Home » Trajtesa » Kalkulatori i Zekatit – Llogaritja online

Zekati – Shtylla e tretë e Islamit, një akt pastrimi financiar

Myslimanët që zotërojnë pasuri e asete mbi një prag të caktuar financiar (nisab) për më shumë se 12 muaj hënorë, u kërkohet t’i dhurojnë 2.5% të pasurisë së tyre muslimanëve të tjerë.

Zekati bazohet në rrethanat e një individi – kështu që përgjegjësia është mbi individin që të llogarisë se sa detyrohet ta paguajë atë. Zekati llogaritet mbi shumën e të ardhurave që një person ka në dorë pasi ka paguar të gjitha gjërat e nevojshme gjatë një viti të plotë hënor.

Ju pëlqen të përdorni Excel në vend të formularit Online? Shkarkoni kalkulatorin në Excel

 

 

Pyetje të shpeshta rreth Zekatit

Kujt mund të ja dhuroj zekatin?
Këto kategori, Allahu xh.sh. i përcaktoi në ajetin 60 të sures “Et-Teube”.

 1. Të varfërit (el-fuqarâ’), që do të thotë me të ardhura të ulëta ose të varfër.
 2. Nevojtari (el-masâkin), që do të thotë dikush që është në vështirësi.
 3. Administratorët e zekatit.
 4. Ata, zemrat e të cilëve duhet të pajtohen, domethënë muslimanët e rinj dhe miqtë e komunitetit mysliman.
 5. Ata në robëri (skllevër dhe robër).
 6. Të zhytur në borxhe.
 7. Në rrugën e Zotit.
 8. Udhëtari, domethënë ata që janë të bllokuar ose që udhëtojnë me pak burime.
Çfarë është Zekati dhe pse është i rëndësishëm për mua?
“Faleni namazin dhe jepni zeqatin, dhe faluni me ata që falen (bini në rukuë me ata që bien).” Kuran, Bekare 43. Zekati është një akt i detyrueshëm bamirësie që ka vlerën e 2.5% të kursimeve vjetore të një muslimani. Zekati synon të pastrojë pasurinë tonë, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ajo pastron zemrën tonë kundër egoizmit, si dhe siguron që më të varfërit e shoqërisë të mbrohen nga uria dhe varfëria. Zekati është një obligim shpirtëror në të cilin ne do të përgjigjemi drejtpërdrejt para Allahut. Zekati luan një rol kyç në mbështetjen e më të varfërve në komunitet, duke u ofruar atyre ndihmë thelbësore si dhe duke i ndihmuar ata të dalin nga një jetë e varfër.
Kush duhet ta paguaj zekatin?
” Opinioni për nisabin që të jetë 91 gramë është marrë për bazë nga BIK, opinion i njohur brenda shkollës hanefite. Përderisa shkollat e tjera mendojnë se nisabi i zekatit në ar duhet të jetë 85 gramë, madje kjo e fundit gjen aplikim më të madh, ngase konsiderohet se është më tepër në interes të të varfërit. Nisabi i argjendit është 700 gram. Sot, kjo është zakonisht vlera ekuivalente në monedhën tuaj vendase. Vlera e arit dhe argjendit ndryshon çdo ditë, kështu që pagesa juaj e Zekatit do të ndryshojë pak çdo vit. Ju mund të përdorni kalkulatorin tonë të Zekatit për të përpunuar Zekatin e këtij viti.
Si jepet zekati në bagëti?
Për dele, dhi e të ngjashme nëse janë më pak se 40 nuk ka zekat. Nga 40-120 dele/dhi, jepet zekat një dele Nga 121-200, jepen zekat dy dele. Nga 201-300, jepen zekat tri dele Nga 301-400, katër dele Nga 401-500, pesë dele. (Shënim: Delja që jepet për zekat duhet të ketë mbushur një vit. Kur delet janë në numër të madh (mbi 200), në çdo 100 dele, jepet një dele zekat) Për lopë, buall(ica) e të ngjashme nuk ka zekat nëse janë më pak se 30. Nga 30-39 lopë-buall, jepet zekat një viç që ka mbushur një vit Nga 40-59 jepet zekat një viç që ka mbushur dy vite. Nga 60-69, dy viça njëvjeçarë. Nga 70-79, një viç njëvjeçar dhe një viç dyvjeçar. Nga 80-89, dy viça që kanë mbushur dy vjet. Nga 90-99, tre viça që kanë mbushur nga një vit. (Shënim: Për çdo 30 krerë jepet nga një viç që ka mbushur një vit, apo në çdo 40 krerë nga një viç që ka mbushur dy vjet!).
Si jepet zekati për të mbjellat?
Për të mbjellat (si gruri, misri, tërshëra, thekra, elbi e të ngjashme) nëse arrijnë masën prej 653 kg, atëherë sasia e zekatit prej tyre është 10% në rast se rendimentet e tilla janë ujitur nga shiu (ujitje natyrore), ndërsa në rast se ujiten artificialisht, atëherë sasia e zekatit të tyre është 5%.
A llogariten taksat ndaj shtetit në vend të zekatit?
Por, shpërndarja duhet të bëhet në kategoritë e përmendura në Kuran, gjë që nuk ndodh me taksat që shumica e shteteve i mbledhin. Kjo edhe e bën dallimin. Taksat nuk llogariten në vend të zekatit. Si person juridik, zekati nuk mund t’i jepet vetë shtetit. Por kjo nuk do të thotë se shteti nuk mund t’i marrë asgjë popullit. Sepse, kur duhet, shteti mund të marrë taksa. Prandaj, ne nuk mund të refuzojmë të japim zekatin vetëm sepse shteti mbledh taksa nga ne. Të dy duhet të ndahen nga njëri-tjetri.
A kërkohet të jepet zekat për automjetin (në përdorim) dhe pronën (tokën) e blerë për ndërtimin e shtëpisë?
Ju nuk keni nevojë të jepni zekat për automjetin (në përdorim) dhe pronën (tokën) për ndërtimin e një shtëpie.
A paguhet zekat për kursimet pensionale?
Ekzistojnë disa interpretime rreth kursimeve pensionale.
1. Nëse pagesat zbriten nga paga në burim, në mënyrë që paratë të mos vijnë kurrë në posedim të kontribuuesit, nuk i detyrohet zekati pagesave. Zekati do të bëhet i pagueshëm vetëm kur paratë nga fondi paguhen dhe merren nga kontribuesi.
2. Zekati duhet të paguhet në masën e pensionit në të cilin keni kontribuar në vitin e fundit, por jo në pjesën e paguar nga punëdhënësi juaj.

