Home » Lutje » Salavatet shqip per Pejgamberin a.s.v.s.

Ajeti-Obligimi per Salavat

Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhërojeni pra atë (duke rënë salavatë) dhe përshëndeteni me selam. Ahzab -56

Kur zbriti ajeti dhe u lexua nga Muhamedi a.s., sahabet e pyetën të Dërguarin: “O i Dërguar i Allahut, ne e njohim mënyrën se si duhet të përshëndesim me selam, (sahabet këtë e dinin më parë nga përshëndetja që i bënin Pejgamberit a.s. në teshehudin e namazeve), por na mëso se si duhet të dërgojmë salavate. Atëherë Muhamedi a.s. tha: salavati mbi mua është kështu:

All-llahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke Hamidun Mexhid, All-llahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke Hamidun Mexhid.

O Allah shpëtoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit ashtu siç shpëtove Ibrahimin dhe famijen e Ibrahimit se me të vërtetë Ti je i Lavdëruar e i Famshëm. O Allah bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit ashtu siç bekove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit se me të vërtetë Ti je i Lavderuar dhe i Famshëm”. Këtë salavat e themi së paku gjashtëmbëdhjetë herë vetëm gjatë namazeve.

Disa nga dobitë e dërgimit të salavateve:

 1. Përfitimi i dhjetë salavateve nga Allahu xh.sh. – thotë Pejgamberi .a.s.: “Kush më dërgon një salavat, Allahu atij i dërgon dhjetë salavate” (Buhariu)
 2. Kthimi i salavatit prej Pejgamberit a.s. – “Nuk ka asnjë musliman që më përshëndetë me selam e që All-llahu të mos ma kthen shpirtin për t’ia kthyer selamin”. (Imam Ahmed, Ebu Davud).
 3. Afërsia me Pejgamberin a.s. – “Vërtetë njeriu më i afërt me mua në Ditën e gjykimit është personi që më së shumti më ka dërguar salavat”.
 4. Kushtëzohet pranimi i lutjes pas salavatit – Transmeton Aliu r.a. se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Nuk ka asnjë lutje që në mes saj e Qiellit nuk ka hixhab (pengesë) përderisa nuk dërgohet salavat mbi mua dhe vetëm pasi të dërgohet salavati ngrihet ajo pengesë”. (Tirmidhiu).
 5. Melaiket luten për ata që dërgojnë salavat – Muhamedi a.s. ka thënë: “Allahu ka krijuar një grup melaikesh të cilët i urdhëron të kërkojnë vendtubime aty ku përmendet Allahu. Nëse gjejnë vende të tilla, ndalen pranë tyre, ku bëjnë amin në lutjet e besimtarëve të pranishëm, nëse ata dërgojnë salavat, melaiket së bashku me ta dërgojnë salavat, derisa besimtarët të shpërndahen, pastaj melaiket i thonë njëri tjetrit, lum për këta që po kthehen të falur prej Allahut”.
 6. Të fituarit e shefa’atit (ndërmjetësimit) të Muhamedit a.s. – “Kur të dëgjoni muezinin përsëritni ato që i thotë ai gjatë ezanit, pastaj dërgoni salavat në mua, pastaj prej Allahut kërkoni Vesilen për mua, pozitë që i jepet vetëm robit të Allahut, shpresoj jam unë, prandaj kush kërkon vesilen për mua, më është lejuar t’i bëj shefa’at atij”.
