Libraria Islame

Kuran

“Ata që e lexojnë Kuranin janë të dashurit e të zgjedhurit e Allahut”. (Nesaiu dhe Ibn Maxhe)

Kurani vazhdon t’ua ndriçojë zemrat atyre që i drejtohen atij me gjithë zemër dhe t’ua pëshpërisë enigmat më intime të ekzistencës atyre që munden t’ia hapin shpirtin atij. Po, edhe sikur një herë t’i drejtohet njeriu atij me gjithë zemër, nuk shpëton dot më nga ndikimi i tij.

Mësimi i leximit të Kuranit

 “..dhe lexoje Kur’anin me tertil ( si e meriton ai të lexohet, ashtu si edhe ka zbritur)”. (El-Muzemil:4)

“Ai që e lexon rrjedhshëm Kuranin është bashkë me melaqet e nderuara, ndërsa ai që e lexon Kuranin me vështirësi, ngaqë nuk i zotëron mirë rregullat, ka dy shpërblime”. (Buhariu dhe Muslimi)

Aplikacione ku rregullat e leximit jane me ngjyra vecuese

Disa shkrime te dobishme rreth leximit te Kuranit:

Pejgamberi s.a.v.s.

…ndiqeni rrugën e Tij që ta gjeni të vërtetën” (Araf 158)

Ai është Krenaria e Njerëzimit. Përshkrimi i personaliteti të lartë e të zgjedhur të Muhamedit a.s.v.s., dhe më tepër se përshkrimi, prezentimi i Tij si faktor për shpëtimin e njerëzimit dhe mundësia për ta bërë të njohur jetën e Tij të lartë në formë të përshtatshme asaj Pozite Eprore

Koleksioni i Haditheve të imam Buhariut konsiderohet vepra më autentike dhe më e besueshme pas Kuranit Famëlartë. Të gjitha hadithet që ndodhen në Sahihun e imam Buhariut janë origjinale dhe të vërteta (sahih) dhe nuk gjendet në të qoftë edhe një shkronjë e vetme gabim. Kështu është edhe me Sahihun e Muslimit dhe Muvettanë e Imam Malikut

Nje permbledhje e 1014 haditheve

Secili nga këto hadithe përfshin nga një rregull të rëndësishme të fesë, andaj çdo besimtar duhet t’i mësojë këto hadithe për shkak të rëndësisë së tyre. I Dërguari i All-llahut a.s., ka thënë: “Ai, i cili popullit tim ia mëson dyzetë hadithe nga çështjet e fesë së tij, All-llahu do ta ringjallë në ditën e gjykimit në shoqëri të fukahave dhe dijetarëve.” Sipas një transmetimi: “Do ta ringjallë All-llahu si fakih dhe dijetar.” Kurse, sipas transmetimit të Ebu Derda-së: “Në ditën e gjykimit do të jem ndërmjetësues dhe dëshmitar i tij.”

  Hadith kudsij” do të thotë hadith i cili transmetohet direkt nga Allahu tek ne përmes gjuhës së Profetit, sal-lallahu alejhi ue selem.

Mënyra e ecjes, e uljes, fjetjes së Pejgamberit Muhamed a.s.. Qëndrimi me ditë të tëra pa ngrënë dhe pa pirë, vlerësimi i jetës tregtare, mënyra e të folurit, buzëqeshja dhe e qeshura, raportet me njerezit etj. 

Pejgamberi i Mëshirës, hero i besnikërisë, buzëqeshja e Tij, Ai ishte Njeri si gjithë të tjerët, Trëndafili i Medines, disa tipare morale të Profetit Muhamed a.s., Llambadari i njerëzimit

Në pjesën e parë, është dhënë Shemaili i Profetit paqja qoftë mbi të!, veçoritë fizike, emrat dhe vula. Në pjesën e dytë, nën një kapitull me titull Mënyra e Jetesës së Profetit Tonë, janë cekur shumë tema nga jeta e Tij e përditshme. Në pjesën e tretë, është analizuar morali i lartë i Profetit, i vlerësuar edhe në Kuran. Në pjesën e katërt, janë dhënë preferencat e Profetit në ushqyerje, në ngrënie dhe pirje dhe në pjesën e fundit, janë analizuar veshjet dhe sendet e përdorura nga Ai.

Libër enkas për fëmijë, të njohin më tepër rreth jetës shembullore të Profetit tonë të dashur; Krijimin i dritës së tij krahas krijimit të Universit; Ardhjen e tij në këtë botë dhe shenjat e veçanta; Fëmijërinë e tij dhe mbrojtjen e posaçme të Allahut; Ardhjen e shpalljes Hyjnore dhe kumtimin e besimit të pastër islam; Vështirësitë dhe pengesat që hasi në rrugën e Zotit; triumfin e besimit dhe të besimtarëve.

Do të gjeni jetën aq domethënëse të Krenarisë së Njerëzimit, që mundohet t’i mbështjellë të gjithë në ngrohtësinë që fal dhembshuria e Tij.

Motor per kerkim te haditheve

Sahabet

“Sahabët e mi janë si yjet në qiell. Cilindo prej tyre të ndiqni, do të gjeni udhëzimin.” (Hadith, Bejhaki, el-Med’hal, 152)

Nje resurs i gjere me biografi dhe ngjarje rreth Sahabeve

Tabiinet dhe Tebei Tabiinet

“Më i miri nga të gjithë njerëzit është shekulli im (sahabët), pastaj ata të cilët vijnë pas tyre (tabiinet), pastaj ata të cilët vijnë pas tyre (tebei tabiinet).” Hadith (Buhariu, Muslimi, Ibni Maxhe)

Nje resurs i gjere me biografi dhe ngjarje rreth Tabiineve

Biografi dhe ngjarje nga Tebei Tabiinet
Risale-i Nur
Shkopi i Musait

Parathenie  Parathenie  1    Parathenie 2

Frutat e besimit

Nje prove vendimtare e Allahut

Kjo Fjalë përbëhet nga tre vendqëndrime

Trajtesa rreth Natyrës

Emri Hyjnor El-Adl,i Drejti

Aludon për të Tretën e Gjashtë Dritave të Emrit më të madh, Emri Hyjnor, El-Hakem, I Dituri

Porta e Dhënies së Jetës dhe e Shkaktimit të Vdekjes, Shfaqja e Emrave El-Hajju, El-Kajjumu, El-Muhji, El-Mumitu, I Gjalli i Përjetshëm, Vetekzistuesi i Përhershëm, Jetëdhënësi, Shkaktuesi i vdekjes

“Vërtet që në qiejt dhe në tokë ka tregues për besimtarët.”

Provon themelet më të rëndësishme të besimit, të tilla si: domosdoshmërinë e  ekzistencës së Krijuesit, Unitetin, Njësinë e Zotit, madhështinë e Hyjnisë së Tij, madhësinë e pafundme të fuqisë së Tij, gjërësinë e mëshirës së Tij, universalitetin e Sovranitetit të Tij, gjithëpërfshirjen e njohjes së Tij, gjithëpërfshirjen e urtësisë së Tij. Treguesit e ringjalljes së të vdekurve dhe veçanërisht ato të theksuara në fund, janë tej mase të fuqishme

RRETH RINGJALLJES SË TË VDEKURVE

Në secilën nga këto njëmbëdhjetë fraza Njësie ka një sihariq të gëzueshëm; në ato sihariqe ndodhet një balsam dhe në atë balsam gjendet një ëndje shpirtërore.

“Kështu All-llahu sjell shembujt krahasues për njerëzit, me qëllim që ata të mund të përkujtojnë.” “Të tillë janë shembujt të cilët Ne ua sjellim njerëzve, me qëllim që se  mbase mund të mendojnë.”

TRAJTESA LIDHUR ME KURSIMIN. “Hani e pini, por mos shpërdoroni me prishje pa hesap (e me harxhime pa masë)”. Ky vërset jep udhëzimin më të rëndësishëm dhe më të urtë në  formën e urdhrit të prerë për të bërë kursime dhe në mënyrë të qartë ndalon nga prishja pa hesap dhe nga harxhimi i tepërt.

rajtesa e Sinqeritetit – Ihlasi

Trajtesa Mbi Falënderimin 

Shtojca e Asa’i Musa    Përmbajtja

Fjalet

Dhikri, Bismillah

Pikepamja e besimtarit dhe mosbesimtarit

Ibadetet

Namazi 

Namazi, Risku /dynjaja

Perdorimi i aftesive ne rruge te Allahut

Namazi, largimi nga haramet e medha

Te mirat prej Allahut, te keqijat prej vetes

Namaz, Ibadet

Besimi ne Ahiret, Ringjallje, Pejgamberet; Drejtesia, Detyat e njeriut

Qellimi i njeriut & Dallimi njeri – kafshe; Pejgamberlliku, shpallja

Kurani-Filozofia

Pikela Huve (Njesia Hyjnore)   

Rinia, Jeta e Varrit   

  Fatkeqesite, termetet  

Besimi ne Melaike  

  Allahu thote Behu dhe behet 

  Tevekkul, Ndriqimi qe jep imani  

  Pejgamberia e Muhammedit a.s.v.s. 

  Rreth Profetësisë së Muhammedit A.S.M., Shpallja, Kurani eshte Kelamullah 

Stili i Kuranit, Vesveset  

Namazi, uxhb, sabri, vesveset

Kurani eshte Kelamullah, Shkaqet

Dallimi njeri-kafshe, Duaja, Ilmi, Ndriqimi qe jep imani, Tevekkul, Skepticizmi

Esma-ul Husna, Dhikri, Ashku

Mrekullia e Kuranit, Zeqati-Sadakaja-Faizi, Sebepet

Mbi Kaderin

Ixhtihadi, medhhebet, sahabet

Rreth Xhennetit, Xhehennemit

Kiameti, Ahireti, Ringjallja, Besimi ne Malaike dhe shpirt, Vesveset

Uni, Kurani-Filozofia

Mir’axhi i Pejgamberit a.s.v.s.

Shtojca rreth mrekullise se carjes se henes

Nena-Babai, Martesa, Ashku, Dynjaja, Esmaul Husna, Kufri, Embelsia e besimit

Ekzistenca e Allahut, Sebepet

Rrezellimat
Shkreptimat

Lutja e Hazreti Junusit a.s. dhe shpjegimi i nevojës së çdo njeriu për atë lutje

Duaja e Hazreti Ejjubit a.s. dhe shpjegimi i nevojës sonë për të.

Shpjegimi i dy të vërtetave të rëndësishme nëpërmjet Frazës: “Ja Baki, Entel-Baki” në tre pika

Trajtesa e Rrugës së sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m

Është përfshirë në Shkreptimën e Njëzet e nëntë

Është përfshirë në shkreptimën e Njëzet e Nëntë

Përshkruan shtatë lloje parashikimesh rreth së padukshmes në tre ajetet e fundit të Sures El-Feth. Tevafuku, Koincidenca.

Eshtë botuar në “Sikke i Tasdiki Gajbi” dhe nuk është përfshirë në këtë koleksion

Tregon me qartësi të ndritshme rrugën e unitetit të Ekzistencës. Shkencën e xhefrit.  Rreth pretendimit se Hazreti Isai a.s. na paska pasur një baba njerëzor…
Pyetja rreth Muhjid-din Ibn, El-Arebi dhe rreth Unitetit të Ekzistencës.

Katërmbëdhjetë goditje nga mëshira Hyjnore të marra prej studentëve të Risale-i Nurit në shërbimin e tyre të Kuranit, për gabimet që ata kanë bërë për shkak të natyrës njerëzore.

E titulluar “Shkalla e sunnetit Profetik a.s.m. dhe kundërhelmi ndaj sëmundjes së bidatit”. Rreth sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m  

Dy vërsete janë shpjeguar të cilët kanë qenë kritikuar nga shkencëtarët. Rizku, furnizimi, vjen drejtpërdrejtë nga i Gjithëfuqishmi absolut. Rreth tokës që ka shtatë nivele ashtu si qiejt

Kjo shpjegon nëpërmjet trembëdhjetë “treguesve” kuptimin e frazës “I kërkoj mbrojtje Allahut që të më ruajë nga Djalli i mallkuar”  

Tre parime të rëndësishme për të kuptuar hadithet…Pyetja e Dytë është rreth njerëzve të mantelit…Gjashtë mistere të përfshirë në Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

  Indekset e koleksioneve të Fjalëve, Letrave dhe të Shkreptimave nga e Para deri tek e Pesëmbëdhjeta. Ato janë përfshirë në volumet përkatës 

Si mund t’i parashikojnë njerëzit e shenjtërisë ato gjëra që i kundërshton realiteti? Përse autori i Risale-i Nurit nuk doli kundër atyre që po e shtypnin? Përse Ai e kundërshtoi luftën? Përse Ai i këshilloi studentët e tij të jenë të kujdesshëm dhe të mos ua tregojnë të gjitha pjesët e Risale-i Nurit gjithkujt? Rreth mjekrës së Profetit Muhammed a.s.m….
Përgjigje për tre çështje të tjera të kundërshtuara prej ateisteve: E Para: Dhulkarnejni “Pa diellin të perëndonte në një burim me ujë të turbullt”… E Dyta: Ku është Pengesa e Dhul-karnejnit”? Kush ishin Xhuxh Maxhuxhet -Gog magoget? E Treta: është rreth Isait a.s. -Jezusit- duke ardhur në fundin e kohës dhe duke vrarë Dexhalin…Dhjetë aftesite e holla të njeriut.  

Tregon realitetin e atyre gjërave të cilat e robërojnë nefsin njerëzor, dhe këputja e lidhjes së tij me to, e kthen fytyrën e njeriut drejt përjetësisë. Parimi Kuranor i modestise. Ilustron me një krahasim fytyrën e vërtetë të vdekjes dhe të jetës. Cdo individ do të kthehet i njëjti në Ditën e Ringjalljes së madhe. Zbulon fytyrën e vërtetë të civilizimit perendimor. Duke i bërë besimtarët të ndjejnë neveri ndaj civilizimit të shthurur: ajo jep ilaçe prej farmacisë së Kuranit….
Zbulon një dredhi djallezore që i lëkund besimtarët në besimin e tyre për shkak të numrave të mëdhenj të jobesimtarëve dhe pajtueshmërisë së tyre në mohimin e disa të vërtetave të besimit. Shënimi i Shtatë i heshtë ata pseudopatriotë të cilët i tërheqin muslimanët drejt përparimit të tipit perëndimor, dhe lakmisë dhe ambicies së kësaj bote, dhe jep ilaçe Kuranore për këtë. Shënimi i Tetë demonstron se me Bujarinë e Tij, Allahu i Plotëfuqishëm ka përfshirë në të gjithë aktivitetet dhe në përpjekjet një shpërblim e një kënaqësi. Shënimi i Nëntë shpjegon se Profetësia është esenca e plotësimit. Shënimi i Dhjetë: Dritat e njohjes Hyjnore janë tre pjesë, tre provat për njohjen e Zotit xh.sh. secila pjesë kërkon. Shënimi i Njëmbëdhjetë: mëshira e gjërë e Kuranit në mënyrën e adresimit. Shënimi i Dymbëdhjetë: Një dua, lutje dhe përgjërim. Shënimi i Trembëdhjetë: Pesë çështje të cilat kanë qenë shkak konfuzioni. E Para: Ata që përpiqen në rrugën e së vërtetës duhet të mendojnë vetëm për detyrat e tyre dhe të mos përzihen në ato gjëra që i përkasin Zotit xh.sh. E Dyta: Adhurimi ndaj Allahut duhet të shikojë vetëm tek urdhri Hyjnor dhe tek kënaqësia Hyjnore. E Treta: Mbi kuptimin e “I Lumtur është njeriu i cili i njeh limitet e tij dhe nuk i tejkalon ato”. E Katërta shpjegon se nuk është e lejueshme të pranosh dhuratat apo mirësitë që nuk jepen në Emrin e Dhuruesit të Vërtetë -ajo që i ngatërron njerëzit është shkaku dhe pasoja duke ardhur së bashku- dhe demonstron qartë natyrën e vërtetë të shkaqeve të jashtme. E Pesta: Arritjet e një komuniteti nuk duhet t’i atribuohen Udhëheqësit të tij apo drejtuesit. Shënimi i Katërmbëdhjetë përbëhet nga Katër “Shenja”duke aluduar për Unitetin Hyjnor. Shenja e Parë: Nuk ka të Adhuruar të vërtetë që i përshtatet njeriut përveç Atij i Cili sundon mbi tokën dhe mbi qiejt. Shenja e Dytë: Ajo dashuri e fortë për pavdekshmëri në natyrën e njeriut është një manifestim i Emrit Hyjnor El-Baki, I Qëndrueshmi i Gjithëlavdishëm. Shenja e Tretë: Bëj kujdes që të mos i mbysësh aftësitë e tua të holla në ngrënie apo në fjalë. Shenja e Katërt: Jeta e kësaj bote dhe jeta e trupit janë si një varr i ngushtë. Duke hyrë në jetën e zemrës dhe të shpirtit, njeriu hyn në një sferë të gjërë jete, dhe çelësi për atë botë është “Nuk ka Zot tjetër përveç Atij”. Shënimi i Pesëmbëdhjetë përshkruan manifestimin më të lartë të Emrit Hyjnor El-Hafidhu, Ruajtësi 

  Është botuar në veprën “Sikkei Tasdik El-Gajbi” 

Kursimi, ekonomia. Shtatë pika duke shpjeguar vërsetin “Hani e pini por mos e teproni”  

  Sinqeriteti – Ihlasi. Shtatë shkaqe për gjendjen e tmerrshme të treguar nga pyetja: Cila është arsyeja për konfliktin ndërmjet njerëzve të së vërtetës, kurse të çudhëzuarit bashkëpunojnë e kanë pajtueshmëri? 

