Home » Këndi i Leximit » Surja Jasin shqip- 7 arsye per ta lexuar, mesuar e jetesuar

7 arsye nga hadithet per te lexuar Jasinin

 1. Falja e mekateve: “Ka thënë i Dërguari i Allahut: “Atij që e lexon suren Jasin, duke dëshiruar me këtë kënaqësinë e Allahut dhe Ahiretin, do t’i falen mëkatet e kaluara, prandaj lexojeni atë (Jasinin) për të vdekurit tuaj.” “Resulullahi s.a.v.s. ka thënë: “Atij që e lexon suren Jasin, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, do t’i falen mëkatet.”  “Atij që e lexon suren Jasin, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, do t’i falen mëkatet në atë natë.” “Atij që e lexon Jasinin natën, duke pasur për qëllim kënaqësinë e Allahut, do t’i falen mëkatet”
 2. Zemra e Kuranit: “Çdo gjë ka zemër, e zemra e Kuranit është Jasini.”  “Ka thënë i Dërguari i Allahut: “Do të dëshiroja që ajo (surja Jasin) të jetë në zemrën e çdo pjesëtari të Ymetit tim.”
 3. Ndihmë: “Është një sure në Kuran, e cila do ta ndihmojë atë që e lexon dhe atë që e dëgjon, e ajo është surja Jasin.”  “Më është përcjellë që i Dërguari a.s. ka thënë: “Kush e lexon Jasinin në fillim të ditës, atij do t’i kryhet çdo nevojë.”
 4. Sikur te lexohet i tërë Kuranit: “Më është përcjellë se ajo (surja Jasin) është e barabartë me këndimin e tërë Kuranit.”
 5. Lehtësim për të vdekurit: “Ka thënë i Dërguari i Allahut: “Nuk ka asnjë të vdekur që kur t’i lexohet surja Jasin, të mos i lehtësohet atij.”
 6. Synnet te lexohet ne namaz: “Me rastin e zënies së Diellit apo të Hënës, i Dërguari i Allahut i falte katër rekate, me katër sexhde. Ne rekatin e parë e këndonte “El-Ankebut” ose “Er-Rrum”, në të dytin suren “Jasin”…” “I Dërguari i Allahut në namazin e sabahut e këndonte suren Jasin.”
 7. Forcimi i memories dhe mesimit permendesh: “Derisa ishim tek i Dërguari i Allahut, erdhi Aliu r.a. dhe i tha: “Babë e nënë i bëfsha kurban për ty! Ky Kuran po më rrëshqet (ikë) nga gjoksi, kështu që nuk po mund ta mbaj mend atë. Atëherë i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i tha: “O babai i Hasanit! A dëshiron të t’i mësoj disa fjalë me anë të të cilave Allahu do të të bëjë dobi ty, e do t’u bëjë dobi edhe atyre të cilëve do t’ua mësosh, dhe do ta përforcojë në zemër (mendje) atë që do ta mësosh?
  – Posi, o i Dërguar i Allahut, – iu përgjigj Aliu r.a.
