Shkrimi i rastit për ju:

Besimtari dhe Skepticizmi

Çfarë është skepticizmi? Skepticizmi në vija të trasha mund të përkufizohet si ideja që askush nuk mund të jetë i sigurt për asnjë informacion apo...

Personaliteti i rastit për ju:

Abdullah ibn Mesud r.a.

Abdullah ibn Mesud r.a.

“Kush dëshiron ta lexojë Kur’anin ashtu si ka zbritur, le ta lexojë sipas  kiraetit (leximit) të ibnu Ummi Abdit.” Muhammedi a.s. Abullah ibnu...