Sinqeriteti. Katër “Rregulla” me anë të të cilave njeriu mund të fitojë sinqeritetin, parimin më të rëndësishëm në veprat që i përkasin Ahiretit… Një letër private për disa nga vëllezërit e mi

Përse ndërhyjnë njerëzit e dhënë vetëm pas kësaj dynjaje në Ahiretin tënd? Përse nuk drejtohesh tek ne? Pastaj ankohesh. Përse u shmangesh dhe nuk i zbaton ligjet e republikës. Një sulm i çuditshëm

Natyra. Formimi i gjërave nëpërmjet ardhjes bashkërisht të shkaqeve në univers. Pamundësia e Parë: ardhja bashkërisht e elementeve të qënie ve të gjalla, nga rastësia, në masë të plotë e në drejtpeshim. Pamundësia e Dytë: Në qoftë se një mizë, për shembull, do t’i atribuohej shkaqeve, kjo do të bënte të domosdoshme që shumë nga elementet dhe shkaqet në univers të ndërhynin fizikisht në qënien e saj… Pamundësia e Tretë: “Në qoftë se një gjë ka unitet, ajo mund të ketë dalë vetëm prej një dore”, dhe sidomos në qoftë se ajo manifeston jetë, së bashku me rregullin e plotë dhe balancimin. Rruga e Dytë: “Ajo formon vetveten”. Pamundësia e Parë: Meqenëse trupi i ngjason një makinerie të hollë të mirërregulluar, në qoftë se grimcat e tij nuk do të vepronin sipas ligjit të të Gjithëfuqishmit të parapërjetshëm, atëherë çdo grimcë do të duhej të kishte një sy me të cilin të shikonte të gjitha pjesët e trupit dhe të gjithë universin, dhe të kishte mendje për të kuptuar lidhjet e saj. Pamundësia e Dytë: Do të duhej që çdo grimcë të ishte edhe mbisunduese, edhe e varur në të njëjtën kohë. Pamundësia e Tretë do të ishte e domosdoshme ekzistenca e kallëpeve aq sa numri i qelizave në trupin tënd. Rruga e Tretë: Natyra e bën të domosdoshme atë dhe e bën atë.
Pamundësia e Parë: Do të duhej që natyra të vendoste në çdo gjë aparate të pakufishme jolëndore…
Pamundësia e Dytë: Do të duhej që natyra të sillte punishte të pakufishme në çdo grusht dheu…
Pamundësia e Tretë: “Dy krahasime” I Pari: Hyrja e një njeriu primitiv në një pallat madhështor…
I Dyti: Hyrja e një njeriu fshatarak në një ushtri madhështore dhe në Xhaminë e Aja Sofia. Përfundim: Tre pyetje dhe përgjigjet e tyre. E Para: Çfarë nevoje ka Krijuesi xh.sh. për adhurimin tonë?. E Dyta: Cili është sekreti në lehtësinë tek krijimi dhe formimi i gjërave? I Treti: Filozofët thonë se ka vetëm përbërje e shpërbërje. A është e saktë kjo?

Kurani urdhëron mbulesen e grave. Katër shembuj urtësie në mbulese. Një bashkëbisedim me gratë, motrat e mia besimtare të Ahiretit: Tre pika duke treguar se meqenëse mëshira është njëri nga parimet kryesore të Risale Nurit dhe gratë janë kampion et e mëshirës, ato nga natyra janë të tërhequra pas saj. Për fat të keq në kohët e tanishme, disa rryma po përpiqen ta shfrytëzojnë atë karakteristikë të vlefshme. Atëherë lumturia e grave në të dyja botët mund të ruhet duke ndjekur e aderuar tek praktikat islamike

Mesazh për të semuret. Kjo përbëhet nga Njëzet e pesë ilaçe.

Trajtesa për të moshuarit. Kjo përbëhet nga njëzet e gjashtë “Shpresa”

Është përfshirë tek libri i “Biografisë së jetës së Ustadhit”.

Përbëhet nga pjesë të shkurtëra të shkruara në Burgun Eskishehir. Një Pikë e hollë lidhur me mizat. Shkronjat e Kuranit. Fjalët Hyjnore. Zbritja e hekurit. Përshkrimi i Hud-hudit -pupëzës- Krijuesin e saj. Zbritja e kafshëve. Një goditje mëshire. Shpërblimi i shpejtë për të mirat e për të këqiat. Shpjegimi i aspekteve të mrekullisë në vërsetin Kuranor “Ma Uridu minhum min rizkin” Një pyetje rreth vërsetit “Eu Hum Ka’ilune”. Rreth unitetit të ekzistencës dhe rreth dëmeve të tij në këtë kohë. Përgjigje rreth pyetjes lidhur me unitetin e Ekzistencës. Armiku më i keq është nefsi yt. Si mund të jetë drejtësi qëndrimi i përhershëm në Xhehennem? Një shpjegim i disa vërseteve rreth xhindëve spiunë dhe shpirtërave të këqinj dhe dëbimi i tyre, gjë e cila ka qenë kritikuar nga njerëzit e çudhëzimit.

Në arabisht, kjo u shkrua në përshtatje me urdhrin Kuranor për të reflektuar rreth shenjave krijuese në univers, dhe tregon esencën e rrugës së Risale Nurit, mendimin reflektiv. E treta e Gjashtë kapitujve të saj është përfshirë në koleksionin e tanishëm.
Ajo është rreth frazës “All-llahu Ekber” dhe përmban shtatë shkallë.

Rreth Gjashtë Emrave Hyjnorë që mbajnë Emrin më të madh. Pika e Parë: Emri Hyjnor “El-Kuddus”. Pika e Dytë: lidhet me Emrin Hyjnor “El-Adl. Pika e Tretë: lidhet me Emrin Hyjnor “El-Hakem. Pika e Parë: Universi një libër i madh. Pika e Dytë: Dy çështje. E Para: Bukuria dhe Plotësimi kërkojnë ta shohin vetveten dhe ta zbulojnë. E Dyta: nuk ka absolutisht vend për të përshkruar ortakë me Allahun xh.sh. Pika e Tretë: Dijet dhe shkencat bëjnë të njohur Emrin Hyjnor El-Hakim, I Gjithurti. Pika e Katër: Urtësitë e shikuara, të cilat i dëshmojnë të gjitha qëniet, kërkojnë ringjalljen e të vdekurve. Pika e Pestë: Dy Çështje. E Para: nuk ka harxhim të tepërt në natyrën e gjërave;
E Dyta: Emri Hyjnor “El-hakem” “I Dituri” kërkon profetësinë e Muhammedit a.s.m. Pika e Katër: lidhet me Emrin “El-Ferd” “i Vetmi”. Treguesi i Parë: Tre “stampat” e Unitetit Hyjnor në qëniet. Vula e Parë: bashkëpunimi midis pjesëve përbërëse të Universit. Vula e Dytë: administrimi i jetës në tokë…
Vula e Tretë: tiparet e fytyrës së njeriut. Treguesi i Dytë:një ligj i vetëm. Treguesi i Tretë: mesazhe Hyjnore të Përjetshme. Treguesi i Katërt: Njësia është e natyrshme ndërsa shirku është i pamundur. Pika e Parë: forca e lidhjes dhe e mbështetjes. Pika e Dytë: lehtësia e krijimit në unitet. Pika e Tretë: t’ia atribuosh krijimin Të Vetmit e bën atë të lehtë. Treguesi i Pestë: Pavarësia dhe vetmia. Treguesi i Gjashtë: Balsami shërues. Treguesi i Shtatë: Fanari ndriçues. Pika e Pestë lidhet me Emrin Hyjnor El-Hajj I Gjalli i Përjetshëm. Shenja e Parë: Cila është natyra e jetës dhe misioni i saj?. Shenja e Dytë: Fytyrat e brendshme e të jashtme të jetës janë të tejdukshme. Shenja e Tretë: Rezultati i jetës: Falënderimi dhe adhurimi
Shenja e Katër: Jeta i vërteton shtyllat e besimit. Shenja e Pestë: Jeta shfaq Emrat e bukur Hyjnorë. Pika e Gjashtë: kjo ka të bëjë me Emrin Hyjnor El-Kajjum Vetekzistuesi i amshuar. Një shfajësim dhe një paralajmërim. Rrezja e Parë: Krijuesi është Vetekzistues i Parapërjetshëm. Rrezja e Dytë: Dy çështje…
E Para: Njohja e Vetekzistueshmërisë së amshuar xh.sh. E Dyta: Dobitë e gjërave dhe urtësitë e tyre të lidhura me misterin e Vetekzistueshmërisë së amshuar. Rrezja e Tretë: misteri i Vetekzistueshmërisë së amshuar dhe urtësia e aktivitetit të pandërprerë. Rrezja e Katërt: Dega e tretë e urtësisë në aktivitetin e vazhdueshëm dhe të çuditshëm në univers. Rrezja e Pestë: Dy çështje. E Para: Të shikuarit e universit nëpërmjet manifestimit më të madh të dritave të Emrit më të madh. E Dyta: Njeriu dhe misteri i Vetekzistueshmërisë së amshuar