 7. Përkujtimi për Pejgamberin a.s. – “Prej ditëve më të mira tuajat është dita e Xhumasë, në të cilën ditë u krijua Ademi a.s., në atë ditë edhe vdiq, atë ditë fryhet në sur dhe atë ditë ngjan kiameti, prandaj shumë dërgoni salavate atë ditë, sepse vërtet salavatet tuaja arrijnë tek une”. Sahabet e pyetën: “O i Derguar si të vijnë salavatet nëse atëherë nuk do të. Dërgimi i salavateve gjatë hyrjes në Xhami – Transmeton Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Kur dikush të hyjë në xhami le të më përshendesë me selam dhe le të thotë: “O Allah më hap dyert e mëshirës Sate”. (Ibni Hibbani)
 8. Shpëtimit nga vështirësitë – Nga Sehl ibn Sad transmetohet të ketë thënë: “Erdhi një njeri tek Pejgamberi a.s. duke iu ankuar për problemet e shumta jetësore, varfërinë e madhe dhe vështirësitë e ndryshme, atëherë Muhammedi a.s. i tha: “Kur të hysh në shtëpinë tënde iu jep selam është dikush aty apo jo, pastaj më dërgo salavat mua dhe lexo Kul Huvallahu Ehad”. Ky njeri filloi të vepronte në ketë mënyrë derisa gradualisht filloi t’i përmirësohet gjendja. Zoti ia shtoi pasurinë aq shumë saqë ai u shpërndante të afërmëve dhe fqinjëve të tij.
 9. Në vend të dhënies së Sadakasë – Nga Ebi Seid r.a. transmetohet se Muhamedi a.s. ka thënë: “Kur dikush nuk ka mundësi të japë sadaka, në lutjen e tij le të thotë: “Allahumme Sali ala Muhammedin abdike ve Resulike ve Sali alel Muminine vel Muminat vel Muslimine vel Muslimat”. (O All-llah derdh bekimet mbi robin dhe të dërguarin Tënd – Muhammedin a.s., dhe mbi besimtarët dhe të nënshtruarit e Tu).
 10. Përfitimi i mëshirës Hyjnore – Nga Umer ibni Hattabi transmetohet se Muhamedi a.s. ka thënë: “Kushdo që ka marrë abdes le të thotë më pas: “Eshhedu en la ilahe il-lall-llah ve enne Muhameden abduhu ve Resuluhu”, pastaj le të më dërgon salavat, sepse këtij besimtari do t’i hapen dyert e mëshirës së Zotit
 11. Të paraqiturit e salavatit tek Pejgamberi a.s. – Nga Ebu Hurejra, Muhamedi a.s. ka thënë: “Kush më dërgon salavate pranë varrit tim e dëgjoj atë, ndërsa kush më dërgon salavat nga larg, unë e di atë.
 12. Salavati mundëson të pamurit e Resulit a.s. – Imam Eshsharaniu thotë se Muhamedi a.s ka thenë: “Ai që thotë këtë salavat do të më sheh në ëndërr, dhe kush më sheh në ëndërr, do të me shoh në Ahiret, ku do të pijë nga uji i Keutherit dhe nuk do ta djeg zjarri”. Ky salavat ka këtë përmbajtje: “Allahume Sal-li ala ruhi Muhamedin fil ervah ve ala xhesedihi fil exhsad ve ala kabrihi fil kubur ve ala alihi ve sahbihi exhmein”.

Kushtuar rëndësisë së salavateve përmenden disa nga dobitë e dërgimit të përmendet All-llahu dhe i Dërguari Muhammedi a.s.; plotëson lutjen që fillon me falënderim ndaj Allahut; ndriçon Urën e Siratit; salavati tërheq njeriun nga vetmia; siguron të përkujtuarit e mirë të njerëzve për atë që thotë shume salavateve; sjell begati dhe bekime; salavati sjell meshirë dhe falje nga Allahu; ndihmon në shtimin e dashurisë ndaj Pejgamberit; Pejgamberi i do ata që i dërgojnë salavate; është shkak i udhëzimit dhe gjallërisë së zemrave; salavatet bëjnë që emri i personit që dërgon salavat t’i paraqitet Pejgamberit a.s. me anën e salavatit; forcohen këmbët në Urën e Siratit; salavati është mënyrë e të dalurit hakut Muhamedit a.s. dhe mirënjohje ndaj tij; është formë e dhikrit të falenderimit të Allahut si dhe është një forme lutje.

