعِزَّةِ الدَّائِمَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَةِ ﴿﴾ يَا ذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-24-

 يَا اَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿﴾ يَا اَعْدَلَ الْعَادِلِينَ ﴿﴾ يَا اَصْدَقَ الصَّادِقِينَ ﴿﴾ يَا اَظْهَرَ الظَّاهِرِينَ ﴿﴾ يَا اَطْهَرَ الطَّاهِرِينَ ﴿﴾ يَا اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿﴾ يَا اَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ ﴿﴾ يَا اَسْمَعَ السَّامِعِينَ ﴿﴾ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ ﴿﴾ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿﴾ يَا اَشْفَعَ الشَّافِعِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-25-

 يَا بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ ﴿﴾ يَا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ ﴿﴾ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ ﴿﴾ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ ﴿﴾ يَا سَاتِرَ الْعَوَرَاتِ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الْبَلِيَّاتِ ﴿﴾ يَا مُحْيِىَ الْاَمْوَاتِ ﴿﴾ يَا ضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ ﴿﴾ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ ﴿﴾ يَا شَدِيدَ النَّقَمَاتِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-26-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مُصَوِّرُ ﴿﴾ يَا مُقَدِّرُ ﴿﴾ يَا مُطَهِّرُ ﴿﴾ يَا مُنَوِّرُ ﴿﴾ يَا مُقَدِّمُ ﴿﴾ يَا مُؤَخِّرُ ﴿﴾ يَا مُيَسِّرُ ﴿﴾ يَا مُنْذِرُ ﴿﴾ يَا مُبَشِّرُ ﴿﴾ يَا مُدَبِّرُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-27-

يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ النُّورِ وَ الظَّلَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَامِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-28-

 يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ ﴿﴾ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ ﴿﴾ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ ﴿﴾ يَا غِيَاثَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ ﴿﴾ يَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ ﴿﴾ يَا فَخْرَ مَنْ لَا فَخْرَ لَهُ ﴿﴾ يَا عِزَّ مَنْ لَا عِزَّ لَهُ ﴿﴾ يَا مُعِينَ مَنْ لَا مُعِينَ لَهُ ﴿﴾ يَا اَنِيسَ مَنْ لَا اَنِيسَ لَهُ ﴿﴾ يَا غُنْيَةَ مَنْ لَا غُنْيَةَ لَهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-29-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا قَائِمُ ﴿﴾ يَا دَائِمُ ﴿﴾ يَا رَاحِمُ ﴿﴾ يَا حَاكِمُ ﴿﴾ يَا عَالِمُ ﴿﴾ يَا عَاصِمُ ﴿﴾ يَا قَاسِمُ ﴿﴾ يَا سَالِمُ ﴿﴾ يَا قَابِضُ ﴿﴾ يَا بَاسِطُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-30-

 يَا عَصِمَ مَنِ اسْتَعْصَمَهُ ﴿﴾ يَا رَاحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ ﴿﴾ يَا نَاصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ ﴿﴾ يَا حَافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ ﴿﴾ يَا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ ﴿﴾ يَا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ ﴿﴾ يَا مُعِينَ مَنِ اسْتَعَانَهُ ﴿﴾ يَا مُغِيثَ مَنِ اسْتَغَاثَهُ ﴿﴾ يَا صَرِيخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ ﴿﴾ يَا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 


-31-

يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ ﴿﴾ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ ﴿ ﴾ يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ ﴿﴾ يَا قَدِيمَ الْفَضْلِ ﴿﴾ يَا لَطِيفَ الصُّنْعِ ﴿﴾ يَا دَائِمَ اللُّطْفِ ﴿﴾ يَا نَافِسَ الْكَرْبِ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ ﴿﴾ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ ﴿﴾ يَا قَاضِيًا بِالْحَقِّ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-32-

 يَا عَزِيزًا لَا يُضَامُ ﴿﴾ يَا لَطِيفًا لَا يُرَامُ ﴿﴾ يَا رَقِيبًا لَا يَنَامُ ﴿﴾ يَا قَائِمًا لَا يَفُوتُ ﴿﴾ يَا حَيًّا لَا يَمُوتُ ﴿﴾ يَا مَلِكًا لَا يَزُولُ ﴿﴾ يَا بَاقِيًا لَا يَفْنٰى ﴿﴾ يَا عَالِمًا لَا يَجْهَلُ ﴿﴾ يَا صَمَدًا لَا يُطْعَمُ ﴿﴾ يَا قَوِيًّا لَا يُضْعَفُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 

-33-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا وَاحِدُ ﴿﴾ يَا وَاجِدُ ﴿﴾ يَا شَاهِدُ ﴿﴾ يَا مَاجِدُ ﴿﴾ يَا رَاشِدُ ﴿﴾ يَا بَاعِثُ ﴿﴾ يَا وَارِثُ ﴿﴾ يَا ضَارُّ ﴿﴾ يَا نَافِعُ ﴿﴾ يَا هَادِى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-34-