Letrat
Letra 1
A është gjallë Hazreti Hizri a.s.? Si mund të jetë vdekja diçka e krijuar dhe një mirësi si jeta? Ku është xhehennemi? A mund të kthehet dashuria e njeriut për dynjanë në një dashuri të vërtetë për zotin xh.sh.

Shkaqet e mospranimit të dhuratave nga ana e autorit të Risale Nurit, vetëmjaftueshmëria dhe të jetuarit e tij pa pasur nevojë për njerëzit…

Shqyrtime e studime në shenjat e qarta; shtjellimi i vështirësisë së rrugës së çudhëzimit dhe lehtësia e rrugës së njësisë Hyjnore

Manifestimet e Emrave Hyjnorë El-Hakimu, Er-Rahimu tek autori i Risale-i Nurit dhe përfitimi i tij prej dritave të atyre manifestimeve… Mesazhi i shprehjes së yjeve.

Preokupimi në këtë kohë për çështjet e Imanit është më e mirë se mijëra eksperienca shpirtërore

Llojet e internimeve që vuajti autori…

Urtësia e marteses së Profetit a.s.m. me Zejnebin

Shpjegimi i një misteri prej mistereve të të Dy Emrave Hyjnorë Er-Rahmanu, Er-Rahimu, dhe epërsia e dhembshurisë mbi dashurinë siç është në tregimin e Hazreti Jusufit a.s.

Dallimi ndërmjet nderimit Hyjnor, Kerametit dhe Istidraxhit. Orientimi i rrjedhës së sjelljeve dhe i veçorive… Ndryshimi Ndërmjet imanit dhe islamit.

Çfarë do të thotë regjistri i qartë? Ku është fusha e ringjalljes?

Një ilaç i rëndësishëm për ata që janë sprovuar me pëshpëritje djallëzore, me vesvese. Një frut studimi në kullotat e maleve në Barla që është botuar në koleksionin e “Fjalëve”. Drejtësia e pastër dhe pikërisht mëshira ndodhet tek Fjala e Zotit xh.sh. Drejtësia e pastër dhe pikërisht e drejta ndodhet në Fjalën e Zotit xh.sh.

Cila është urtësia lidhur me nxjerrjen e Hazreti Ademit nga xhenneti? Përse janë krijuar shejtanët dhe të këqijat? Cila është urtësia lidhur me dërgimin e profetëve?  Si e lejon drejtësia absolute zbritjen e fatkeqësive dhe dhënien e goditjeve të rënda?

Përse nuk u drejtohesh autoriteteve për të kërkuar dokumentat e tua të lirimit dhe për të shfuqizuar vendimin e internimit ndaj teje? Përse je kaq indiferent ndaj ngjarjeve politike aktuale të botës?

Pyetja e parë: Përse sahabët e profetit a.s.m. nuk i zbuluan ngatërrestarët dhe korruptuesit në shoqëri?… Kjo pyetje zgjidhet duke shpjeguar një mister të hollë të shenjtërisë. Ata të cilët ishin shkaku i atyre ngjarjeve dhe që shkaktuan trazirat nuk përbëheshin vetëm nga një numër i vogël çifutësh, por kishte disa defekte e të çara në shoqëri. Pyetja e dytë: Cila është natyra e luftërave që nisën në kohën e Hazreti Aliut? Cila është arsyeja që Imam Aliu nuk pati sukses lidhur me kalifatin islamik në krahasim me paraardhësit e tij? Lufta që u zhvillua në Siffin ishte një luftë midis kalifatit dhe sundimit tokësor. Lufta e Hazreti Hasanit dhe Husejnit kundra Umevitëve
ishte një luftë ndërmjet fesë dhe nacionalizmit. Përse nuk qe i suksesshëm Hazreti Husejni në përpjekjet e tij? Pyetja e tretë: Cila është urtësia në fatkeqësinë tragjike dhe në trajtimin mizor që goditën ata persona të bekuar? Pyetja e katërt: rreth zbritjes së Hazreti Isait, Jezusit a.s. dhe rreth vrasjes së Dexhalit nga ana e tij në kohën e fundit…Cili është kuptimi që thuhet në rrëfenja se Dexhali ka një xhennet të rremë dhe një xhehennem të rremë? Pyetja e pestë: A do të jenë të pikëlluar shpirtrat e pavdekshëm tek ngjarjet e kijametit? Pyetja e gjashtë: A e përfshin vërseti “Çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës së Tij”, botën tjetër, xhennetin, xhehennemin dhe banorët e tyre, apo nuk i përfshin?

Pika e parë : Përse ti je tërhequr nga politikat dhe tani nuk ke të bësh fare me ta? Pika e dytë : Përse Saidi i Ri u shmanget politikave me një vrull të tillë të fuqishëm? Përse të pengojnë shërbimi i Kur’anit dhe i besimit nga politika?… Njerëzit ndonjëherë të thërrasin ty Shejh, dhe Shejhët – udhëheqësit shpirtërorë – ndërhyjnë ndonjëherë në çështjet tona… Ata të thërrasin ty me emrin “Saidi Kurdi”, ndoshta ti ke ndonjë ide nacionaliste dhe kjo nuk u përshtatet interesave tona. Pika e tretë : Si mund t’i durosh vështirësitë dhe telashet me të cilat po përballesh?…
Pika e katërt : Përgjigjje për një numër pyetjesh të dyshimta.Pyetja e parë e dyshimtë: Me çfarë jeton ti ?…Pyetja e dytë: Si mund të kemi besim dhe të jemi të sigurt që ti nuk do të ndërhysh në çështjet e dynjasë sonë?…Pyetja e tretë : Në qoftë se ti nuk na pëlqen, kjo do të thotë se ti na kundërshton?…Pyetja e katërt : Si mund të jemi të sigurt që, nëse të jepet rasti, ti nuk do të ndërhysh në çështjet tona në mënyrën që dëshiron ti? Pika e pestë: Kjo lidhet me pesë çështje të vogla. E para : Përse ti nuk i vë në praktikë parimet e qytetërimit tonë, stilin tonë të jetës dhe mënyrën tonë të të veshurit? E dyta : Me çfarë autoriteti ti boton vepra fetare? Meqenëse je i dënuar me internim, ti nuk ke asnjë të drejtë të përzihesh në këto çështje. E treta : Disa nga shokët e mi qëndrojnë larg meje me qëllim që të shfaqen të parapëlqyer e të mirë për njerëzit e kësaj dynjaje? E katërta : Për ata që kanë rënë në moçalin e politikave E pesta : Kush është njeriu më i lumtur?

Një letër ngushëllimi për vdekjen e një fëmije, në pesë pika: E para: Kuptimi i frazës “Do t’ju shërbejnë Djelmosha të pavdekshëm”. E dyta: Një krahasim në dritën e të cilit duhet të mendosh ti dhe besimtarët e tjerë kur u vdesin fëmijët e tyre. E treta: Fëmija që ka vdekur ishte vetëm se një krijesë e një Krijuesi Gjithëbujar dhe një rob i Tij. E katërta: Ndarja nuk është e përjetshme por një mjet për përjetësi. E pesta: Dhembshuria është njëra nga manifestimet më të holla të mëshirës Hyjnore.

