Home » Lutje » Sahabet e Bedrit dhe Shehidet e Uhudit

O Allahu Ynë, Zot i qiejve dhe i Tokës! Hamdet e panumërta qofshin për Ty dhe salatu selamet (përshëndetjet) për Zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.

Po të lutem së pari me emrin e Pejgamberit Tonë s.a.v. dhe pastaj me emrat e begatë të Sahabëve të Bedrit, që janë nderuar me të qenit të parët tanë:

Pikësëpari Zotëria ynë dhe Zotëria i Zotërinjëve, Rasulullahu, Muhammed el -Muhaxhiri (sallallahu alejhi ve sellem), dhe pastaj

Ashabët e Bedrit

1-9

Sejjidina Ebu Bekr es-Siddik el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Omer ibnu’l-Hattâb el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Osman ibn Affân el- Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ali ibn Ebi Talib el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Tallha ibn ubejdullah el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Zubejr ibn Avvâm el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Abdurrahman ibn Avf el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Sa’d ibn Ebi Vakkâs el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Said ibn Zejd el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu Ubejde ibn Xherrâh el-Muhaxhiri (r.a.),

2

Sejjidina Ubejj ibn Ka’b el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina el- Erkam ibn Erkam el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Es’ad ibn Jezid el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Enes ibn Muadh el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Enese Mevla-Rasulillah (sallallahu alejhi vesellem) el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Unejs ibn Katâde el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Evs ibn Thâbit el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Evs ibn Havli el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Evs ibn es-Sâmit el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ijâs ibn el-Bukejr el-Muhaxhiri (r.a.),

3

Sejjidina Buxhejr ibn Ebi Buxhejr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Behhâth ibn Tha’lebe el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Besbese ibn Amr el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Bishr ibn el-Berâ el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Beshir ibn Sa’d el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Bilal ibn Rebâh el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Temim Mevla-Hirâsh el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Temim Mevla beni Ğanm el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Temim ibn Jeâr el-Hazrexhi (r.a.),

SejjidinaThâbit ibn Akram el-Evsi (r.a.),

4

Sejjidina Thâbit ibn Sa’lebe el-Hazrexhi (r.a.),

SejjidinaThâbit ibn Hâlid el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidine Thâbit ibn Hansâ el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Thâbit ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Thâbit ibn Hezzâl el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Tha’lebe ibn Amr el-Hazrexhi(r.a.),

Sejjidina Tha’lebe ibn Aneme el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Thakf ibn Amr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Xhâbir ibn Hâlid el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Xhâbir ibn Abdillah el-Hazrexhi (r.a.),

5

Sejjidina Xhâbir ibn Atik el-Evsi (r.a.),

SejjidinaXhebbar ibn Sahr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Xhubejr ibn Ijâs el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina el-Hârith ibn Enes el-Evsi (r.a.),

Sejjidina el-Hârith ibn Evs el-Evsi (r.a.),

Sejjidina el-Hârith ibn Hâtib el-Evsi (r.a.),

Sejjidina el-Hârith ibn Ebi Hazeme el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina el-Hârith ibn es-Simme el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina el-Hârith ibn Arfexhe el-Evsi (r.a.),

Sejjidina el-Hârith ibn en-Nu’man el-Evsi (r.a.),

6

Sejjidina Hârithe ibn Surâka esh-Shehid el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hârithe ibn Nu’man el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hâtib ibn Ebi Beltea el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Hâtib ibn Amr el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Hâtib ibn Amr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina el-Hubâb ibn Mundhir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Habib ibn Esved el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Harâm ibn Milhan el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hurejth ibn Zejd el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina el-Husajn ibn Hârith el-Muhaxhiri (r.a.),

7

Sejjidina Hamza ibn el- Abdulmuttalib el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Hârixhe ibn el- Humejjir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidine Hârixhe ez-Zejd el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hâlid ibn el-Bukejr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Hâlid ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Habbâb ibn el-Eret el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Habbâb Mevla Utbe ibn el- Ğazvân el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Hubejb ibn Isâf el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hirâsh ibn es-Simme el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hallâd ibn Râfi’ el-Hazrexhi (r.a.),

8

Sejjidina Hallâd ibn Suvejd el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hallâd ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hulejde ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hulejfe ibn Adijj el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hunejs ibn Huzâfe el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Havvât ibn Xhubejr el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Havli ibn Ebi Havli el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Dhekvan ibn Abdikajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Dhu’sh- Shimâlejn Umejr ibn Abd-i Amr esh-Shehid el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Râfi’ ibn Hârith el-Hazrexhi (r.a.),

9

Sejjidina Râfi’ ibn Unxhede el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Râfi’ ibn el-Muallâ esh-Shehid el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Râfi’ ibn Jezid el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Rib’ij ibn Râfi’ el-Evsi (r.a.),