  – Atëherë, – tha Resulullahi s.a.v.s.,- kur të jetë nata e xhumasë, nëse ke mundësi të ngrihesh, ngrihu në pjesën e tretë të natës, sepse ajo kohë është një kohë e dëshmuar (që dëshmon) dhe duaja në të është e pranuar… Nëse nuk mund të ngrihesh në pjesën e tretë të natës së xhumasë, atëherë përpiqu të ngrihesh në mes të saj (natës), e nëse nuk mundesh, atëherë ngrihu në fillim të saj, dhe fali katër rekatë. Në rekatin e parë do të lexosh “Fatihanë” dhe suren “Jasin”, në rekatin e dytë “Fatihanë” dhe “Ha Mim” – (surja) “Ed-Duhan”, në rekatin e tretë “Fatihanë” dhe “Elif Lam Mim, Tenzilu-l kitab… – (surja) “Es-Sexhde”, ndërsa në rekatin e katërt: “Fatihanë” dhe “Teba¬reke ledhi – (surja) “El-Mulk”. Pasi ta kesh përfunduar “Et-Tehijatin”, falënderoje Allahun dhe lavdëroje Atë, pastaj bjer salavat mbi mua, dhe mbi të gjithë të Dërguarit e tjerë, dhe kërko falje për të gjithë besimtarët dhe besimtaret, dhe për të gjithë vëllezërit tu (besimtarë), të cilët kanë besuar para teje (të kanë paraprirë në besim), dhe në fund të kësaj thuaj: “O Allah, më mëshiro me lënien e mëkateve përgjithmonë, deri sa të më kesh lënë (të gjallë) në këtë botë, më mëshiro që të mos preokupohem me atë që nuk ka ndonjë rëndësi për mua, më furnizo shikim të mirë në atë që Ty të bën të jesh i kënaqur ndaj meje. O Allah, Shpikës i Qiejve dhe i Tokës, i Madhërishëm dhe i Ndershëm Je! O i Gjithëfuqishëm, fuqia e të Cilit nuk shkatërrohet kurrë! Po të lutem o Allah, o i Gjithëmëshirshëm, pashë Madhë¬shtinë dhe Nurin Tënd, ma lidh e forco zemrën me nxënien përmendësh të Librit Tënd, ashtu siç më ke mësuar. Më furnizo (me dije) që ta lexojë atë (Kuranin) në mënyrën që Ti të jesh i kënaqur ndaj meje. O Allah, Shpikës i Qiejve dhe i Tokës, i Madhërishëm dhe i Ndershëm Je! O i Gjithëfuqishëm, fuqia e të Cilit nuk shkatërrohet kurrë! Po të lutem o Allah, o i Gjithëmëshirshëm, pashë Madhështinë dhe Nurin Tënd, ma ndriço shikimin me Librin Tënd, ma çliro me të (Kuranin) gjuhën, ma lehtëso zemrën, ma hap gjoksin (që ta ndjej qetësinë shpirtërore) dhe ma pastro trupin, sepse askush tjetër përpos Teje nuk mund të më ndihmojë për ta gjetur të vërtetën. Askush pos Teje nuk mund ta sjellë atë (që po kërkoj) përveç Teje, dhe nuk mund të ndodhë asnjë ndryshim e as fuqi përveç me lejen e Allahut të Lartmadhërishëm e Fuqiplotë.”
  O babai i Hasanit. Bëje këtë dua tri, pesë apo shtatë xhuma rresht, dhe do të të pranohet duaja. Pasha Atë që më ka dërguar me të vërtetën, kjo lutje nuk i refuzohet besimtarit.”
  Ibn Abbasi vazhdon e thotë: Vallahi nuk kaluan pesë ose shtatë xhuma, e Pejgamberi a.s. erdhi në një mexhlis të ngjashëm, ndërsa Aliu r.a. i tha: “O i Dërguar i Allahut, unë më parë mësoja katër ajete, pastaj i harroja, ndërsa tash mësoj dyzet ajete e më shumë, dhe kur i lexoj më duket sikur e kam Kuranin (të hapur) para vetes. Më parë dëgjoja hadithe, dhe kur doja t’i përsërisja, veç i kisha harruar, kurse tash e dëgjoj hadithin dhe e përsëris, dhe nuk e harroj dot asnjë shkronjë. Pejgamberi a.s. tha: Betohem në Zotin e Qabesë, se babi i Hasanit (Aliu r.a.) është besimtar.”

Si te mesoj Suren Jasin permendesh ?

Cdo ajet nga 5 perseritje.