Si mund ta llogaris zekatin në pronë?
 1. Pasuria që zotëroni dhe jetoni në të – Nëse zotëroni një pronë dhe jetoni në atë pronë, atëherë nuk ka zekat për të.
 2. Prona me qira – Nëse ju posedoni pronë që jepet me qira, atëherë zekati nuk i takon vlerës së pronës. Megjithatë, zekati paguhet mbi qiranë që keni grumbulluar nga të ardhurat nga qiraja. Çdo shpenzim i bërë gjatë vitit për pronën me qira mund të zbritet.
 3. Prona për shitje ose me qëllim për të shitur – Zekati i takon një prone dytësore për shitje (përveç pronës që ju posedoni dhe jetoni) që ose është e shënuar për shitje ose ajo që ju keni një qëllim të qartë për ta shitur. Zekati llogaritet në bazë të vlerës së pronës në momentin e shitjes, ose vlerës me të cilën është shitur prona.
 4. Asnjë qëllim – ekziston mundësia që ju të mos jeni të qartë për qëllimin që qëndron pas pronës ose aktivit. Nëse është kështu, atëherë nuk ka zekat për të derisa të bini nën kategoritë siç u tha më lart.

 

Në rast të gabimeve në faqe, ju lutemi kontriboni në përmirësim duke na shkruar.

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.