Home » Aqaba 2

Të gjitha rreth Aqaba 2

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

Muadh Ibnu Xhebel r.a.

“Më i dijshmi i ymmetit tim për hallallin dhe haramin është Muadh Ibnu Xhebeli.” Muhammedi a.s. Kur Gadishulli Arab u ndriçua me dritën e...