Surja Jasin arabisht

Surja Jasin shqip me transliterim

Bismil-laahirr-rrahmaanirr-rrahiim
1. Jaa Siiiiiin. 2. Vel Kur’aanil hakiim. 3. Inneke leminel murseliin. 4. ‘Alaa siraatin mustekiim. 5. Tenziilel ‘Aziizirr-rrahiim. 6. Litundhire kavmen maa undhire aabaaaauhum fehum gaafiluun. 7. Lekad hakkal kavlu ‘alaa ektherihim fehum laa juëminuun. 8. Innaa xhe’alnaa fii eanaakihim eglaalen fehije ilel edhkaani fehum mukmehuun. 9. Ve xhe’al-naa min bejni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe egshejnaahum fehum laa jubsiruun. 10. Ve se-vaaaaun ‘alejhim e endhertehum em lem tundhirhum laa juëminuun. 11. Innemaa tun-dhiru menitte-be’adh-dhikre ve hashijerr-rrahmaane bil gajbi febeshshirhu bimegfiretin ve exhrin keriim. 12. Innaa nehnu nuhjil mevtaa ve nektubu maa kaddemuu ve aathaarehum ve kul-le shej-in ehsajnaahu fii imaamin mubiin. 13. Vedrib lehum methelen es-haabel karjeti idh xhaaaaehel murseluun. 14. Idh erselnaa ilejhimuthnejni fekedh-dhebuuhumaa fe’az-zeznaa bi thaalithin fekaaluu innaa ilejkum murseluun. 15. Kaaluu maa entum il-la besherun mithlunaa ve maa enzelerr-rrahmaanu min shej-in in entum il-laa tekdhibuun. 16. Kaaluu rabbunaa jealemu inna ilejkum lemurseluun. 17. Ve maa ‘alejnaa il-lel belaagul mubiin. 18. Kaaluu innaa tetajjernaa bikum le in lem tentehuu lenerxhumennekum ve lejemessennekum minnaa ‘adhaabun eliim. 19. Kaaluu taaaairukum me’akum e in dhukkirtum bel entum kavmun mus-rifuun. 20. Ve xhaaaae min eksal mediineti rexhulun jes’aa kaale jaa kavmit-tebi’ul murseliin. 21. Ittebi’uu men la jes’elukum exhren ve hum muhteduun. 22. Ve maa lije laa eabudul-ledhii fetarenii ve ilejhi turxhe’uun. 23. E ettehidhu min duunihii aaliheten in juridnirr-rrahmaanu bidurrrrin laa tugni ‘annii shefaa’atuhum shej-en ve laa jun-kidhuun. 24. Innii idhen lefii dalaalin mubiin.
25. Innii aamentu birabbikum fesme’uun. 26. Kiiled-hulil xhennete kaale jaa lejte kavmii jealemuun. 27. Bima gaferelii rabbii vexhe’alenii minel mukremiin. 28. Ve maa enzel naa ‘alaa kavmihii min beadihii min xhundin mines-semaaaai ve maa kunnaa munziliin. 29. In kaanet il-laa sajhaten vaahideten feidhaa hum haamiduun. 30. Jaa hasreten ‘alel ‘ibaadi maa jeëtiihim min resuulin il-laa kaanuu bihii jestehziuun. 31. Elem jerev kem ehleknaa kablehum minel kuruuni ennehum ilejhim laa jerxhi’uun. 32. Ve in kul-lun lemmaa xhemii’un ledejnaa muhdaruun. 33. Ve aajetun lehumul erdul mejtetu ehjejnaahaa ve ehrexhnaa minhaa habben feminhu jeëkuluun. 34. Vexhe’alnaa fiihaa xhennaatin min nehiilin ve eanaabin ve fexh-xhernaa fiihaa minel ‘ujuun. 35. Li jeëkuluu min themerihii ve maa ‘amilet-hu ejdiihim efelaa jeshkuruun. 36. Subhaanel-ledhii halekal ezvaaxhe kul-lehaa mim-maa tunbitul erdu ve min enfusihim ve mimmaa laa jealemuun. 37. Ve aajetun lehumul-lejlu neslehu minhun-nehaare fe idhaa hum-mudhlimuun. 38. Vesh-shemsu texhrii limustekarr-rrin lehaa dhaalike tekdiirul ‘aziizil ‘aliim. 39. Vel kamere kaddernaahu menaazile hattaa ‘aadekel ‘urxhuunil kadiim. 40. Lesh-shemsu jenbegii lehaa en tudrikel kamere velel-lejlu saabikun nehaari ve kul-lun fii felekin jesbehuun. 41. Ve aajetun lehum ennaa hamelnaa dhurrrrijjetehum fil fulkil mesh-huun. 42. Ve haleknaa lehum min mithlihii maa jerkebuun. 43. Ve in nesheë nugrikhum felaa sariiha lehum ve laa hum junkadhuun. 44. Il-laa rahmeten minnaa ve metaa’an