 يَا اَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ ﴿﴾ يَا اَكْرَمُ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ ﴿﴾ يَا اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ ﴿﴾ يَا اَحْكَمُ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ ﴿﴾ يَا اَعْلَمُ مِنْ كُلِّ عَلِيمٍ ﴿﴾ يَا اَقْدَمُ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ ﴿﴾ يَا اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ ﴿﴾ يَا اَجَلُّ مِنْ كُلِّ جَلِيلٍ ﴿﴾ يَا اَعَزُّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ ﴿﴾ يَا اَلْطَفُ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-35-

 يَا مَنْ هُوَ فِى عَهْدِهِ وَفِيٌّ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى وَفَائِهِ قَوِيٌّ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى قُوَّتِهِ عَلِيٌّ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى عُلُوِّهِ قَرِيبٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى قُرْبِهِ لَطِيفٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى لُطْفِهِ شَرِيفٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى شَرَفِهِ عَزِيزٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى عِزَّتِهِ عَظِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى مَجْدِهِ حَمِيدٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-36-

 يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ خَاضِعٌ لَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ كَائِنٌ لَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ مَوْجُودٌ لَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ مُنِيبٌ لَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ خَائِفٌ مِنْهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ مُسَبِّحٌ لَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ قَائِمٌ بِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ خَاشِعٌ لَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ صَائِرٌ اِلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-37-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا كَافِى ﴿﴾ يَا شَافِى ﴿﴾ يَا وَافِى ﴿﴾ يَا مُعَافِى ﴿﴾ يَا عَالِى ﴿﴾ يَا دَاعِى ﴿﴾ يَا رَاضِى ﴿﴾ يَا قَاضِى ﴿﴾ يَا بَاقِى ﴿﴾ يَا هَادِى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-38-

 يَا مَنْ لَا مَفَرَّ اِلَّا اِلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا مَفْزَعَ اِلَّا اِلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا مَلْجَأَ اِلَّا اِلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُتَوَكَّلُ اِلَّا عَلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا مَقْصَدَ اِلَّا اِلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا مَنْجَأَ اِلَّا اِلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُرْغَبُ اِلَّا اِلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُعْبَدُ اِلَّا اِيَّاهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُسْتَعَانُ اِلَّا مِنْهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِهِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-39-

 يَا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمَرْغُوبِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمَقْصُودِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمَذْكُورِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمَشْكُورِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمَحْبُوبِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ ﴿﴾ يَا خَيْرَ الْمُسْتَأْنِسِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-40-

 يَا مَنْ هُوَ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يَكْشِفُ الْبَلْوٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يَسْمَعُ النَّجْوٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يُنْقِذُ الْغَرْقٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يُنْجِى الْهَلْكٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يَشْفِى الْمَرْضٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكٰى ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اَضَلَّ وَ اَهْدٰى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ


-41-

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا غَافِرُ ﴿﴾ يَا سَاتِرُ ﴿﴾ يَا قَاهِرُ ﴿﴾ يَا قَادِرُ ﴿﴾ يَا نَاظِرُ ﴿﴾ يَا فَاطِرُ ﴿﴾ يَا شَاكِرُ ﴿﴾ يَا ذَاكِرُ ﴿﴾ يَا نَاصِرُ ﴿﴾ يَا جَابِرُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-42-

 يَا مَنْ هُوَ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ سَبِيلُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْاٰفَاقِ اٰيَاتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْاٰيَاتِ بُرْهَانُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْقُبُورِ عِزَّتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْقِيَامَةِ مِلْكَتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْمِيزَانِ قَضَائُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى النَّارِ عَذَابُهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-43-

 يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخَائِفُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُنِيبُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَلْجَأُ الْعَاصُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِيهِ يَطْمَعُ الْخَاطِؤُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ الْمُرِيدُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يَفْتَخِرُ بِهِ الْمُحْسِنُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ يَسْكُنُ بِهِ الْمُوقِنُونَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-44-

 يَا اَقْرَبُ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ ﴿﴾ يَا اَحَبُّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ ﴿﴾ يَا اَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ ﴿﴾ يَا اَعَزُّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ ﴿﴾ يَا اَقْوٰى مِنْ كُلِّ قَوِىٍّ ﴿﴾ يَا اَغْنٰى مِنْ كُلِّ غَنِىٍّ ﴿﴾ يَا اَجْوَدُ مِنْ كُلِّ جَوَادٍ ﴿﴾ يَا اَرْأَفُ مِنْ كُلِّ رَؤُوفٍ ﴿﴾ يَا اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ ﴿﴾ يَا اَجَلُّ مِنْ كُلِّ جَلِيلٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-45-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا قَرِيبُ ﴿﴾ يَا رَقِيبُ ﴿﴾ يَا حَبِيبُ ﴿﴾ يَا مُجِيبُ ﴿﴾ يَا حَسِيبُ ﴿﴾ يَا طَبِيبُ ﴿﴾ يَا بَصِيرُ ﴿﴾ يَا خَبِيرُ ﴿﴾ يَا مُنِيرُ ﴿﴾ يَا مُبِينُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-46-

 يَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ ﴿﴾ يَا صَانِعًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ ﴿﴾ يَا خَالِقًا غَيْرَ مَخْلُوقٍ ﴿﴾ يَا مَالِكًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ ﴿﴾ يَا قَاهِرًا غَيْرَ مَقْهُورٍ ﴿﴾ يَا رَافِعًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ ﴿﴾ يَا حَافِظًا غَيْرَ مَحْفُوظٍ ﴿﴾ يَا نَاصِرًا غَيْرَ مَنْصُورٍ ﴿﴾ يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ ﴿﴾ يَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-47-

 يَا نُورَ النُّورِ ﴿﴾ يَا مُنَوِّرَ النُّورِ ﴿﴾ يَا مُصَوِّرَ النُّورِ ﴿﴾ يَا خَالِقَ النُّورِ ﴿﴾ يَا مُقَدِّرَ النُّورِ ﴿﴾ يَا مُدَبِّرَ النُّورِ ﴿﴾ يَا نُورًا قَبْلَ كُلِّ نُورٍ ﴿﴾ يَا نُورًا بَعْدَ كُلِّ نُورٍ ﴿﴾ يَا نُورًا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ ﴿﴾ يَا نُورًا لَيْسَ مِثْلَهُ نُورٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 

-48-

 يَا مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ ﴿﴾ يَا مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ ﴿﴾ يَا مَنْ لُطْفُهُ مُقِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ اِحْسَانُهُ قَدِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ ﴿﴾ يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ ﴿﴾ يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ ﴿﴾ يَا مَنْ عَذَابُهُ عَدْلٌ ﴿﴾ يَا مَنْ ذِكْرُهُ حُلْوٌ ﴿﴾ يَا مَنْ اُنْسُهُ لَذِيذٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 

-49-

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مُنَوِّلُ ﴿﴾ يَا مُفَصِّلُ ﴿﴾ يَا مُبَدِّلُ ﴿﴾ يَا مُسَهِّلُ ﴿﴾ يَا مُذَلِّلُ ﴿﴾ يَا مُنَزِّلُ ﴿﴾ يَا مُحَوِّلُ ﴿﴾ يَا مُجَمِّلُ ﴿﴾ يَا مُكَمِّلُ ﴿﴾ يَا مُفَضِّلُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 

-50-

 يَا مَنْ يَرٰى وَ لَا يُرٰى ﴿﴾ يَا مَنْ يَخْلُقُ وَ لَا يُخْلَقُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَهْدِى وَ لَا يُهْدٰى ﴿﴾ يَا مَنْ يُحْيِى وَ لَا يُحْيٰى ﴿﴾ يَا مَنْ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ﴿﴾ يَا مَنْ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَقْضِى وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ يَحْكُمُ وَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ﴿﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 


-51-

يَا نِعْمَ الْحَبِيبُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الطَّبِيبُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الْحَسِيبُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الْقَرِيبُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الرَّقِيبُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الْمُجِيبُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الْاَنِيسُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿﴾ يَا نِعْمَ الْمَوْلٰى ﴿﴾ يَا نِعْمَ النَّصِيرُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-52-

 يَا سُرُورَ الْعَارِفِينَ ﴿﴾ يَا اَنِيسَ الْمُرِيدِينَ ﴿﴾ يَا مُغِيثَ الْمُشْتَاقِينَ ﴿﴾ يَا حَبِيبَ التَّوَّابِينَ ﴿﴾ يَا رَازِقَ الْمُقِلِّينَ ﴿﴾ يَا رَجَاءَ الْمُذْنِبِينَ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الْمَكْرُوبِينَ ﴿﴾ يَا مُنَفِّسًا عَنِ الْمَغْمُومِينَ ﴿﴾ يَا مُفَرِجًا عَنِ الْمَحْزُونِينَ ﴿﴾ يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِينَ وَ الْاٰخِرِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-53-

 يَا رَبَّ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ النَّبِيِّينَ وَ الْاَخْيَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الصِّدِّيقِينَ وَ الْاَبْرَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الصِّغَارِ وَ الْكِبَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْحُبُوبِ وَ الْاَثْمَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْاَنْهَارِ وَ الْاَشْجَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الصَّحَارٰى وَ الْقِفَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْعَبِيدِ وَ الْاَحْرَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ الْاِعْلَانِ وَ الْاِسْرَارِ ﴿﴾ يَا رَبَّ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-54-

 يَا مَنْ لَحِقَ فِى كُلِّ شَيْئٍ عِلْمُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ نَفَذَ بِكُلِّ شَيْئٍ بَصَرُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ بَلَغَتْ اِلَى كُلِّ شَيْئٍ قُدْرَتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُحْصِى الْعِبَادُ نَعْمَائَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا تَبْلُغُ الْخَلَائِقُ شُكْرَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا تُدْرِكُ الْاَفْهَامُ جَلَالَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا تَنَالُ الْاَوْهَامُ كُنْهَهُ ﴿﴾ يَا مَنِ الْعَظَمَةُ وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائُهُ ﴿﴾ يَا مَنِ الْهَيْبَةُ وَ السُّلْطَانُ بَهَاؤُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِالْعِزِّ بَقَاؤُهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-55-

 يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْاٰخِرَةُ وَ الْاُولٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ النَّارُ وَ اللَّظٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْاٰيَاتُ الْكُبْرٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَ الْقَضَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ السَّمٰوَاتُ الْعُلٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَ الثَّرٰى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-56-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا عَفُوُّ ﴿﴾ يَا غَفُورُ ﴿﴾ يَا وَدُودُ ﴿﴾ يَا شَكُورُ ﴿﴾ يَا صَبُورُ ﴿﴾ يَا رَؤُوفُ ﴿﴾ يَا عَطُوفُ ﴿﴾ يَا قُدُّوسُ ﴿﴾ يَا حَىُّ ﴿﴾ يَا قَيُّومُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 

-57-

 يَا مَنْ هُوَ فِى السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْاَرْضِ اٰيَاتُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى كُلِّ شَيْئٍ دَلَائِلُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْئٍ خَلَقَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ ﴿﴾ يَا مَنْ ظَهَرَ فِى كُلِّ شَيْئٍ لُطْفُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ يُعَرِّفُ الْخَلَائِقَ قُدْرَتَهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-58-

 يَا حَبِيبَ مَنْ لَا حَبِيبَ لَهُ ﴿﴾ يَا طَبِيبَ مَنْ لَا طَبِيبَ لَهُ ﴿﴾ يَا مُجِيبَ مَنْ لَا مُجِيبَ لَهُ ﴿﴾ يَا شَفِيقَ مَنْ لَا شَفِيقَ لَهُ ﴿﴾ يَا رَفِيقَ مَنْ لَا رَفِيقَ لَهُ ﴿﴾ يَا شَفِيعَ مَنْ لَا شَفِيعَ لَهُ ﴿﴾ يَا مُغِيثَ مَنْ لَا مُغِيثَ لَهُ ﴿﴾ يَا دَلِيلَ مَنْ لَا دَلِيلَ لَهُ ﴿﴾ يَا قَائِدَ مَنْ لَا قَائِدَ لَهُ ﴿﴾ يَا رَاحِمَ مَنْ لَا رَاحِمَ لَهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 

-59-

 يَا كَافِيَ مَنِ اسْتَكْفَاهُ ﴿﴾ يَا هَادِىَ مَنِ اسْتَهْدَاهُ ﴿﴾ يَا كَالِىَ مَنِ اسْتَكْلَاهُ ﴿﴾ يَا دَاعِىَ مَنِ اسْتَدْعَاهُ ﴿﴾ يَا شَافِىَ مَنِ اسْتَشْفَاهُ ﴿﴾ يَا قَاضِىَ مَنِ اسْتَقْضَاهُ ﴿﴾ يَا مُغْنِىَ مَنِ اسْتَغْنَاهُ ﴿﴾ يَا مُوفِىَ مَنِ اسْتَوْفَاهُ ﴿﴾ يَا مُقَوِّىَ مَنِ اسْتَقْوَاهُ ﴿﴾ يَا وَلِىَّ مَنِ اسْتَوْلَاهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ

-60-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا اَوَّلُ ﴿﴾ يَا اٰخِرُ ﴿﴾ يَا ظَاهِرُ ﴿﴾ يَا بَاطِنُ ﴿﴾ يَا خَالِقُ ﴿﴾ يَا رَازِقُ ﴿﴾ يَا صَادِقُ ﴿﴾ يَا سَابِقُ ﴿﴾ يَا سَائِقُ ﴿﴾ يَا فَالِقُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارْ 


-61-

يَا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ ﴿﴾ يَا مَنْ خَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ الظِّلَّ وَ الْحَرُورَ ﴿﴾ يَا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ﴿﴾ يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا ﴿﴾ يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْحَوْلُ وَ الْقُوَّةُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-62-

 يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُرِيدِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يَسْمَعُ اَنِينَ الْوَالِهِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يَرٰى بُكَاءَ الْخَائِفِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يَرٰى نَدَمَ النَّادِمِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّائِبِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-63-

 يَا دَائِمَ الْبَقَاءِ ﴿﴾ يَا غَافِرَ الْخَطَاءِ ﴿﴾ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ ﴿﴾ يَا وَاسِعَ الْعَطَاءِ ﴿﴾ يَا رَافِعَ السَّمَاءِ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الْبَلَاءِ ﴿﴾ يَا عَظِيمَ الثَّنَاءِ ﴿﴾ يَا قَدِيمَ السَّنَاءِ ﴿﴾ يَا كَثِيرَ الْوَفَاءِ ﴿﴾ يَا شَرِيفَ الْجَزَاءِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-64-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا غَفَّارُ ﴿﴾ يَا سَتَّارُ ﴿﴾ يَا قَهَّارُ ﴿﴾ يَا جَبَّارُ ﴿﴾ يَا صَبَّارُ ﴿﴾ يَا رَزَّاقُ ﴿﴾ يَا فَتَّاحُ ﴿﴾ يَا عَلَّامُ ﴿﴾ يَا وَهَّابُ ﴿﴾ يَا تَوَّابُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-65-