Evlija të famshëm flasin për gjëra të çuditshme të cilat nuk shihen në botën e dukshme, që nuk ekzistojnë në tokë. Rruga e Sahabëve dhe e njerëzve të kthjelltësisë së mendimit është më e lartë dhe më e sigurt se sa rruga e unitetit të ekzistencës. Arsyeja dhe urtësia e aktivitetit të habitshëm pa pushim në univers…

Trajtesa e mrekullive të Profetit Muhammed a.s.m. Domosdoshmëria e profetësisë së Muhammedit a.s.m. Shenja e dytë: Mrekullia, në vetvete, është konfirmimi nga Krijuesi i kozmosit për shpalljen e profetësisë së të Dërguarit të Tij. Shenja e tretë: Urtësia në qënien e mrekullive të profetit Muhammed a.s.m. të shumta e të larmishme. Shenja e katërt: Disa parime për të kuptuar njoftimet që All-llahu xh.sh. i dha të dërguarit të Tij nga e padukshmja. Shenja e pestë: Parashikimet që bëri profeti lidhur me disa ngjarje të së ardhmes dhe me ato ngjarje që do të godisnin Eh-li Bejtin… Pse nuk i parapriu Imam Aliu të tjerët në drejtimin e kalifatit?  Përse kalifati nuk qëndroi tek Eh-li Bejti në një kohë që ata ishin më të meritueshmit e më të përshtatshmit për të? Cila është urtësia e konfliktit të përgjakshëm e të tmerrshëm që goditi islamin e bekuar në periudhën e ndritshme të kalifëve të lartë? Shenja e gjashtë: Mrekullitë e Profetit Muhammed a.s.m.
lidhur me parashikimet për të ardhmen. Dashuria për Eh-li Bejtin. Dashuria është dy llojesh: e para është të duash diçka apo dikë për kuptimin që ajo gjë ose ai tregon, dhe e dyta merr cilësitë si objekt. Shenja e shtatë: Mrekullitë e profetit a.s.m. lidhur me bereqetin e ushqimit të Tij. Shenja e tetë: Mrekullitë e Tij lidhur me ujin. Shenja e nëntë: Mrekullitë e Tij lidhur me pemët. Shenja e dhjetë: Mrekullia e rrënkimit të trungut. Shenja e njëmbëdhjetë: Mrekullitë e Tij lidhur me krijesat e pajeta. Shenja e dymbëdhjetë: Disa shembuj që lidhen me shenjën e mëparshme. Shenja e trembëdhjetë: Mrekullitë e profetit a.s.m. lidhur me shërimin e të sëmurëve. Një përshkrim për dorën e bekuar të profetit a.s.m.. Shenja e katërmbëdhjetë: Mrekullitë e profetit Muhammed a.s.m. lidhur me duatë e Tij. Shenja e gjashtëmbëdhjetë: Çudira që u shfaqën para misionit profetik të Muhammedit a.s.m. Shenja e shtatëmbëdhjetë: Mrekullitë e profetit Muhammed a.s.m. lidhur me personin e vet, me sheriatin e
Tij të shquar dhe me Miraxhin. Shenja e tetëmbëdhjetë: Kurani i gjithurtë. Shenja e nëntëmbëdhjetë: Profeti Muhammed a.s.m. ishte prova më brilante dhe përfundimtare e Njësisë Hyjnore. Një nderim Hyjnor dhe një shenjë e mirësisë Hyjnore. Shtojca e parë: Pikëla prej personalitetit të profetit
Muhammed a.s.m. Njoftim rreth Kuranit; Shkreptima e mrekullisë në përsëritjet në Kuran. Mrekullia e Kuranit në përmendjen e çështjeve kozmike. Mrekullia e çarjes më dysh të hënës. Përse u veçua profeti Muhammed a.s.m. me këtë Miraxh të madh? Një udhëtim për tek më i miri i shekujve (prej trajtesës El – Ajetul Kubra)

Shpjegimi i rëndësisë së besimit në Zotin, i njohjes së Zotit dhe i Dashurisë së Tij. Stacioni i parë: Sihariqet e Njësisë në njëmbëdhjetë fraza njësie. Stacioni i dytë: Vërtetimi i Unitetit Hyjnor tek niveli i Emrit më të Madh. Fraza e parë: “Nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut”. Në këtë është vërtetimi i Unitetit të Hyjnisë dhe i të Adhuruarit të Vërtetë. Fraza e dytë: “Ai është Një” demonstron një shkallë të qartë në shpalljen e Unitetit Hyjnor. Një argument bindës duke e provuar këtë shkallë kuptueshëm e qartë. Fraza e tretë: “Ai nuk ka shok”. Këtë frazë e ka provuar Stacioni i Parë i Fjalës së Tridhjetë e Dytë. Fraza e katërt: “I Tij është Sundimi”. Një provë madhështore e këtij dekreti më të lartë të pronësisë në formën e vërtetimit më të madh të Unitetit Hyjnor iu shfaq mendjes së autorit në gjuhën arabe. Fraza e pestë: “Atij i takon lavdërimi”. Një provë gjithëpërfshirë se që shtjellon këtë të vërtetë duke provuar Unitetin Hyjnor. Fraza e gjashtë: “Ai jep jetë”. Demonstrim i një prove madhësh tore të kësaj shkalle në vërtetimin e Njësisë. Fraza e shtatë: “Dhe Ai shkakton vdekjen”. Një tregues i një prove madhështore të kësaj shkalle më të madhe në vërtetimin e Unitetit Hyjnor. Fraza e tetë: “Dhe Ai është i gjallë dhe nuk vdes”. Një argument madhështor duke vërtetuar Unitetin Hyjnor. Fraza e nëntë: “E gjithë e mira është në dorën e Tij”. Demonstrimi i argumenteve të njohjes gjithëpërfshirëse Hyjnor e dhe domosdoshmëria e Dëshirës Hyjnore së bashku me të. Fraza e dhjetë: “ Dhe Ai është i Gjithëfuqishëm mbi të gjitha gjërat” duke shpjeguar pesë mistere të saj. Fraza e njëmbëdhjetë: “Dhe tek Ai të gjitha gjërat e kanë fundin”. Një përmbledhje e argumenteve të saj gjithëpërfshirëse. Shtojcë: Ndodhet një lehtësi absolute në Unitetin Hyjnor, ndërsa në shirk ndodhet një vështirësi absolute.

Një shpjegim lidhur me respektimin e të drejtave të prindërve dhe të moshuarve

Njerëzit e besimit bëjnë thirrje për vëllazëri e dashuri, duke shpjeguar gjashtë aspekte. Aspekti i parë: Armiqësia e njeriut ndaj vëllait të tij njeri është e mëkatshme dhe e dënueshme. Aspekti i dytë: Armiqësia është e mëkatshme dhe e dënueshme nga këndvështrimi i urtësisë. Aspekti i tretë: t‘i deklarosh të pavlefshme të gjitha cilësitë e pafajshme që gjenden tek ai për shkak të një cilësie penale është padrejtësia më e madhe. Aspekti i katërt: Armiqësia ndaj besimtarit është e mëkatshme dhe e dënueshme. Aspekti i pestë: Ndryshimi pozitiv dhe negativ në mendim. Një sëmundje e rëndë shoqërore ka goditur kombin islam. Aspekti i gjashtë: Armiqësia prish edhe sinqeritetin edhe drejtësinë…! Çështja e dytë: Lakmia është një sëmundje e dëmshme për
jetën e islamit dhe, lakmitari është i zbuluar para zhgënjimit dhe humbjes. Përfundim: Lidhur me pergojimin.

Si duhet të jetë duaja më e mirë e besimtarit për
vëllain e tij besimtar? Meqenëse fraza “ Radi-jall-llahu anhu” (All-llahu qoftë i kënaqur me të) përdoret për sahabët e Profetit a.s.m., a do të ishte e përshtatshme që kjo frazë të përdoret edhe për të tjerët?Kush ishin më eprorë, imamët e mëdhenj dhe interpretuesit e ligjit të shenjtë, apo shejhët -udhëheqësit-
dhe polet shpirtërorë të tarikateve të vërteta të sufizmit? Cili është qëllimi dhe urtësia e vërsetit
“Padyshim që All-llahu është me të duruarit”? Si e kryente profeti adhurimin e tij para misionit
të tij profetik? Cila është urtësia në profetësinë e tij e cila nisi kur ai ishte dyzet vjeç? Cili është kuptimi i hadithit “Të rinjtë më të mirë janë ata të cilët u ngjasojnë njerëzve të moshës së pjekur, ndërsa më të këqinjtë e moshës mesatare janë ata të cilët u ngjasojnë të rinjve”. Një pikë e hollë mrekullie në vërsetin kuranor “Më bëj mua të vdes musliman dhe më bashko me të drejtët”.Nuk kerkove qe ta gjesh

