Home » Aws

Të gjitha rreth Aws

Asim ibnu Thabit r.a.

Asim ibnu Thabit r.a.

“Kush lufton, le të luftojë ashtu siç lufton Asim ibnu Thabiti.” (Muhammedi a.s.) Kurejshitët, i madh e i vogël, zotërinj e skllevër, dolën në Uhud...

Abbad ibn Bishr r.a.

Abbad ibn Bishr r.a.

“Meritat e tre personave nga ensarët nuk ka mundur t’i arrijë askush. Ata janë: Sà’d ibnu Mu’adhi, Usejd ibnu ElHudejri dhe Abbad ibnu Bishri.”...

Hudhejfe ibn Jeman r.a.

Hudhejfe ibn Jeman r.a.

“Atë që ua thotë Hudhejfeja, besojeni (merreni për të vërtetë) dhe atë që ua lexon Abdullah ibnu Mes’udi, lexojeni!” (Hadith sherif) “Zgjidh kë ke më...

Umejr Ibn Sa’d r.a.

Umejr Ibn Sa’d r.a.

“Të rrallë janë njerëzit si Umejr Ibnu Sa’di ” (Omer ibnul Hattabi) Qysh në fëmijërinë e tij të hershme, Umejr ibnu Sa’d El Ensariu e shijoi gotën e...

Usejd ibnu Hudejr r.a.

Usejd ibnu Hudejr r.a.

“Ata, engjëjt të dëgjonin ty, o Usejd…” (Muhammedi a.s.) Djaloshi mekas, Mus’ab ibnu Umejri kaloi në Jethrib (Medinë) me delegacionin e parë...