Home » Abyssinia 2

Të gjitha rreth Abyssinia 2

Utbe bin Gazvani r.a.

Utbe bin Gazvani r.a.

“Vërtet, Utbe bin Gazvani ka një vend të lartë në Islam.” Omer ibnul Hattabi Omer ibnul Hattabi, emiri i muslimanëve, pas namazit të jacisë u shtri...

Abdullah ibn Mesud r.a.

Abdullah ibn Mesud r.a.

“Kush dëshiron ta lexojë Kur’anin ashtu si ka zbritur, le ta lexojë sipas  kiraetit (leximit) të ibnu Ummi Abdit.” Muhammedi a.s. Abullah ibnu...