Sejjidina er-Rabi’ ibn Ijâs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Rabia ibn Ekthem el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ruhajle ibn Tha’lebe el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Rifâa ibn Râfi’ el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Rifâa ibn Abdi’l-Mundhir el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Rifâa ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

10-19

Sejjidina Zijâd ibn Bishr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Zijâd ibn Lebid el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Zejd ibn Eslem el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Zejd ibn Hârithe el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Zejd ibn el-Hattâb el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Zejd ibn el-Muzejjen el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Zejd ibn Vedia el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina es-Sâib ibn Othman el- Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidine Sâlim Mevlâ ebi Hudhejfe el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidine Sâlim ibn Umejr el-Evsi (r.a.),

11

Sejjidine Subej’ ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Surâka ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Surâka ibn Ka’b el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sa’d ibn Havle el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Sa’d ibn Hajtheme el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Sa’d ibn er- Rabi’ el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sa’d ibn Zejd el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Sa’d ibn Suhejl el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sa’d ibn Ubejd el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Sa’d el-Kelbi Mevlâ-Hâtib el- Muhaxhiri (r.a.),

12

Sejjidina Sa’d ibn Muâdh el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Sufjan ibn Bishr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Seleme ibn Eslem el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Seleme ibn Thâbit el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Seleme ibn Selâme el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Selit ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sulejm ibn el- Haris el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sulejm ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sulejm ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sulejm ibn Milhân el-Hazrexhi (r.a.),

13

Sejjidina Simâk ibn Sa’d el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sinan ibn Ebi Sinan el- Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Sehl ibn Hunejf el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Sehl ibn Atik el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sehl ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Suhejl ibn Râfi’ el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Suhejl ibn Vehb el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Sevad ibn Zurejk el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Sevâd ibn Ğazijje el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Suvejbit ibn Sa’d el-Muhaxhiri (r.a.),

14

Sejjidina Shuxhâ’ ibn Ebi Vehb el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Shemmâs ibn Osman el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Subejh Mevla ebi’l-Âs el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Safvân ibn Vehb esh- Shehid el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Suhejb ibn Sinan el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina ed-Dahhâk ibn Hârise el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina ed-Dahhâk ibn Abdiamr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Damre ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina et-Tufejl ibn el-Hâris el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina et-Tufejl ibn Mâlik el- Hazrexhi (r.a.),

15

Sejjidina et-Tufejl ibn Nu’man el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Âidh ibn Mâis el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Âsim ibn Thâbit el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Âsim ibn Adijj el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Âsim ibn Kajs el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Âkil ibn el-Bukejr esh-Shehid el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Âmir ibn Umejje el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Âmir ibn el-Bukejr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Âmir ibn Rebia el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Âmir ibn Seleme el-Hazrexhi (r.a.),

16

Sejjidina Âmir ibn el-Ukejr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Âmir ibn Fuhejre el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Âmir ibn Muhalled el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abd-i Rabbihi ibn Hakk el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Tha’lebe el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Xhubejr el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn xhahsh el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn el-xhedd el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn el-Humejjir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn er-Rebi’ el-Hazrexhi (r.a.),

17

Sejjidina Abdullah ibn Revâha el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Zejd el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Surâka el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Seleme el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Sehl el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Suhejl el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Târik el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Âmir el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Abdillah Ubejj el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah Abd-i Menâf el-Hazrexhi (r.a.),

18

Sejjidina Abdullah ibn Abs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Urfuta el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Umejr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Kajs ibn Hâlid el -Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Kajs ibn Sahr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Ka’b ibn Zejd el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Ka’b ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Mahreme el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Mes’ud el-Muhaxhiri (r.a.),

19

Sejjidina Abdullah ibn Madh’un el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Abdullah ibn Nu’man el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abbâd ibn Bishr el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Âbbâd ibn Kajs ibn Âmir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Âbbâd ibn Kajs ibn Ajshe el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ubâde el-Hashhâsh el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ubâde ibn es-Sâmit el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Abs ibn Âmir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ubejd ibn Ebi Ubejd el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ubejd ibn Evs el-Evsi (r.a.),

20-29

Sejjidina Ubejd ibn et-Tejjihân el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ubejd ibn Zejd el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ubejde ibn Hârith esh-Shehid el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Utbe ibn Rebia Halif el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Utbe ibn Abdullah el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Utbe ibn Ğazvân el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Osman ibn Madh’un el- Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Adijj ibn Ebi Zeğbâ el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Usajme el-Esedi el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Usajme el-Eshxha’ el-Evsi (r.a.),

