Pejgamberi a.s.v.s.

…ndiqeni rrugën e Tij që ta gjeni të vërtetën” (Araf 158)

Ai eshte Krenaria e Njerezimit. Pershkrimi i personaliteti te larte te e te zgjedhur te Muhamedit a.s.v.s., dhe me teper se pershkrimi, prezentimi i Tij si faktor per shpetimin e njerezimit dhe mundesia per ta bere te njohur jeten e Tij te larte ne forme te pershtatshme asaj Pozite Eprore

Koleksioni i Haditheve të imam Buhariut konsiderohet vepra më autentike dhe më e besueshme pas Kuranit Famëlartë. Të gjitha hadithet që ndodhen në Sahihun e imam Buhariut janë origjinale dhe të vërteta (sahih) dhe nuk gjendet në të qoftë edhe një shkronjë e vetme gabim. Kështu është edhe me Sahihun e Muslimit dhe Muvettanë e Imam Malikut

Nje permbledhje e 1014 haditheve

Secili nga këto hadithe përfshin nga një rregull të rëndësishme të fesë, andaj çdo besimtar duhet t’i mësojë këto hadithe për shkak të rëndësisë së tyre. I Dërguari i All-llahut a.s., ka thënë: “Ai, i cili popullit tim ia mëson dyzetë hadithe nga çështjet e fesë së tij, All-llahu do ta ringjallë në ditën e gjykimit në shoqëri të fukahave dhe dijetarëve.” Sipas një transmetimi: “Do ta ringjallë All-llahu si fakih dhe dijetar.” Kurse, sipas transmetimit të Ebu Derda-së: “Në ditën e gjykimit do të jem ndërmjetësues dhe dëshmitar i tij.”

  Hadith kudsij” do të thotë hadith i cili transmetohet direkt nga Allahu tek ne përmes gjuhës së Profetit, sal-lallahu alejhi ue selem.

Mënyra e ecjes, e uljes, fjetjes së Pejgamberit Muhamed a.s.. Qëndrimi me ditë të tëra pa ngrënë dhe pa pirë, vlerësimi i jetës tregtare, mënyra e të folurit, buzëqeshja dhe e qeshura, raportet me njerezit etj. 

Pejgamberi i Mëshirës, hero i besnikërisë, buzëqeshja e Tij, Ai ishte Njeri si gjithë të tjerët, Trëndafili i Medines, disa tipare morale të Profetit Muhamed a.s., Llambadari i njerëzimit

Në pjesën e parë, është dhënë Shemaili i Profetit paqja qoftë mbi të!, veçoritë fizike, emrat dhe vula. Në pjesën e dytë, nën një kapitull me titull Mënyra e Jetesës së Profetit Tonë, janë cekur shumë tema nga jeta e Tij e përditshme. Në pjesën e tretë, është analizuar morali i lartë i Profetit, i vlerësuar edhe në Kuran. Në pjesën e katërt, janë dhënë preferencat e Profetit në ushqyerje, në ngrënie dhe pirje dhe në pjesën e fundit, janë analizuar veshjet dhe sendet e përdorura nga Ai.

Libër enkas për fëmijë, të njohin më tepër rreth jetës shembullore të Profetit tonë të dashur; Krijimin i dritës së tij krahas krijimit të Universit; Ardhjen e tij në këtë botë dhe shenjat e veçanta; Fëmijërinë e tij dhe mbrojtjen e posaçme të Allahut; Ardhjen e shpalljes Hyjnore dhe kumtimin e besimit të pastër islam; Vështirësitë dhe pengesat që hasi në rrugën e Zotit; triumfin e besimit dhe të besimtarëve.

Do të gjeni jetën aq domethënëse të Krenarisë së Njerëzimit, që mundohet t’i mbështjellë të gjithë në ngrohtësinë që fal dhembshuria e Tij.

Motor per kerkim te haditheve