Të përmendurit e Muhamedit a.s. duhet përnjëherë tek ne të ngjallë ndjenjën e respektit dhe dashurisë, nuk guxojmë assesi të qëndrojmë indiferent duke mos i dërguar salavat, e posaçërisht pas këtyre udhëzimeve që u dhanë më lartë. Është njeri i qortuar ai që nuk dërgon salavat, ashtu si­ç na mëson vet i Dërguari Muhamedi a.s., ku thotë: “Koprrac i vërtetë është ai që dëgjon emrin tim dhe nuk më dërgon salavat. (Tirmidhi, Ibni Hiban).

Marrë prej librit “Xhelailul Efham”(faqe: 612-626) të Ibn Kajimit

Ekzistojnë edhe afro tetëmbëdhjetë transmetime të ndryshme të formave të salavatit të cilat i përmend Ibni Kethiri të transmetuara nga Aliu r.a., Ibni Mesudi si dhe shumë të tjerë nga sahabet, tabiinët e tebei tabiinët (pasuesit).

Dërgimi salavat ndaj të Dërguarit Muhamedit a.s. është një mënyre mjaft unike e dhikrit në afrimin tonë ndaj Allahut xh.sh. apo i vetmi shembull në tërë Kuranin, ku në këtë akt madhor përmendet Allahu, melaiket dhe besimtarët. Dijetari Sufjan Theuriu ajetin në fjalë, ku urdhërohemi për dërgim salavat ndaj të Dërguarit a.s. e komenton keshtu:

“Salavati i Zotit xh.sh. për Muhammedin a.s. është mëshirë, lartësim dhe nderim për Pejgamberin a.s., salavati i melaikeve është istigfar për Të, ndërsa i besimtarëve, lutje dhe konfirmim i pejgamberisë së Muhammedit a.s.”. Pra kemi një bashkim të melaikeve, që paraqesin botën e lartë (qiellore) dhe besimtarëve botën e ulët (tokësore) në nderim tok ndaj atij, që All-llahu e dërgoi Mëshirë të të gjitha botërave. Sipas Fahri Raziut salavatet e besimtarëve dhe melaikeve nuk përfaqësojnë nevojë për Muhammedin a.s., pasi që më parë është salavati i All-llahut, por qëllimi i mirëfilltë është të shprehurit tonë të nderimit dhe lartësimit ndaj Tij a.s., dhe se ky lloj adhurimi i rëndësishëm nuk mund të përcillet ndryshe pos me All-llahun, i Cili na udhëzoi për salavat ndaj të Dërguarit a.s.

Paraprakisht besimtarët që vendosin të dërgojnë salavat mbi Muhammedin a.s. duhet të kenë ndërmend që janë shumë të privilegjuar se janë ummet i Tij a.s., dhe se kjo është dhurata më e madhe e Zotit për ta. Dashuria për Muhamedin a.s. nuk bën të jetë formale, por ajo vërtetohet me bindje në pasim të plotë ndaj Tij a.s., që nga mosha më e re, ashtu siç na mëson edhe vet Muhammedi a.s.:

“Edukoni fëmijët tuaj në stolisjen me tri cilësi: ta duan All-llahun dhe Pejgamberin a.s., ta duan familjen e Pejgamberit dhe të mësojnë Kur’anin.”

Salavati i të gjitha krijesave të tokës

Transmetohet në përmbledhjen e haditheve të Darekutnit që na jep edhe Imam Sujutiu r.a. në tefsirin e tij, se një ditë Hz. Ebu Bekri thotë: “Isha një ditë tek Pejgamberi a.s. ku erdhi një burrë i cili na dha selam, Pejgamberi a.s. ia ktheu selamin dhe e uli në afërsi. Pasi që përfundoi vizitën u ngrit dhe shkoi. Pejgamberi a.s. tha: “O Ebu Bekr, këtij burri i ngritën veprat e mira çdo ditë sa kanë vepra të mira gjithë banorët e tokës”, thashë: po me çka e ka arrite këtë? Pejgamberi m’u përgjigj: “Ai çdo herë në sabah më dërgon nga 10 salavate, i cili salavat është si salavati i gjitha krijesave të tokës”, e pyeta se cili është ai salavat? I Dërguari a.s. mu përgjigj:

All-llahume Sal-li ala Muhammedin nebij adede men sal-la alejhi min halkike Ve Sal-li ala Muhammedin nebij kema jenbegi lena en nusal-lijje alejhi Ve Sal-li ala Muhammedin nebij kema emertena en nusal-lije alejhi. (O All-llah, derdhi bekimet mbi Profetin Muhammed a.s. aq sa krijesat Tua bijnë salavate mbi të, ashtu siç na takon neve që ta përshëndesim atë dhe ashtu siç na obligove të dërgojmë salavate mbi të).

Në librat e haditheve Kutub-i Sitte, përvec Tirmidhiut, hadithi i transmetuar nga Ebû Humejd es-Saidi (ra) është kështu: “Sahabët pyetën: “O i Derguari i Allahut, si të bëjmë salat për Ty?”  

“Thuani kështu, tha: Allahume sal-li ala Muhammed ue ezuaxhihi ue dhur-rijetihi kema sal-lejte ala ali Ibrahim. Ue barik ala Muhammed ue ezuaxhihi ue dhur-rijetihi kema barekte ala ali Ibrahime inneke hamidun mexhid.”

Salavatet më të shkurtëra

Allahumme sal-li alâ Muhammed.
Ose: Allahumme sal-li alâ sejjidinâ Muhammed.
Ose: Allahumme salli alâ sejjidinâ Muhammedin ve alâ âli sejjidinâ Muhammed.

Salavatet Ibrahimije

“O Allahu im! Bekoje zoteriun tone Muhammedin dhe familjen e tij, sic bekove zoterin tone Ibrahimin dhe familjen tij, me te vertete Ti je i lavderuar dhe i lartesuar.”

“O Allahu im! Begatoje zoteriun tone Muhammedin dhe familjen e tij, sic begatove zoterin tone Ibrahimin dhe familjen e tij, me te vertete Ti je i lavderuar dhe i lartesuar.”

Salavatet Tefrixhije

Allâhumme sal’li salâten kâmileten ue sel’lim selâmen tâmmen alâ sejjidinâ Muhammedin il’ledhi tenhal’lu bihil ukadu, ue tenferixhu bihil kurabu, ue tukdâ bihil hauâjixhu, ue tunâlu bihir ragâibu ue husnul hauâtimi, ue justeskal gamâmu bi uexhhihil kerîm, ue alâ âlihi ue sahbihi fi kul’li lemhatin ue nefesin bi adedi kul’li ma’lumin lek.

Kuptimi:
“O Allahu im! Bekoje në mënyrë të përsosur dhe përshëndete me selam të plote zotëriun tonë Muhammedin, për hatër të të cilit zgjidhen nyjet, shpërndahen e largohen sikletet, potësohen nevojat, arrihen dëshirat dhe qëllimet e mira si dhe retë lëshojnë shiun. Po të njëjtat bëji edhe mbi familjen dhe mbi shokët e Tij për çdo moment e për çdo frymë, për aq herë sa njeh dhe di Ti.”

Salavatet Tunxhina

Allâhumme sal’li alâ sejjidinâ Muhammedin ue alâ âli sejjidinâ Muhammed. Salâten tunxhînâ bihâ min xhemî’il ahuâli uel âfât (tek uel âfât duart kthehen poshtë dhe ngrihen lart pas kësaj fjale). Ue takdî lenê bihâ xhemî’al hâxhât, ue tutahhirunâ bihâ min xhemî’is sejjiât, ue terfe’unâ bihâ indeke a’lâd deraxhât, ue tubel’ligunâ bihâ aksal gâjât, min xhemî’il hajrâti fil hajâti ue ba’del memât, bi rahmetike jâ erhamer râhimîn. Hasbunallâhu ue ni’mel uekîl, ni’mel meulâ ue ni’men nasîr. Gufrâneke rabbenâ ue ilejkel masîr.