Kërkesat e Emrave Hyjnorë, Er-Rahim, El-Hakim dhe El-Vedud janë në përshtatshmëri e në harmoni me vdekjen dhe me fatkeqësitë në univers. Autori i Gjithëlavdishëm e merr natyrën esenciale të çdo lloj qënie si një model. Dhembshuria e shenjtë, dashuria e shenjtë, e pastër dhe atribute të tjera Hyjnore bëjnë të domosdoshëm aktivitetin absolut. Gjërat nuk shkojnë për në mosekzistencë, përkundrazi, ato kalojnë nga sfera e fuqisë për tek sfera e njohjes. Emrat e bukur Hyjnorë kanë lloje të ndryshme të panumërta manifestimesh; shumëllojshmëritë dhe speciet e ndryshme të krijesave burojnë nga shumëllojshmëritë e manifestimeve 

Një provë e Kuranit kundra shejtanit dhe partisë së tij. Tri personalitetet e njeriut. Urtësia e ndarjes së shoqërisë në grupe e fise. Tiranët evropianë e zgjojnë idenë e nacionalizmit në formën e tij negative. Nacionalizmi pozitiv dhe një situatë që tërheq
vëmendjen. Ndryshimi midis popujve të Azisë dhe të Evropës. Lidhur me shpjegimin e frazës “Rabbil Alemin” Krijuesi i të gjitha botëve…? Cfarë synonte Muhjiddin Ibn El-Arebij në letrën e tij drejtuar Fahruddin Raziut. A do të ishte e mjaftueshme vetëm fraza “La i lahe il-lall-llah” pa përmendur “Muhammedur-resulull-llah”? Shtatë shenja që tregojnë një nderim Hyjnor në shërbimin e Kuranit. Nuk mund të përkthehen fjalët e Kuranit, të dhikrit dhe të tesbihateve 

Rreth shpjegimit të ëndrrës në shtatë pika. Trajtesa rreth falenderimit. Përmendja e shkaqeve të cilat zbulojnë misteret, kuptimet e disa favoreve dhe, shpjegimi i shtatë shenjave që tregojnë disa mirësi Hyjnore. A i përkisnin ndonjë feje paraardhësit e Profetit a.s.m. dhe a ishin fetarë? A është dërguar ndonjëri prej stërgjyshërve të profetit me detyrën e profetësisë? Rreth imanit të dy prindërve të Profetit a.s.m. Cila është rrëfenja më e saktë lidhur me xhaxhain
e tij Ebu Talibin?

Mënyra e njohjes së të vërtetave të Kuranit. Betimet në Kuran. Shkronjat e shkëputura. Një përkthim i vërtetë i Kuranit të gjithurtë është i pamundur. Çështja e adhurimit të cilat janë të lidhura me arsyen dhe, çështjet e tjera që kanë kuptim të arsyeshëm. Pjesa e dytë: Trajtesa e muajit të Ramazanit, shpjegimi i urtësisë së agjërimit në nëntë pika. Fjala All-llah dhe Emrat e bukur Hyjnorë në Kur’an. Fjala All-llah në lidhje me suret. Fjala All-llah në lidhje me vendet e saj në faqet e Mus’hafit. Koinçidencat në një faqe të vetme. Një paralajmërim për shërbëtorët e Kuranit
të gjithurtë ndaj dredhive të shejtanit. Dashuria për pozitë e për famë. Ndjenja e frikës. Lakmia. Nxitja e ndjenjave nacionaliste. Egoizmi dhe mburrja. Dëshira për rehati trupore dhe lidhja me detyra të tjera. Kundërshtimi për të imituar Evropën në ndryshimin e Katolicizmit. Njerëzit shkatërrimtarë të bidatit janë dy llojesh. Rreth shfaqjes së Mehdiut në fundin e kohës. Çfarë është tarikati dhe çfarë është Sufizmi Vështirësitë e tarikatit. Rruga më e afërt për tek All-llahu xh.sh

Rrezet

Rreth gjashtë Emrave më të mëdhenj dhe është rreth Emrit më të madh të Allahut, të Vetmit. Në Unitetin Hyjnor dhe në Vërtetimin e Tij, Bukuria Hyjnore dhe Plotësia Hyjnore bëhen të dukshme. Plotësitë e universit realizohen nëpërmjet Unitetit Hyjnor dhe kuptohen detyrat e lartësuara të qënieve. Tre çështje që bëjnë të domosdoshme Unitetin Hyjnor. Atributet e pakufishme dhe absolute dhe Emrat, veprat e të cilëve duhet të vëzhgohen në univers. Lehtësia në Unitet dhe vështirësitë dhe pamundësitë në shirk. Ai që krijon një qënie të vetme duhet të jetë pikërisht Ai që krijon të gjithë universin. Vulat e panumërta të Unitetit Hyjnor të aluduara nga fraza “i gjithë sundimi i takon Atij dhe i gjithë falënderimi i përket Atij”. Ringjallja e të vdekurve 

Një lutje e cila shpjegon vërsetin: “Në krijimin e qiejve e të tokës (deri në fund të vërsetit)”

“Dhe Allahu vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve”. Kënaqësia e vërtetë e pavdekshmërisë qëndron në pavdekshmërinë e të Qëndrueshmit të plotësisë, në afirmimin e Tij dhe në besimin tek Ai. Lidhjet dhe ekzistencat që i fiton besimi për njeriun . Jeta nga këndvështrimi i të Gjallit të Përjetshëm dhe Vetekzistuesit të Përhershëm, në katër çështje. Esenca dhe realiteti i jetës. Të drejtat e vërteta të jetës. Kënaqësia e vërtetë dhe lumturia e jetës. Tre prova se të gjithë shembujt e bukurisë të shfaqura prej këtyre qënieve kalimtare janë shenjat, shkreptimat dhe manifestimet e një bukurie të përjetshme, të shenjtë. Bukuria e objektit të punuar me mjeshtëri të hollë artistike tregon bukurinë e Mjeshtrit. Bukuritë në qëniet janë hijet e një Bukurie të shenjtë të fshehur. Dhënia e bukurisë është nga i Bukuri. Secili nga Emrat e bukur Hyjnorë zotëron një bukuri të shenjtë, një manifestim i të cilës e bën të bukur botën e gjërë. Universi u bë një ekspozitë çudirash me qëllim që të shfaqë bukuritë e Autorit të tij. Krijesat janë stolisur me qëllim dhe janë bërë të bukura me qëllim që të bëjnë të njohur Krijuesin e tyre dhe ta bëjnë Atë të Dashur. Dashuria e vërtetë e njerëzimit për Zotin tregon për një Bukuri të Pashoqe 

Rreth shenjave të kohës së fundit 

Rreth formulës së recituar në pjesën e teshehhudit të namazeve rituale. Cila është arsyeja për frazat e bekuara të teshehhudit duke u recituar gjatë namazeve?Rreth krahasimit të teshehhudit rreth Muhammedit a.s.m. me Ibrahimin a.s. 

Ajetul Kubra. Shenja më e madhe. Lidhur me provat e ekzistencës së Hyjnisë. Dëshmia e qiejve dhe e çdo gjëje që ato përmbajnë. Dëshmia e atmosferës. Dëshmia e tokës dhe e faqeve të saj. Dëshmia e deteve dhe e lumenjve. Dëshmia e maleve dhe e fushave. Dëshmia e pemëve dhe e bimëve, duke përfshirë tre të vërteta. Dëshmia e botëve të kafshëve dhe të zogjve, duke përfshirë tre të vërteta gjithëpërfshirëse. Dëshmia e botës së humanizmit; profetët dhe unanimiteti i tyre. Dëshmia e udhëheqësve shpirtërorë dhe pajtueshmëria e tyre. Dëshmia e melekëve dhe e qënieve shpirtërore dhe pajtueshmëria e tyre. Dëshmia e mendjeve të drejta dhe e zemrave të shëndosha. Dëshmia e shpalljes Hyjnore e cila shpall pesë të vërteta. Dy ndryshimet midis shpalljes dhe inspirimit. Dëshmia e natyrës së inspirimit në katër ‘drita’. Dëshmia e Muhammed arabiut a.s.m. Nëntë dëshmi për vërtetësinë e profetësisë së Tij. Tre format e konsensusit të sigurt duke e konfirmuar atë. Dëshmia e kuranit, dhe gjashtë ‘pika’ duke treguar madhështinë e tij. Dëshmia e kozmosit, nëpërmjet dy të vërtetave të mëdhaja. Lidhur me provat e Unitetit Hyjnor 

Ringjallja dhe bota tjetër. Katër prova duke demonstruar se besimi në Ahiretin është themelor për jetën e shoqërisë dhe për jetën personale të njeriut. Dëshmia për të vërtetën e Ringjalljes prej shtyllave të tjera të besimit.