 يَا مَنْ خَلَقَنِى وَ سَوَّانِى ﴿﴾ يَا مَنْ رَزَقَنِى وَ رَبَّانِى ﴿﴾ يَا مَنْ اَطْعَمَنِى وَ سَقَانِى ﴿﴾ يَا مَنْ قَرَّبَنِى وَ اَدْنَانِى ﴿﴾ يَا مَنْ عَصَمَنِى وَ كَفَانِى ﴿﴾ يَا مَنْ حَفِظَنِى وَ كَلَانِى ﴿﴾ يَا مَنْ وَفَّقَنِى وَ هَدَانِى ﴿﴾ يَا مَنْ اَعَزَّنِى وَ اَغْنَانِى ﴿﴾ يَا مَنْ اَمَاتَنِى وَ اَحْيَانِى ﴿﴾ يَا مَنْ اٰنَسَنِى وَ اٰوَانِى ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ 

-66-

 يَا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ﴿﴾ يَا مَنِ السَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-67-

 يَا مَنْ جَعَلَ الْاَرْضَ مِهَادًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ الْاَشْيَاءَ اَزْوَاجًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادًا ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-68-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا شَفِيعُ ﴿﴾ يَا سَمِيعُ ﴿﴾ يَا رَفِيعُ ﴿﴾ يَا مَنِيعُ ﴿﴾ يَا بَدِيعُ ﴿﴾ يَا سَرِيعُ ﴿﴾ يَا بَشِيرُ ﴿﴾ يَا نَذِيرُ ﴿﴾ يَا قَدِيرُ ﴿﴾ يَا مُقْتَدِرُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-69-

 يَا حَىُّ قَبْلَ كُلِّ حَىٍّ ﴿﴾ يَا حَىُّ بَعْدَ كُلِّ حَىٍّ ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى لَا يُشْبِهُهُ شَيْئٌ ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَىٌّ ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى لَا يُشَارِكُهُ حَىٌّ ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى لَا يَحْتَاجُ اِلٰى حَىٍّ ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى يُمِيتُ كُلَّ حَىٍّ ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى يَرْزُقُ كُلَّ حَىٍّ ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى يُحْيِى الْمَوْتٰى ﴿﴾ يَا حَىُّ الَّذِى لَا يَمُوتُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-70-

 يَا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لَا يُنْسٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لَا يُطْفٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لَا يُحْصٰى ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لَا تُغَيَّرُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لَا تُعَدُّ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لَا يَزُولُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ جَلَالٌ لَا يُكَيَّفُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لَا يُرَدُّ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لَا تُبَدَّلُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لَا يُدْرَكُ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ 


-71-

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴿﴾ يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ خَيْرُ الشَّاكِرِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-72-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مُبْدِئُ ﴿﴾ يَا مُعِيدُ ﴿﴾ يَا حَفِيظُ ﴿﴾ يَا مُحِيطُ ﴿﴾ يَا حَمِيدُ ﴿﴾ يَا مَجِيدُ ﴿﴾ يَا مُقِيتُ ﴿﴾ يَا مُغِيثُ ﴿﴾ يَا مُعِزُّ ﴿﴾ يَا مُذِلُّ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ ﴿٧٢﴾ يَا مَنْ هُوَ اَحَدٌ بِلَا ضِدٍّ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلَا نِدٍّ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلَا عَيْبٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلَا شَفْعٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلَا وَزِيرٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ غَنِىٌّ بِلَا فَقْرٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ سُلْطَانٌ بِلَا عَزْلٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ مَلِيكٌ بِلَا عَجْزٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ مَوْجُودٌ بِلَا مِثْلٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-73-

 يَا مَنْ هُوَ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذّٰاكِرِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ حَمْدُهُ فَخْرٌ لِلْحَامِدِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ سَبِيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اٰيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاظِرِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كِتَابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عَفْوُهُ مَلْجَأٌ لِلْمُذْنِبِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ رَحْمَتُهُ قَرِيبٌ لِلْمُحْسِنِينَ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-74-

 يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ تَعَالٰى جَدُّهُ ﴿﴾ يَا مَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ اَسْمَاؤُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَدُومُ بَقَاؤُهُ ﴿﴾ يَا مَنِ الْعَظَمَةُ بَهَاؤُهُ ﴿﴾ يَا مَنِ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُحْصٰى اٰلَاؤُهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُعَدُّ نَعْمَاؤُهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-75-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مُعِينُ ﴿﴾ يَا مُبِينُ ﴿﴾ يَا اَمِينُ ﴿﴾ يَا مَكِينُ ﴿﴾ يَا مَتِينُ ﴿﴾ يَا شَدِيدُ ﴿﴾ يَا شَهِيدُ ﴿﴾ يَا رَشِيدُ ﴿﴾ يَا حَمِيدُ ﴿﴾ يَا مَجِيدُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-76-

 يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ﴿﴾ يَا ذَا الْقَوْلِ السَّدِيدِ ﴿﴾ يَا ذَا الْفَضْلِ الرَّشِيدِ ﴿﴾ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ ﴿﴾ يَا ذَا الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ ﴿﴾ يَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيدُ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيدٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-77-

 يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا وَزِيرَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَ لَا نَظِيرَ ﴿﴾ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ الْمُنِيرِ ﴿﴾ يَا مُغْنِىَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ ﴿﴾ يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ ﴿﴾ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ﴿﴾ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ بَصِيرٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ بِحَوَايِجِ الْعِبَادِ خَبِيرٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-78-

 يَا ذَا الْجُودِ وَ النِّعَمِ ﴿﴾ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ ﴿﴾ يَا ذَا الْبَأْسِ وَ النِّقَمِ ﴿﴾ يَا خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ ﴿﴾ يَا بَارِئَ الذَّرِّ وَ النَّسَمِ ﴿﴾ يَا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الْاَلَمِ ﴿﴾ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَ الْهِمَمِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَ الْحَرَمُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَخْلُقُ الْاَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ 

-79-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا عَادِلُ ﴿﴾ يَا قَابِلُ ﴿﴾ يَا فَاضِلُ ﴿﴾ يَا فَاعِلُ ﴿﴾ يَا كَافِلُ ﴿﴾ يَا جَاعِلُ ﴿﴾ يَا كَامِلُ ﴿﴾ يَا فَاطِرُ ﴿﴾ يَا طَالِبُ ﴿﴾ يَا مَطْلُوبُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ 


-81-

يَا مَنْ اَنْعَمَ بِحَوْلِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ اَكْرَمَ بِطَوْلِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ عَادَ بِلُطْفِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ حَكَمَ بِتَدْبِيرِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ ﴿﴾ يَا مَنْ دَانَا فِى عُلُوِّهِ ﴿﴾ يَا مَنْ عَلٰا فِى دُنًوِّهِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-82-

 يَا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَتُوبُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَزِيدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴿﴾ يَا مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-83-

 يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ اَحَدًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْئٍ قَدْرًا ﴿﴾ يَا مَنْ لَمْ يَزَلْ رَحِيمًا ﴿﴾ يَا جَاعِلَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا ﴿﴾ يَا مَنْ جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴿﴾ يَا مَنْ اَحْصٰى كُلَّ شَيْئٍ عَدَدًا ﴿﴾ يَا مَنْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-84-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا فَرْدُ ﴿﴾ يَا وِتْرُ ﴿﴾ يَا اَحَدُ ﴿﴾ يَا صَمَدُ ﴿﴾ يَا اَمْجَدُ ﴿﴾ يَا اَعَزُّ ﴿﴾ يَا اَجَلُّ ﴿﴾ يَا اَحَقُّ ﴿﴾ يَا اَبَرُّ ﴿﴾ يَا اَبَدُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-85-

 يَا مَعْرُوفَ مَنْ عَرَفَهُ ﴿﴾ يَا مَعْبُودَ مَنْ عَبَدَهُ ﴿﴾ يَا مَشْكُورَ مَنْ شَكَرَهُ ﴿﴾ يَا مَذْكُورَ مَنْ ذَكَرَهُ ﴿﴾ يَا مَحْمُودَ مَنْ حَمِدَهُ ﴿﴾ يَا مَوْجُودَ مَنْ طَلَبَهُ ﴿﴾ يَا مَوْصُوفَ مَنْ وَحَّدَهُ ﴿﴾ يَا مَحْبُوبَ مَنْ اَحَبَّهُ ﴿﴾ يَا مَرْغُوبَ مَنْ اَرَادَهُ ﴿﴾ يَا مَقْصُودَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-86-

 يَا مَنْ لَا مُلْكَ اِلَّا مُلْكَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُحْصِى الْعِبَادُ ثَنَائَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا تَصِفُ الْخَلَائِقُ جَلَالَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُدْرِكُ الْاَبْصَارُ كَمَالَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَبْلُغُ الْاَفْهَامُ صِفَاتَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَنَالُ الْاَفْكَارُ كِبْرِيَائَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُحْسِنُ الْاِنْسَانُ نُعُوتَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَائَهُ ﴿﴾ يَا مَنْ ظَهَرَ فِى كُلِّ شَيْئٍ اٰيَاتُهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-87-

 يَا حَبِبَ الْبَكَّائِينَ ﴿﴾ يَا سَنَدَ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿﴾ يَا هَادِىَ الْمُضِلِّينَ ﴿﴾ يَا وَلِىَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾ يَا اَنِيسَ الذَّاكِرِينَ ﴿﴾ يَا اَقْدَرَ الْقَادِرِينَ ﴿﴾ يَا اَبْصَرَ النَّاظِرِينَ ﴿﴾ يَا اَعْلَمَ الْعَالِمِينَ ﴿﴾ يَا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفِينَ ﴿﴾ يَا اَنْصَرَ النَّاصِرِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-88-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مُكْرِمُ ﴿﴾ يَا مُعَظِّمُ ﴿﴾ يَا مُنَعِّمُ ﴿﴾ يَا مُعْطِى ﴿﴾ يَا مُغْنِى ﴿﴾ يَا مُحْيِى ﴿﴾ يَا مُبْدِئُ ﴿﴾ يَا مُرْضِى ﴿﴾ يَا مُنْجِى ﴿﴾ يَا مُحْسِنُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ 