ilaa hiin. 45. Ve idhaa kiile lehumut-tekuu maa bejne ejdiikum ve maa halfekum le’al-lekum turhamuun. 46. Ve maa teëtiihim min aajetin min aajaati rabbihim il-laa kaanuu ‘anhaa muëridiin. 47. Ve idhaa kiile lehum enfikuu mim-maa rezekakumull-llaahu kaalel-ledhiine keferuu lilledhiine aamenuu enut’imu men lev jeshaaaaullllaahu et’amehuu in entum il-laa fii dalaalin mubiin. 48. Ve jekuuluune metaa haadhel veadu in kuntum saadikiin. 49. Maa jendhuruune il-laa sajhaten vaahideten teëhudhuhum ve hum jehis-simuun. 50. Felaa jestetii’uune tevsijeten ve laa ilaa ehlihim jerxhi’uun. 51. Ve nufiha fis-suuri feidhaa hum
minel exhdaathi ilaa rabbihim jensiluun. 52. Kaaluu jaa vejlenaa men be’athenaa min merkadinaa, haadhaa maa ve’aderr-rrahmaanu ve sadekal murseluun. 53. In kaanet il-laa sajhaten vaahideten feidhaa hum xhemii’un ledejnaa muhdaruun. 54. Fel jevme laa tudhlemu nefsun shej-en ve laa tuxhzevne il-laa maa kuntum teameluun. 55. Inne es-haabel xhennetil jevme fii shugulin faakihuun. 56. Hum ve ezvaaxhuhum fii dhilaalin ‘alel eraaaaiki muttekiuun. 57. Lehum fii haa faakihetun velehum maa jedde’uun. 58. Selaamun kavlen min rabbin rahiim. 59. Vemtaazul jevme ejjuhel muxhrimuun. 60. Elem eahed ilejkum jaa benii aademe en laa teabudush-shejtaane innehuu lekum ‘aduvvun mubiin. 61. Ve eniëbuduunii haa dhaa siraatun mustekiim. 62. Velekad edal-le minkum xhibil-len kethiiren efelem tekuunuu teakiluun. 63. Haadhihii xhehennemul-letii kuntum tuu’aduun. 64. Islevhel-jevme bimaa kuntum tekfuruun. 65. Eljevme nehtimu ‘alaa efvaahihim ve tukel-limunaa ejdiihim ve tesh’hedu erxhuluhum bimaa kaa nuu jeksibuun. 66. Ve lev neshaaaau letamesnaa ‘alaa eajunihim festebekus siraata fe ennaa jubsiruun. 67. Velev neshaaaau lemesehnaahum ‘alaa mekaan-etihim femestetaa’uu
mudijjen ve laa jerxhi’uun. 68. Ve men nu’am-mirhu nunekkis-hu fil halki efelaa jeakiluun. 69. Ve maa ‘al-lemnaahush-shiëre vemaa jenbegii lehu in huve il-laa dhikrun ve kur’aanun mubiin. 70. Lijundhire men kaane hajjen ve jehikkal kavlu ‘alel kaafiriin. 71. Evelem jerev enna haleknaa lehum mim-maa ‘amilet ejdiinaa en’aamen fehum lehaa maalikuun. 72. Vedhel-lel naahaa feminhaa rekuubuhum ve minhaa jeëkuluun. 73. Velehum fiihaa menaafi’u ve meshaaribu efelaa jeshkuruun. 74. Vettehadhuu min duunil-laahi aaliheten le’al-lehum junsaruun. 75. Laa jestetii’uune nesrehum ve hum lehum xhundun muhdaruun. 76. Felaa jehzunke kavluhum, innaa ne’alemu maa jusirr-rruune ve maa juëlinuun. 77. Evelem jerel insaanu ennaa haleknaahu min nutfetin fe idhaa huve hasiimun mubiin. 78. Ve darebe lenaa methelen ve nesije halkahuu kaale men juhjil ‘idhaame ve hije remiim. 79. Kul juhjiihelledhii enshe-ehaa evvele merr-rretin ve huve bikul-li halkin ‘aliim. 80. El-ledhii xhe’ale lekum mineshshexheril ehdari naaren fe idhaa entum minhu tuukiduun. 81. Evelejsel-ledhii halekas semaavaati vel erda bikaadirin ‘alaa en jehluka mithlehum belaa ve huvel hal-laakul ‘aliim. 82. Innemaa emruhuu idhaa eraade shej-en en jekuule lehuu kun fejekuun. 83. Fe subhaanel-ledhii bijedihii melekuutu kul-li shej-in ve ilejhi turxhe’uun.