Frutat e Besimit. Rinia do të ikë. Të gjitha shkencat flasin për Zotin dhe bëjnë të njohur Krijuesin. Një numër dobish prej besimit në Ahiretin i cili shikon tek jeta sociale dhe personale e njeriut. Provat e ringjalljes trupore. Rreth Ferrit. Rreth frazës: Allahu Ekber. Shtyllat dhe të vërtetat e islamit janë një tërësi e pandashme. Një përgjigje tej mase e fuqishme ndaj kundërshtimeve të ngritura rreth përsëritjes në Kuran

Pjesë prej fjalëve mbrojtëse të Bediuzzamanit të dhëna në gjykatën e Denizlit

Letrat të cilat Bediuzzaman Said Nursi ua dërgoi studentëve të tij ndërsa ishte në burgun e Denizlit, të cilat ilustrojnë në mënyrë brilante xhihadin e madh të Risale-i Nurit.

Përmban pjesë nga mbrojtjet e Bediuzzamanit gjatë gjyqit të tij në burgun e Afjonit, letrat që ai i shkroi për studentët e tij të burgosur, dhe pjesë prej fjalëve mbrojtëse të studentëve të tij

Një përmbledhje e shkurtër e sures El Fatiha. Aluzionet për të vërtetat e besimit dhe provat e tyre prej thesarit të kësaj sureje. Një shpjegim brilant me provat e pjesës së dytë të pohimit të besimit “Muhammedi është i dërguari i Allahut”. Mbi frazën “El Hamdu lil lah”.
Krahasimet mes besimit e mosbesimit

Dhikri, Bismillah

Pikepamja e besimtarit dhe mosbesimtarit

Ibadetet

Namazi 

Namazi, Risku /dynjaja

Perdorimi i aftesive ne rruge te Allahut

Namazi, largimi nga haramet e medha

Te mirat prej Allahut, te keqijat prej vetes

Kurani-Filozofia

Pikela Huve (Njesia Hyjnore)   

Rinia, Jeta e Varrit   

  Fatkeqesite, termetet  

  Tevekkul, Ndriqimi qe jep imani  

Dallimi njeri-kafshe, Duaja, Ilmi, Ndriqimi qe jep imani, Tevekkul, Skepticizmi

Esma-ul Husna, Dhikri, Ashku

Mrekullia e Kuranit, Zeqati-Sadakaja-Faizi, Sebepet

Frutat e Besimit. Rinia do të ikë. Të gjitha shkencat flasin për Zotin dhe bëjnë të njohur Krijuesin. Një numër dobish prej besimit në Ahiretin i cili shikon tek jeta sociale dhe personale e njeriut. Provat e ringjalljes trupore. Rreth Ferrit. Rreth frazës: Allahu Ekber. Shtyllat dhe të vërtetat e islamit janë një tërësi e pandashme. Një përgjigje tej mase e fuqishme ndaj kundërshtimeve të ngritura rreth përsëritjes në Kuran

Mbi Kaderin

Uni, Kurani-Filozofia

Nena-Babai, Martesa, Ashku, Dynjaja, Esmaul Husna, Kufri, Embelsia e besimit

Lutja e Hazreti Junusit a.s. dhe shpjegimi i nevojës së çdo njeriu për atë lutje

Tregon realitetin e atyre gjërave të cilat e robërojnë nefsin njerëzor, dhe këputja e lidhjes së tij me to, e kthen fytyrën e njeriut drejt përjetësisë. Parimi Kuranor i modestise. Ilustron me një krahasim fytyrën e vërtetë të vdekjes dhe të jetës. Cdo individ do të kthehet i njëjti në Ditën e Ringjalljes së madhe. Zbulon fytyrën e vërtetë të civilizimit perendimor. Duke i bërë besimtarët të ndjejnë neveri ndaj civilizimit të shthurur: ajo jep ilaçe prej farmacisë së Kuranit….
Zbulon një dredhi djallezore që i lëkund besimtarët në besimin e tyre për shkak të numrave të mëdhenj të jobesimtarëve dhe pajtueshmërisë së tyre në mohimin e disa të vërtetave të besimit. Shënimi i Shtatë i heshtë ata pseudopatriotë të cilët i tërheqin muslimanët drejt përparimit të tipit perëndimor, dhe lakmisë dhe ambicies së kësaj bote, dhe jep ilaçe Kuranore për këtë. Shënimi i Tetë demonstron se me Bujarinë e Tij, Allahu i Plotëfuqishëm ka përfshirë në të gjithë aktivitetet dhe në përpjekjet një shpërblim e një kënaqësi. Shënimi i Nëntë shpjegon se Profetësia është esenca e plotësimit. Shënimi i Dhjetë: Dritat e njohjes Hyjnore janë tre pjesë, tre provat për njohjen e Zotit xh.sh. secila pjesë kërkon. Shënimi i Njëmbëdhjetë: mëshira e gjërë e Kuranit në mënyrën e adresimit. Shënimi i Dymbëdhjetë: Një dua, lutje dhe përgjërim. Shënimi i Trembëdhjetë: Pesë çështje të cilat kanë qenë shkak konfuzioni. E Para: Ata që përpiqen në rrugën e së vërtetës duhet të mendojnë vetëm për detyrat e tyre dhe të mos përzihen në ato gjëra që i përkasin Zotit xh.sh. E Dyta: Adhurimi ndaj Allahut duhet të shikojë vetëm tek urdhri Hyjnor dhe tek kënaqësia Hyjnore. E Treta: Mbi kuptimin e “I Lumtur është njeriu i cili i njeh limitet e tij dhe nuk i tejkalon ato”. E Katërta shpjegon se nuk është e lejueshme të pranosh dhuratat apo mirësitë që nuk jepen në Emrin e Dhuruesit të Vërtetë -ajo që i ngatërron njerëzit është shkaku dhe pasoja duke ardhur së bashku- dhe demonstron qartë natyrën e vërtetë të shkaqeve të jashtme. E Pesta: Arritjet e një komuniteti nuk duhet t’i atribuohen Udhëheqësit të tij apo drejtuesit. Shënimi i Katërmbëdhjetë përbëhet nga Katër “Shenja”duke aluduar për Unitetin Hyjnor. Shenja e Parë: Nuk ka të Adhuruar të vërtetë që i përshtatet njeriut përveç Atij i Cili sundon mbi tokën dhe mbi qiejt. Shenja e Dytë: Ajo dashuri e fortë për pavdekshmëri në natyrën e njeriut është një manifestim i Emrit Hyjnor El-Baki, I Qëndrueshmi i Gjithëlavdishëm. Shenja e Tretë: Bëj kujdes që të mos i mbysësh aftësitë e tua të holla në ngrënie apo në fjalë. Shenja e Katërt: Jeta e kësaj bote dhe jeta e trupit janë si një varr i ngushtë. Duke hyrë në jetën e zemrës dhe të shpirtit, njeriu hyn në një sferë të gjërë jete, dhe çelësi për atë botë është “Nuk ka Zot tjetër përveç Atij”. Shënimi i Pesëmbëdhjetë përshkruan manifestimin më të lartë të Emrit Hyjnor El-Hafidhu, Ruajtësi 

Kurani urdhëron mbulesen e grave. Katër shembuj urtësie në mbulese. Një bashkëbisedim me gratë, motrat e mia besimtare të Ahiretit: Tre pika duke treguar se meqenëse mëshira është njëri nga parimet kryesore të Risale Nurit dhe gratë janë kampion et e mëshirës, ato nga natyra janë të tërhequra pas saj. Për fat të keq në kohët e tanishme, disa rryma po përpiqen ta shfrytëzojnë atë karakteristikë të vlefshme. Atëherë lumturia e grave në të dyja botët mund të ruhet duke ndjekur e aderuar tek praktikat islamike

A është gjallë Hazreti Hizri a.s.? Si mund të jetë vdekja diçka e krijuar dhe një mirësi si jeta? Ku është xhehennemi? A mund të kthehet dashuria e njeriut për dynjanë në një dashuri të vërtetë për zotin xh.sh.

Dallimi ndërmjet nderimit Hyjnor, Kerametit dhe Istidraxhit. Orientimi i rrjedhës së sjelljeve dhe i veçorive… Ndryshimi Ndërmjet imanit dhe islamit.