21

Sejjidina Atijje ibn Nuvejre el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ukbe ibn Âmir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ukbe ibn Othman el Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ukbe ibn Vehb ibn Rabia el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ukbe ibn Vehb ibn Kelede el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ukkâshe ibn Mihsan el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Umare ibn Hazm el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Umâre ibn Hazm el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Amr ibn Ebi Serh el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Amr ibn Ijâs el-Hazrexhi (r.a.),

22

Sejjidina Amr ibn Tha’lebe el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Amr ibn el-Harith el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Amr ibn Surâka el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Amr ibn Talk el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Amr ibn Muâdh el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Amr ibn Ma’bed el-Ez’ar el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ammâr ibn Jâsir el-Ansi el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Umejr ibn Ebi Vakkâs esh-Shehid el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Umejr ibn el-Hârith el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Umejr ibn el Humâm esh-Shehid el-Hazrexhi (r.a.),

23

Sejjidina Umejr ibn Avf Mevlâ-Suhejl el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Antera Mevlâ Sulejm ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Avf ibn el-Hârith el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Uvejm ibn Sâide el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ijâd ibn Zuhejr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina el-Fâkih ibn Bishr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ferve ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Katâde ibn Nu’man el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Kudâme ibn Madh’un el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Kutbe ibn Âmir el-Hazrexhi (r.a.),

24

Sejjidina Kajs ibn Ebi Sa’saa el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Kajs ibn Mihsan el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Kajs ibn Muhalled el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ka’b ibn Xhemmâz el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ka’b ibn Zejd el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Mâlik ibn Ebi Havli el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Mâlik ibn Duhshum el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Mâlik ibn Amr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Mâlik ibn Kudâme el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Mâlik ibn Mes’ud el-Hazrexhi (r.a.),

25

Sejjidina Mâlik ibn Numejle el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Mâlik Mubeshshir ibn Abd’il-Mundhir esh-Shehid el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Muxhedhdher ibn Dhijâd el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Muhriz ibn Âmir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Muhriz ibn Nadle el- Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Muhammed ibn Mesleme el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Mudlixh ibn Amr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Merthed ibn Ebi Merthed el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Mistah Avf ibn Uthâthe el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Mes’ud ibn Evs el-Hazrexhi (r.a.),

26

Sejjidina Mes’ud ibn Halde el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Mes’ud ibn Rabia el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Mes’ud ibn Sa’d el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Mes’ud ibn Sa’d el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Mus’ab ibn Umejr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Muâdh ibn Xhebel el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Muâdh ibn el-Hârith el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Muâdh ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Muâdh ibn Mâis el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ma’bed ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

27

Sejjidina Muattib ibn Ubejd el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Muattib ibn Avf el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Muattib ibn Kushejr el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ma’kil ibn el-Mundhir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ma’mer ibn el-Hârith el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ma’n ibn Adijj el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Muavvidh ibn el-Hâris esh-Shehid el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Muavvidh ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Mikdâd ibn Amr el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina el-Mundhir ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

28

Sejjidina el- Mundhir ibn Kudâme el-Evsi (r.a.),

Sejjidina el-Mundhir ibn Muhammed el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Mihxha’ Mevla-Omer ibn el- Hattâb esh-Shehid el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Nasr ibn el-Hârith el- Evsi (r.a.),

Sejjidina Nu’man ibn Sinan el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Nu’man ibn Abd-i Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Nu’man ibn Asar el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Nu’man ibn Mâlik el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Nevfel ibn Abdillah el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Hâni’ Ebi Burde ibn Nijâr el-Evsi (r.a.),

29

Sejjidina Vâkid ibn Abdillah el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Vedia ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Veraka ibn Ijâs el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Vehb ibn Sa’d el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Jezid ibn el-Hârith esh-Shehid el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Jezid ibn Rukajsh el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Jezid ibn el-Mundhir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Usejd Mâlik ibn Rabia el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu’l-A’ver ibn el-Hârith el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Ejjub Hâlid ibn Zejd el-Hazrexhi (r.a.),

30-32

Sejjidina Ebu Hudhejfe ibn Utbe el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu’l-Hamrâ Mevlâ el-Hârith ibn Rifâa el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Humajda Ma’bed ibn Abbâd el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ebu Hanne Mâlik ibn Amr el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ebu Hârixhe Amr ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Hâlid el- Hâris ibn Kajs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Huzejme ibn Evs el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Davud Umejr ibn Âmir el- Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Duxhâne Simâk ibn Hareshe el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Zejd Kajs ibn es-Seken el-Hazrexhi (r.a.),

31

Sejjidina Ebu Sebra ibn Ebi Ruhm el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu Seleme ibn Abdi’l-Esed el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu Selit Usajra ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Sinan ibn Sajfi el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Sinan Vehb ibn Mihsan el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu Shejh ibn Ubejj ibn Thâbit el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Dajjâh en-Nu’man ibn Thâbit el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ebu Talha Zejd ibn Sehl el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ebu Ubâde Sa’d ibn Othman el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu Abs Abdurrahman ibn Xhebr el-Evsi,

32

Sejjidina Ebu Akil Abdirrahman ibn Abdillah el -Evsi,

Sejjidina Ebu Kebshe Mevlâ Rasulillah (sallallahu alejhi vesellem)

el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu Lubâbe Beshir ibn Abdi’l-Mundhir el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ebu Mahshi Suvejd et-Tâi el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu Merthed Kennâz ibn Husajn el-Muhaxhiri (r.a.),

Sejjidina Ebu Mulejl ibn el-Ez’ar ibn Zejd el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ebu’l- Mundhir Jezid ibn Âmir el-Hazrexhi (r.a.),

Sejjidina Ebu’l-Hethsem Mâlik ibn et-Tejjihâni el-Evsi (r.a.),

Sejjidina Ebu’l-Jeser Ka’b ibn Amr el-Hazrexhi (r.a.)

Shehidët e Uhudit

1

Sejjidinâ Hamza ibni Abdulmuttalib el-Muhâxhiri (r.a.)

Sejjidinâ Ebi Ejmen Mevlâ Amr el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Ebi Hanne el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Ebi Sufjan ibn el-Harith el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Ebi Hubejre ibn el-Hârith el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Enes ibn-i Nadr el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Unejs ibn-i Katâde el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Evs ibn el-Erkam el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Evs ibn-i Thabit el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Ijâs ibn-i Evs el- Ensari (r.a.)

2

Sejjidinâ Ijâs ibn-i Adijj el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Thâbit ibn-i Amr el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Thâbit ibn-i Vaksh el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Tha’lebe ibn-i Sa’d el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Thakf ibn-i Ferve el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ El-Hârith ibn-i Enes el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ El-Hârith ibn-i Evs el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ El-Hârith ibn-i Adijj el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Hubab ibn-i Kajdhijj el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Hubejb ibn-i Jezid el- Ensari (r.a.)

3

Sejjidinâ Husejl ibn-i Xhabir el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Handhala ibn-i Amir el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Harixhe ibn-i Zejd el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Hallâd ibn-i Amr ibn-i Xhemuh el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Hajthemete ibn-i Hârith el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Dhekvan ibn-i abdi Kajs el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Rifâa ibn-i Amr el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Rifâa ibn-i Vaksh el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Subej’ ibn-i Hâtib el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Sa’d ibn-i er-Rabi’ el- Ensari (r.a.)

4

Sejjidinâ Said ibni Suvejd el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Seleme ibn-i Thâbit el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Sulejm ibn-i el-Hârith el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Sulejm ibn-i Amr el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Sehl ibn-i Kajs el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Shemmas ibn-i Othman el-Muhâxhiri (r.a.)

Sejjidinâ Sajfijj ibn-i Kajdhijj el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Damra bin Amr el-Xhuhejnijj el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Amr ibn-i Muhalled el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Ubâde ibn-i el-Hashhash el- Ensari (r.a.)

5

Sejjidinâ Abbâd ibn-i Sehl el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Abbas ibn-i Ubâde el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Abdullah ibn-i Xhubejr el- Ensari ‘ (r.a.)

Sejjidinâ Abdullah ibn-i Xhahsh el-Muhâxhiri (r.a.)

Sejjidinâ Abdullah ibn-i Selime el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Abdullah ibn-i Amr ibn-i Haram el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Abdullah ibn-i Amr ibn-i Vehb el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Ubejd ibn-i et-Tejjihâni el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Ubejd ibn-i el-Muallâ el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Utbe ibn-i Rebi el- Ensari (r.a.)

6

Sejjidinâ Umâre ibn-i Zijad el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Amr ibn-i Ijâs el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Amr ibn Thâbit el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Amr ibn-i el Xhemuh el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Amr ibn-i Kajs el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Amr ibn-i Mutarrif el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Amr ibn-i Muâdh el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Antere Mevlâ Sulejm el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Kajs ibn-i Amr el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Kajs ibn-i Muhalled el- Ensari (r.a.)

7

Sejjidinâ Kejsan Mevla elmazinijjin el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Mâlik ibn-i ijas el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Mâlik ibn-i Sinan el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Mâlik ibn-i Numejle el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Muxhedhdher ibn-i Dhijad el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Mus’ab ibn-i Umejr el-Muhâxhiri (r.a.)

Sejjidinâ Nu’man ibn-i Abdi Amr el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Nu’man ibn-i Mâlik el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Nevfel ibn-i Tha’lebe ibn-i Abdillah el- Ensari (r.a.)

Sejjidinâ Jezid ibn-i Hâtib el- Ensari (r.a.)

Video Ashabi Bedir Irmak TV

YouTube player

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 50 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...