Home » Mëso Përmendësh » Filloj namazin

SUBHANEKE

Subhaneke All-llahumme ve bihamdike

ue tebarekesmuke

ue te’ala xheduke

ue la ilahe gajruk.

EL – FATIHA

E’udhubil-lahi Mineshejtani Rraxhim Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Elhamdulil-lahi rabil’alemin,

errahmani rrahim, maliki jeumidin,

ijjake na’abudu ve ijjake neste’in,

ihdines-siratal mustekim,

siratal-ledhine, en’amte ‘alejhim gajril magdubi alejhim ue led-dalin. (Amin)

EL – KEUTHER

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Inna e a’tajna kel keuther,

fe sal-li li rabbike uenhar,

inne shanieke huuel ebter.

EL – IHLAS

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Kul huvall-llahu ehad,

All-llahu samed,

lem jelid ve lem juled

ve lem jekul-lehu kufuven ehad.

ETTEHIJATU

Et’tehijatu lil-lahi ues-salauatu ue tajjibatu es-selamu alejke ejjuhen nebiju ue rahmetullahi ue beraketuhu

Es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin

esh’hedu en la ilahe il-lall-llah ue esh’hedu enne Muhammeden abduhu ue rasuluh.

SALAVATET

All-llahumme sal-li’ala Muhammedin ue’ala ali Muhammed

kema sal-lejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahim inneke hamidun mexhid.

All-llahumme barik ala Muhammedin ue’ala ali Muhammed

kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahim inneke hamidun mexhid.

DUATË (Lutjet)

All-llahumme rabena atina fid-dunja haseneten ue fil-ahirati haseneten ve kina’adhaben-nar

All-llahumme rabenagfirli ue li ualidejje ue lil mu’minine jeume jekumul hisab.

EL – ASR

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Uel asri inel insane le fi husr ile’ledhine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil haki ve tevasav bi saber.

EL – FELEK

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Kul e’udhu birabil-felek, min sherri ma halek, ve min sherri gasikin idha vekab, ve min sherrin-nefathati fil ukad, ve min sherri hasidin idhe hased.

EN – NAS

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Kul e’udhu birabi nas, meliki nas, ilahi nas, min sherri-l vesvasil ‘hanas, el ledhi ju vesvisu fi sudurin-nas, minel-xhineti ven-nas.

YouTube player

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 50 other subscribers

Data e Rradhës

  • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...