Mënyra e njohjes së të vërtetave të Kuranit. Betimet në Kuran. Shkronjat e shkëputura. Një përkthim i vërtetë i Kuranit të gjithurtë është i pamundur. Çështja e adhurimit të cilat janë të lidhura me arsyen dhe, çështjet e tjera që kanë kuptim të arsyeshëm. Pjesa e dytë: Trajtesa e muajit të Ramazanit, shpjegimi i urtësisë së agjërimit në nëntë pika. Fjala All-llah dhe Emrat e bukur Hyjnorë në Kur’an. Fjala All-llah në lidhje me suret. Fjala All-llah në lidhje me vendet e saj në faqet e Mus’hafit. Koinçidencat në një faqe të vetme. Një paralajmërim për shërbëtorët e Kuranit
të gjithurtë ndaj dredhive të shejtanit. Dashuria për pozitë e për famë. Ndjenja e frikës. Lakmia. Nxitja e ndjenjave nacionaliste. Egoizmi dhe mburrja. Dëshira për rehati trupore dhe lidhja me detyra të tjera. Kundërshtimi për të imituar Evropën në ndryshimin e Katolicizmit. Njerëzit shkatërrimtarë të bidatit janë dy llojesh. Rreth shfaqjes së Mehdiut në fundin e kohës. Çfarë është tarikati dhe çfarë është Sufizmi Vështirësitë e tarikatit. Rruga më e afërt për tek All-llahu xh.sh

Frutat e Besimit. Rinia do të ikë. Të gjitha shkencat flasin për Zotin dhe bëjnë të njohur Krijuesin. Një numër dobish prej besimit në Ahiretin i cili shikon tek jeta sociale dhe personale e njeriut. Provat e ringjalljes trupore. Rreth Ferrit. Rreth frazës: Allahu Ekber. Shtyllat dhe të vërtetat e islamit janë një tërësi e pandashme. Një përgjigje tej mase e fuqishme ndaj kundërshtimeve të ngritura rreth përsëritjes në Kuran

Një përmbledhje e shkurtër e sures El Fatiha. Aluzionet për të vërtetat e besimit dhe provat e tyre prej thesarit të kësaj sureje. Një shpjegim brilant me provat e pjesës së dytë të pohimit të besimit “Muhammedi është i dërguari i Allahut”. Mbi frazën “El Hamdu lil lah”.

Rrezellimat
Llamba Ndriquese

Parathenia   Permbajtja

Një lutje e cila shpjegon vërsetin: “Në krijimin e qiejve e të tokës (deri në fund të vërsetit)”

Mesazh për të semuret. Kjo përbëhet nga Njëzet e pesë ilaçe.

Një letër ngushëllimi për vdekjen e një fëmije, në pesë pika: E para: Kuptimi i frazës “Do t’ju shërbejnë Djelmosha të pavdekshëm”. E dyta: Një krahasim në dritën e të cilit duhet të mendosh ti dhe besimtarët e tjerë kur u vdesin fëmijët e tyre. E treta: Fëmija që ka vdekur ishte vetëm se një krijesë e një Krijuesi Gjithëbujar dhe një rob i Tij. E katërta: Ndarja nuk është e përjetshme por një mjet për përjetësi. E pesta: Dhembshuria është njëra nga manifestimet më të holla të mëshirës Hyjnore.

Trajtesa për të moshuarit. Kjo përbëhet nga njëzet e gjashtë “Shpresa”

Një shpjegim lidhur me respektimin e të drejtave të prindërve dhe të moshuarve

“Dhe Allahu vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve”. Kënaqësia e vërtetë e pavdekshmërisë qëndron në pavdekshmërinë e të Qëndrueshmit të plotësisë, në afirmimin e Tij dhe në besimin tek Ai. Lidhjet dhe ekzistencat që i fiton besimi për njeriun . Jeta nga këndvështrimi i të Gjallit të Përjetshëm dhe Vetekzistuesit të Përhershëm, në katër çështje. Esenca dhe realiteti i jetës. Të drejtat e vërteta të jetës. Kënaqësia e vërtetë dhe lumturia e jetës. Tre prova se të gjithë shembujt e bukurisë të shfaqura prej këtyre qënieve kalimtare janë shenjat, shkreptimat dhe manifestimet e një bukurie të përjetshme, të shenjtë. Bukuria e objektit të punuar me mjeshtëri të hollë artistike tregon bukurinë e Mjeshtrit. Bukuritë në qëniet janë hijet e një Bukurie të shenjtë të fshehur. Dhënia e bukurisë është nga i Bukuri. Secili nga Emrat e bukur Hyjnorë zotëron një bukuri të shenjtë, një manifestim i të cilës e bën të bukur botën e gjërë. Universi u bë një ekspozitë çudirash me qëllim që të shfaqë bukuritë e Autorit të tij. Krijesat janë stolisur me qëllim dhe janë bërë të bukura me qëllim që të bëjnë të njohur Krijuesin e tyre dhe ta bëjnë Atë të Dashur. Dashuria e vërtetë e njerëzimit për Zotin tregon për një Bukuri të Pashoqe 

Kjo shpjegon nëpërmjet trembëdhjetë “treguesve” kuptimin e frazës “I kërkoj mbrojtje Allahut që të më ruajë nga Djalli i mallkuar”  

Ekzistenca e Allahut, Sebepet

Tregon realitetin e atyre gjërave të cilat e robërojnë nefsin njerëzor, dhe këputja e lidhjes së tij me to, e kthen fytyrën e njeriut drejt përjetësisë. Parimi Kuranor i modestise. Ilustron me një krahasim fytyrën e vërtetë të vdekjes dhe të jetës. Cdo individ do të kthehet i njëjti në Ditën e Ringjalljes së madhe. Zbulon fytyrën e vërtetë të civilizimit perendimor. Duke i bërë besimtarët të ndjejnë neveri ndaj civilizimit të shthurur: ajo jep ilaçe prej farmacisë së Kuranit….
Zbulon një dredhi djallezore që i lëkund besimtarët në besimin e tyre për shkak të numrave të mëdhenj të jobesimtarëve dhe pajtueshmërisë së tyre në mohimin e disa të vërtetave të besimit. Shënimi i Shtatë i heshtë ata pseudopatriotë të cilët i tërheqin muslimanët drejt përparimit të tipit perëndimor, dhe lakmisë dhe ambicies së kësaj bote, dhe jep ilaçe Kuranore për këtë. Shënimi i Tetë demonstron se me Bujarinë e Tij, Allahu i Plotëfuqishëm ka përfshirë në të gjithë aktivitetet dhe në përpjekjet një shpërblim e një kënaqësi. Shënimi i Nëntë shpjegon se Profetësia është esenca e plotësimit. Shënimi i Dhjetë: Dritat e njohjes Hyjnore janë tre pjesë, tre provat për njohjen e Zotit xh.sh. secila pjesë kërkon. Shënimi i Njëmbëdhjetë: mëshira e gjërë e Kuranit në mënyrën e adresimit. Shënimi i Dymbëdhjetë: Një dua, lutje dhe përgjërim. Shënimi i Trembëdhjetë: Pesë çështje të cilat kanë qenë shkak konfuzioni. E Para: Ata që përpiqen në rrugën e së vërtetës duhet të mendojnë vetëm për detyrat e tyre dhe të mos përzihen në ato gjëra që i përkasin Zotit xh.sh. E Dyta: Adhurimi ndaj Allahut duhet të shikojë vetëm tek urdhri Hyjnor dhe tek kënaqësia Hyjnore. E Treta: Mbi kuptimin e “I Lumtur është njeriu i cili i njeh limitet e tij dhe nuk i tejkalon ato”. E Katërta shpjegon se nuk është e lejueshme të pranosh dhuratat apo mirësitë që nuk jepen në Emrin e Dhuruesit të Vërtetë -ajo që i ngatërron njerëzit është shkaku dhe pasoja duke ardhur së bashku- dhe demonstron qartë natyrën e vërtetë të shkaqeve të jashtme. E Pesta: Arritjet e një komuniteti nuk duhet t’i atribuohen Udhëheqësit të tij apo drejtuesit. Shënimi i Katërmbëdhjetë përbëhet nga Katër “Shenja”duke aluduar për Unitetin Hyjnor. Shenja e Parë: Nuk ka të Adhuruar të vërtetë që i përshtatet njeriut përveç Atij i Cili sundon mbi tokën dhe mbi qiejt. Shenja e Dytë: Ajo dashuri e fortë për pavdekshmëri në natyrën e njeriut është një manifestim i Emrit Hyjnor El-Baki, I Qëndrueshmi i Gjithëlavdishëm. Shenja e Tretë: Bëj kujdes që të mos i mbysësh aftësitë e tua të holla në ngrënie apo në fjalë. Shenja e Katërt: Jeta e kësaj bote dhe jeta e trupit janë si një varr i ngushtë. Duke hyrë në jetën e zemrës dhe të shpirtit, njeriu hyn në një sferë të gjërë jete, dhe çelësi për atë botë është “Nuk ka Zot tjetër përveç Atij”. Shënimi i Pesëmbëdhjetë përshkruan manifestimin më të lartë të Emrit Hyjnor El-Hafidhu, Ruajtësi 

Pjesë prej fjalëve mbrojtëse të Bediuzzamanit të dhëna në gjykatën e Denizlit

Rreth shenjave të kohës së fundit