Jasini: Perkthimi dhe pershtatja ne shqip

Në emër të Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit

1. Ja, Siinë. 2. Pasha Kur’anin e mençur e të urtë. 3. Vërtet ti (Muhamed) je prej të dërguarve. 4. Je në rrugë të drejtë. 5. (ndërsa ky Kur’an) është zbritje e të Gjithëfuqishmit, Mëshiruesit. 6. për t’ia tërhequr vërejtjen popullit, të cilit baballarëve të tyre nuk u është tërhequr vërejtja, e që është shkak se ata janë në humbje(nuk dinë). 7. Është realizuar thënia (premtimi) ndaj shumicës së tyre, për këtë arsye ata nuk besojnë. 8. Ne u kemi vendosur pranga në qafët e tyre, e ata (pranga) i shtrëngojnë deri në nofullat e tyre, andaj ata (nuk shohin) i kanë kokat lartë. 9. Ne kemi vendosur pengesë para tyre, dhe pengesë pas tyre, dhe ua kemi mbuluar sytë, për këtë arsye ata nuk shohin. 10. E njëjtë është për ta, ua tërhoqe vërejtjen, apo nuk ua tërhoqe vërejtjen, (prapë se prapë) ata nuk besojnë. 11. Vërtet, ti ia tërheq vërejtjen atij që e pason këshillën (Kur’anin) dhe i frikohet Mëshiruesit, pa e parë (e beson të fshehtën dhe të padukshmen) andaj, përgëzoje atë, se për mëkate falet, dhe (përgëzoje) për shpërblim të madh. 12. Vërtetë, Ne i ngjallim të vdekurit, po ashtu i shkruajmë atë që kanë vepruar, dhe çdo gjurmë (shenjë, lëvizje) të tyre, dhe çdo gjë është llogaritur në Librin e qartë (dhe të sigurt). 13. Tregoju (sjellja) atyre shembullin e banorëve të një fshati kur ju kanë ardhur atyre pejgamberët. 14. Atëherë kur, u dërguam atyre dy pejgamber,dhe që të dy i përgënjeshtruan, dhe Ne i përforcuam me të tretin (pejgamber) dhe u thanë atyre: Vërtetë ne jemi të dërguar për tek ju!. 15. Ata thanë: Ju nuk jeni asgjë tjetër pos njerëz si ne dhe i Gjithëmëshirshmi nuk ka zbritur asgjë, vërtetë ju po gënjeni. 16. Thanë: Zoti ynë është Ai i cili e di se ne jemi pejgamberë për tek ju. 17. detyra jonë është që vetëm tu kumtojmë qartë. 18. (Fshatarët) Thanë: Ne mendojmë se jeni kob i zi për ne, nëse nuk e ndërpritni (misionin), ne do t’ju gurëzojmë, dhe do t’ju kaplojë nga ne dënim i dhimbshëm. 19. (Të dërguarit) u thanë: Kobi i zi është në vet ju, ne vetëm se po ju përkujtojmë, ju po na kërcënoni?!,pa dyshim se ju qenkeni popull i shfrenuar. 20. Dhe (në atë moment) vjen nga skaji i qytetit një njeri me nxitim, dhe u tha: O populli im, dëgjoni dhe pasoni të dërguarit. 21. Dëgjojeni atë që nuk kërkon nga ju asnjë shpërblim, dhe (ta dini) ata janë udhëzues. 22. E ç’kam unë që të mos adhuroj Atë (Allahun) që më krijoi dhe te Ai do të ktheheni. 23. A të adhuroj zota tjerë pos Atij (Allahut) se, po qe se dëshiron i Gjithëmëshirshmi do të më shkaktoj ndonjë të keqe, e ndërmjetësimi i tyre nuk do të vlejë asgjë, as nuk mund të më shpëtojnë. 24. Atëherë do të isha në humbje të sigurt. 25. (O të dërguar) Vërtetë unë i kam besuar Zotit tuaj, (O ju njerëz) pra dëgjoni dhe pasoni edhe ju. 26. (ata e vranë) e atij iu tha: Hyr në Xhenet. Ai tha: Ah, mjerë për popullin tim, sikur ta dinte (se unë jam në Xhenet). 27. se si më fali Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve. 28. Pas (vdekjes) tij, kundër popullit të tij, ne nuk zbritëm ndonjë ushtri nga qielli, dhe as që kishte nevojë për të dërguar (ushtri kundër tyre).29. Përpos një britme të vetme, kur menjëherë ata të ftohur (të vdekur). 30. O mjerë për robërit e mi, çdo herë që u erdhi ndonjë pejgamber ata vetëm se talleshin me të. 31. A nuk kanë parë ata, sa e sa gjenerata para tyre kemi zhdukur, dhe ata nuk u kthyen. 32. Por që të gjithë, të tubuar do të paraqiten tek Ne. 33. Dhe, argument për ta, është toka e vdekur, të cilën ne e ngjallim, dhe, prej saj nxjerrim drithin të cilin e hanë. 34. Dhe, Ne u kemi bërë në të kopshte prej hurmash e rrushi, dhe në të kemi bërë të shpërthejnë burime uji, 35. që të hanë nga frutat e saj, dhe çka punojnë (prodhojnë) duart e tyre, a nuk po falënderojnë. 36. I pastër nga çdo e metë është Ai i cili çdo gjë e ka krijua çift, çka ka në tokë, e edhe prej vet tyre(njerëzve),dhe nga ata që ata nuk dinë. 37. Argument për ta është nata, me zhveshjen e ditës kur pas zhveshjes së saj, ata mbeten në terr. 38. Edhe dielli qarkullon nëpër kufirin e vet, të cilin kufi e ka caktuar i Gjithëfuqishmi, i Dituri. 39. Edhe hënës ia kemi caktuar fazat, deri sa të kthehet në trajtën e harkut. 40. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk vjen para ditës, por secili noton në një hapësirë. 41. Argument për ta është se Ne, pasardhësit e tyrei bartëm në një anije të stërmbushur. 42. Dhe për ta krijuam ngjashëm me të, që ata të hipin. 43. Dhe po të dëshirojmë do t’i fundosim ata, e nuk do të kishte ndikim as lutja e tyre, dhe nuk do të shpëtonin. 44. Përpos mëshirës Tonë ndaj tyre, dhe që të përjetojnë kënaqësi deri në afatin e caktuar. 45. E kur u thuhet atyre kini frikë asaj që ndodhi para jush (që të mos ju ndodhë edhe juve) ndoshta do të mëshiroheni. 46. Nuk ka asnjë argument që u erdhi atyre nga argumentet e Zotit, e që ata nuk ua kthyen shpinën. 47. Dhe kur u thuhej: “Shpenzoni nga të mirat që Allahu ju furnizoi”, jobesimtarët thanë: “E, si ta ushqejmë atë, të cilin po të kishte dashur Allahu Vet do ta ushqente. Me të vërtetë ju jeni në humbje të sigurt”. 48. Dhe thonë: “Kur do të jetë ai premtim nëse e thoni të vërtetën”. 49. (Ata s’kanë çka presin) përpos një zë trishtues i cili do t’i kaploj kur të jenë të ngatërruar mes vete. 50. E, nuk do të kenë mundësi të lënë asnjë porosi, e nuk do të mund të kthehen as në familjet e tyre. 51. Do t’i fryhet surit, kur ja ata prej varrezave drejtohen kah Zoti i tyre. 52. Duke thënë: Mjerë për ne, Kush na ngriti (na ringjalli) nga varret tona?!”. (Marrin përgjigje) “Kjo është çka u ka premtuar i Gjithëmëshirshmi dhe çka kanë vërtetua pejgamberët”. 53. Do të jetë vetëm një zë i fuqishëm, kur të gjithë të paraqitur para Neve. 54. Sot, padrejtësi nuk do t’i bëhet askujt, por do të shpërbleheni vetëm ashtu si keni punuar. 55. Sigurisht, banorët e xhenetit, atë ditë do të jenë duke përjetuar gëzimin e tyre. 56. Ata dhe gratë e tyre do të qëndrojnë të mbështetur në kolltukë të vendosura në hije. 57. Aty kanë pemë dhe çka të duan. 58. (Përshëndeten me) Selam nga thënia e Zotit Mëshirues. 59. E tani, o ju kriminel ndahuni. 