-89-

 يَا كَافِىَ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا قَائِمًا عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُشْبِهُهُ شَيْئٌ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَزِيدُ فِى مُلْكِهِ شَيْئٌ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْئٌ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْئٌ ﴿﴾ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ ﴿﴾ يَا مَنْ بِيَدِهِ مَقَالِيدُ كُلِّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْئٍ ﴿﴾ يَا مَنْ يَبْقٰى وَ يَفْنٰى كُلُّ شَيْئٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ

-90-

 يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُدَبِّرُ الْاَمْرَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُقَلِّبُ الْقَلْبَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُتِمُّ النِّعْمَةَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُحْيِى الْمَوْتٰى اِلَّا هُوَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُغْنِى عَلَى التَّحْقِيقِ اِلَّا هُوَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارْ 


-91-

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا كَاشِفُ ﴿﴾ يَا فَارِجُ ﴿﴾ يَا فَاتِحُ ﴿﴾ يَا نَاصِرُ ﴿﴾ يَا ضَامِنُ ﴿﴾ يَا اٰمِرُ ﴿﴾ يَا نَاهِى ﴿﴾ يَا رَجَا ﴿﴾ يَا مُرْتَجَا ﴿﴾ يَا عَظِيمَ الرَّجَا ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-92-

 يَا مُعِينَ الضُّعَفَاءِ ﴿﴾ يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ ﴿﴾ يَا صَاحِبَ الْغُرَبَاءِ ﴿﴾ يَا نَاصِرَ الْاَوْلِيَاءِ ﴿﴾ يَا قَاهِرَ الْاَعْدَاءِ ﴿﴾ يَا رَافِعَ السَّمَاءِ ﴿﴾ يَا كَاشِفَ الْبَلَاءِ ﴿﴾ يَا اَنِيسَ الْاَوْلِيَاءِ ﴿﴾ يَا حَبِيبَ الْاَتْقِيَاءِ ﴿﴾ يَا اِلٰهَ الْاَغْنِيَاءِ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-93-

 يَا اَوَّلَ كُلِّ شَيْئٍ وَ اٰخِرَهُ ﴿﴾ يَا اِلٰهَ كُلِّ شَيْئٍ وَ صَانِعَهُ ﴿﴾ يَا رَازِقَ كُلِّ شَيْئٍ وَ خَالِقَهُ ﴿﴾ يَا فَاطِرَ كُلِّ شَيْئٍ وَ مَلِيكَهُ ﴿﴾ يَا قَابِضَ كُلِّ شَيْئٍ وَ بَاسِطَهُ ﴿﴾ يَا مُبْدِئَ كُلِّ شَيْئٍ وَ مُعِيدَهُ ﴿﴾ يَا مُسَبِّبَ كُلِّ شَيْئٍ وَ مُقَدِّرَهُ ﴿﴾ يَا مُرَبِّىَ كُلِّ شَيْئٍ وَ مُدَبِّرَهُ ﴿﴾ يَا مُكَوِّرَ كُلِّ شَيْئٍ وَ مُحَوِّلَهُ ﴿﴾ يَا مُحْيِىَ كُلِّ شَيْئٍ وَ مُمِيتَهُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-94-

 يَا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَ مَذْكُورٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ شَاكِرٍ وَ مَشْكُورٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ حَامِدٍ وَ مَحْمُودٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ دَاعٍ وَ مَدْعُوٍّ ﴿﴾ يَا خَيْرَ مُجِيبٍ وَ مُجَابٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ مُونِسٍ وَ اَنِيسٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ صَاحِبٍ وَ جَلِيسٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ مَقْصُودٍ وَ مَطْلُوبٍ ﴿﴾ يَا خَيْرَ حَبِيبٍ وَ مَحْبُوبٍ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-95-

 يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُجِيبٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَطَاعَهُ حَبِيبٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَحَبَّهُ قَرِيبٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ اَرَادَهُ عَلِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى حِلْمِهِ حَكِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى حُكْمِهِ عَظِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى عَظَمَتِهِ رَحِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فِى اِحْسَانِهِ قَدِيمٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-96-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا مُسَبِّبُ ﴿﴾ يَا مُقَرِّبُ ﴿﴾ يَا مُعَقِّبُ ﴿﴾ يَا مُقَلِّبُ ﴿﴾ يَا مُقَدِّرُ ﴿﴾ يَا مُرَتِّبُ ﴿﴾ يَا مُرَغِّبُ ﴿﴾ يَا مُذَكِّرُ ﴿﴾ يَا مُكَوِّنُ ﴿﴾ يَا مُتَكَبِّرُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-97-

 يَا مَنْ لَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُلْهِيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُغَلِّطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ ﴿﴾ يَا مَنْ شَرَحَ بَالْاِسْلَامِ صُدُورَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ اَطَابَ بِذِكْرِهِ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَغِيبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُشْتَاقِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُرِيدِينَ ﴿﴾ يَا مَنْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْئٌ فِى الْعَالَمِينَ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ

-98-

 يَا مَنْ هُوَ عِلْمُهُ سَابِقٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ وَعْدُهُ صَادِقٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ اَمْرُهُ غَالِبٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ قَضَاؤُهُ كَائِنٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ قُرْاٰنُهُ مَجِيدٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ مُلْكُهُ قَدِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ فَضْلُهُ مُقِيمٌ ﴿﴾ يَا مَنْ هُوَ عَرْشُهُ عَظِيمٌ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-99-

يَا رَبَّ الْاَرْبَابِ ﴿﴾ يَا مُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ ﴿﴾ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ ﴿﴾ يَا مُعْطِىَ الثَّوَابِ ﴿﴾ يَا مُلْهِمَ الصَّوَابِ ﴿﴾ يَا مُنْشِئَ السَّحَابِ ﴿﴾ يَا شَدِيدَ الْعِقَابِ ﴿﴾ يَا سَرِيعَ الْحِسَابِ ﴿﴾ يَا مَنْ لَهُ الْاِيَابُ ﴿﴾ يَا غَفُورُ يَا تَوَّابُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 

-100-

 وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ يَا رَبَّنَا ﴿﴾ يَا اِلٰهَنَا ﴿﴾ يَا سَيِّدَنَا ﴿﴾ يَا مَوْلٰينَا ﴿﴾ يَا نَاصِرَنَا ﴿﴾ يَا حَافِظَنَا ﴿﴾ يَا قَادِرَنَا ﴿﴾ يَا رَازِقَنَا ﴿﴾ يَا دَلِيلَنَا ﴿﴾ يَا مُغِيثَنَا ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارْ 


اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا ﴿﴾ خَلِّصْنَا ﴿﴾ وَ اَجِرْنَا ﴿﴾ وَ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ ﴿﴾ وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ قُدْسِكَ مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿﴾ بِعَفْوِكَ يَا مُجِيرُ ﴿﴾ بِفَضْلِكَ يَا غَفَّارُ ﴿﴾ وَ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ الْكَرِيمَةِ الشَّرِيفَةِ وَ الصِّفَاتِ الْجَلِيلَةِ اللَّطِيفَةِ اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ بِعَدَدِ حَسَنَاتِ مُحَمَّدٍ بِسْمِ اللهِ ﴿﴾ حَسْبِىَ اللهُ ﴿﴾ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ﴿﴾ شَهِدَ اللهُ ﴿﴾ قُلْ هُوَ اللهُ ﴿﴾ مَا شَاءَ اللهُ ﴿﴾ رَبِّىَ اللهُ ﴿﴾ تَبَارَكَ اللهُ ﴿﴾ تَعَالٰى اللهُ ﴿﴾ تَوَكَّلْتُ عَلٰى اللهِ ﴿﴾ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿﴾ سُبْحَانَكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ لَا اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ يَا اَللهُ ﴿﴾ يَا رَحْمٰنُ ﴿﴾ يَا رَحِيمُ ﴿﴾ يَا غَفُورُ ﴿﴾ يَا شَكُورُ ﴿﴾ اَسْئَلُكَ بِمَا اَحْصَيْتَهُ عَلَيْكَ مِنْ اَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى وَ صِفَاتِكَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ اَنْ تَغْفِرَ لِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِاُسْتَاذِى سَعِيدِ النُّورْسِى وَ لِطَلَبَةِ رَسَائِلِ النُّورِ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ وَ تَرْحَمَنَا رَحْمَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ اَنْ تَقْضِىَ حَوَايِجَنَا وَ تُعْطِيَنَا سُؤَالَنَا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ تَخْتِمَ لَنَا بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ وَ الْكَرَامَةِ وَ الْبُشْرٰى عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا وَ تَجْزِىَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَ مُسْتَحَقُّهُ وَ اَنْ لَا تَكِلَنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ لَا اِلٰى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ﴿﴾ وَ تُصْلِحَ لَنَا شَأْنَنَا وَ اَنْ تَحْرُسَنَا بِعَيْنِكَ الَّتِى لَا تَنَامُ وَ تَحْفَظَنَا بِرُكْنِكَ الَّذِى لَا يُرَامُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ وَ اَنْ تَصْرِفَ عَنَّا وَ عَمَّنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاَسْمَاءُ اٰفَةَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ ﴿﴾ وَ زَلْزَلَةَ الْاَرْضِ وَ دَكْدَكَةَ الْجِبَالِ مِنْ خَشْيَتِهِ ﴿﴾ وَ اٰفَةَ الطَّاعُونِ وَ الْوَبَاءِ وَ عَيْنَ السُّوءِ وَ وَجَعَ الْجَوَارِحِ وَ سَائِرَ الْاٰفَاتِ ﴿﴾ وَ تَحْفَظَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَ سُوءٍ ﴿﴾ وَ تَرْزُقَنَا السَّلَامَةَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْخَيْرَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿


Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 50 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...