Kuptimi:

O Allahu im! Bekoje zotëriun tonë Muhammedin dhe familjen e Tij. Për hirë të këtij salavati që është aq i çmuar, na shpëto nga çdo frikë dhe shqetësim. Për nderë të këtij salavati na i plotëso të gjitha nevojat tona. Për hirë të këtij salavati na pastro nga të gjitha gjynahet. Për nderë të këtij salavati na ngre në gradat më të larta. Për hirë të këtij salavati na bëj që ta arrimë qëllimin tonë kryesorë, nga të gjitha të mirat e mundshme të kësaj jete dhe asaj pas vdekjes. Na i prano duat tona me rahmetin dhe mëshirën Tënde, O më Mëshiruesi i mëshiruesve. Allahu xh.sh na mjafton neve dhe sa udheheqës i mire është Ai, sa mik dhe ndihmës i mirë është Ai. O Zoti  ynë, kërkojmë faljen Tënde, sepse tek Ti është kthimi ynë.

Salavati Kemalije

O Allahu im! Bekoje, përshëndete me selam dhe begatoje zotëriun tonë Muhammedin dhe familjen e Tij, në masën e pafundme të përsosmerisë tek Ti, si dhe në denjësinë e përsosshmërisë dhe vlerës që ka tek Ti.

Salavati Saadet

O Allahu im! Bekoje zotëriun tonë Muhammedin sa gjithë krijesat që janë në dijen Tënde të pafundme, dhe begatoje përherë deri sa të jetë mbretëria Jote.

Salavati Ali-l Kadr

O Allahu im! Bekoje dhe përshëndete me selam zotëriun tonë Muhammedin, profetin e pastër, të papërlyerin, të Dashurin, njeriun më të përsosur, më të famshmin dhe më të njohurin, gjithashtu përshëndeti me selam familjen dhe shokët e Tij.

Salavati In’am

O Allahu im! Bekoje, përshëndete me selam dhe begatoje zotëriun tonë Muhammedin dhe familjen e Tij sa jenë dhe do të jenë mirësitë dhe dhuratat Tuaja mbi Të.

Salavati Nuri dh-Dhatijji

“O Allahu im! Bekoje, përshëndete me selam dhe begatoje zotëriun tonë Muhammedin, të ndriçuarin Tënd dhe të fshehtin e vazhdueshëm në Emrat dhe sifatet Tua.”

Salavati Ulu-l Adhmi

“O Allahu im! Bekoje, përshëndete me selam dhe begatoje zotëriun tonë Muhammedin, po ashtu dhe Ademin, Nuhin, Ibrahimin, Musain, Isain dhe të gjithë nebijjët dhe të dërguarit (ala nebijjina ue alejhimusselam). Paqja dhe bekimet Tuaja qofshin mbi të gjithë ata.”

 

Një buçetë salavatesh të pregatitura për nder të Lindjes së Bekuar

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اعْتَبَرَ اللهُ طَاعَتَهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

طَاعَةً لِذَاتِهِ (جَلَّ جَلاَلُهُ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.﴾

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: “لَوْلاَكَ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ اْلاَفْلاَكَ.” اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَوْحَى فِي حَقِّكَ اللهُ اِلَى نَبِيِّهِ عِيسَى (عَلَيْهِ السَّلاَمُ):

“يَا عِيسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللهِ فَسَكَنَ

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 50 other subscribers

Data e Rradhës

 • Dhjetë Ditët e Dhul Hixhes 07/06/2024 – 16/06/2024 Nuk ka ditë më të dashura se 10 Ditët e Dhul Hixhxhes, sikur një Ramazan i Vogël. Mundësit e mrekullueshme...