Shkrimi i rastit për ju:

Filloj namazin

SUBHANEKE Subhaneke All-llahumme ve bihamdike ue tebarekesmuke ue te’ala xheduke ue la ilahe gajruk. EL – FATIHA E’udhubil-lahi Mineshejtani Rraxhim...

Personaliteti i rastit për ju: