Home » Mëso Përmendësh » Filloj namazin

SUBHANEKE

Subhaneke All-llahumme ve bihamdike

ue tebarekesmuke

ue te’ala xheduke

ue la ilahe gajruk.

EL – FATIHA

E’udhubil-lahi Mineshejtani Rraxhim Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Elhamdulil-lahi rabil’alemin,

errahmani rrahim, maliki jeumidin,

ijjake na’abudu ve ijjake neste’in,

ihdines-siratal mustekim,

siratal-ledhine, en’amte ‘alejhim gajril magdubi alejhim ue led-dalin. (Amin)

EL – KEUTHER

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Inna e a’tajna kel keuther,

fe sal-li li rabbike uenhar,

inne shanieke huuel ebter.

EL – IHLAS

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Kul huvall-llahu ehad,

All-llahu samed,

lem jelid ve lem juled

ve lem jekul-lehu kufuven ehad.

ETTEHIJATU

Et’tehijatu lil-lahi ues-salauatu ue tajjibatu es-selamu alejke ejjuhen nebiju ue rahmetullahi ue beraketuhu

Es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin

esh’hedu en la ilahe il-lall-llah ue esh’hedu enne Muhammeden abduhu ue rasuluh.

SALAVATET

All-llahumme sal-li’ala Muhammedin ue’ala ali Muhammed

kema sal-lejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahim inneke hamidun mexhid.

All-llahumme barik ala Muhammedin ue’ala ali Muhammed

kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahim inneke hamidun mexhid.

DUATË (Lutjet)

All-llahumme rabena atina fid-dunja haseneten ue fil-ahirati haseneten ve kina’adhaben-nar

All-llahumme rabenagfirli ue li ualidejje ue lil mu’minine jeume jekumul hisab.

EL – ASR

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Uel asri inel insane le fi husr ile’ledhine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil haki ve tevasav bi saber.

EL – FELEK

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Kul e’udhu birabil-felek, min sherri ma halek, ve min sherri gasikin idha vekab, ve min sherrin-nefathati fil ukad, ve min sherri hasidin idhe hased.

EN – NAS

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Kul e’udhu birabi nas, meliki nas, ilahi nas, min sherri-l vesvasil ‘hanas, el ledhi ju vesvisu fi sudurin-nas, minel-xhineti ven-nas.

YouTube player

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Për postimet e reja

Join 40 other subscribers

Data e Rradhës

No upcoming events