60. O bijtë e Ademit, po a nuk ju kam urdhëruar, që të mos adhuroni shejtanin, ai është armiku i qartë i juaji. 61. Dhe të më adhuroni vetëm Mua! Kjo është rruga e drejtë. 62. Vërtetë, ai ka humbur grumbuj njerëzish nga mesi juaj, a nuk keni logjikuar. 63. Ky është xhehenemi cili ju është premtuar. 64. Tani hyni në të për shkak se keni mohuar të vërtetën. 65. Ne sot ua mbyllim gojët e tyre, Neve do të na flasin duart e tyre, ndërsa këmbët e tyre na dëshmojnë çka kanë punuar. 66. E, sikur të dëshironim do t’ua merrnim të parët e syve të tyre,e do të vraponin rrugës me shpejtësi, po si do të shihnin. 67. E, sikur të dëshironim, do t’i kishim ngulitur në vend, e nuk do të mund të shkonin as para e as mbrapa. 68. Atë që e bëjmë të jetojë gjatë, e bëjmë krijesë të dobët. A nuk po kuptojnë. 69. Ne atij (Muhamedit) nuk i mësuam poezi, se ajo nuk i përket atij. Vërtetë ky Kur’an është përkujtim dhe Kur’an i qartë. 70. T’i tërheqja vërejtjen atij që është i gjallë, e të zbatohet premtimi ndaj jobesimtarëve. 69. Ne atij (Muhamedit) nuk i mësuam poezi, se ajo nuk i përket atij. Vërtetë ky Kur’an është përkujtim dhe Kur’an i qartë. 70. T’i tërheq vërejtjen atij që është i gjallë, e të zbatohet premtimi ndaj jobesimtarëve. 71. A nuk po shohin (ata) se Ne, për ata kemi krijuar kafshë, në të cilat vet ata hipin (i shfrytëzojnë). 72. Ua kemi nënshtruar atyre, në disa prej tyre të hipin, e në disa prej tyre ushqehen. 73. Prej tyre kanë edhe dobi tjera (e prej atyre dobive) edhe pije. A nuk po falënderojnë. 74. E, adhurojnë zota tjerë përpos Allahut, se ndoshta do të jenë të ndihmuar. 75. Ata (zota) nuk mund t’u ndihmojnë atyre. ata për ato, ata janë ushtri e verbëruar. 76. E mos të të pikëllojnë fjalët e tyre. Ne padyshim e dimë se çka fshehin e çka publikojnë. 77. A nuk po e sheh njeriu se ne e kemi krijuar nga një pikë lëngu, e ai bëhet kundërshtar i hapur. 78. Na sjell neve shembull, e, e harron krijimin e vet nga Krijuesi e thotë: “Kush i ngjallë eshtrat, pasi që janë të kalbur”. 79. Thuaj: “Ato i ngjallë Ai i cili i ka krijuar për të parën herë. Ai njeh mirë çdo gjë që ka krijuar”. 80. Ai i cili nga druri e bën të mundshëm që ju të ndizni zjarrin. 81. A nuk është po Ai i cili ka krijuar qiejt dhe tokën (pa pasur mostër paraprake) e të mos ketë mundësi të krijojë ngjashëm si ata. Po si jo! Ai është Krijuesi i Gjithëdijshëm. 82. Çështja e Tij (Allahut) pa dyshim është se kur të dëshiron të krijoj diçka vetëm thotë: “Bëhu”dhe menjëherë bëhet. 83. I lartë është Ai që në dorën e Tij është pushteti mbi çdo send dhe vetëm te Ai ktheheni.

 1. Transmetojnë Imam Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu, Ibn Maxhe, Muhamed ibn Nasr, Ibn Hibbani , Taberaniu, Hakimi dhe Bejhekiu nga Ma’ëkil ibn Jesari
 2. Transmetohet nga Ibn Abbasi r.a.
 3. Transmetuar nga Enesi r.a. Të njëjtin transmetim e transmetojnë Bezzari dhe të tjerë nga Ebu Hurejre.
 4. Transmeton Aishja r.a.
 5. Është transmetuar nga Xhundeb ibn Abdullahu
 6. Transmetojnë Darimiu, Ebu Ja’la, Taberaniu, Ibn Merduvije dhe Bejhekiu nga Ebu Hurejre
 7. Është transmetuar nga Hasan el Basriu, Allahu qoftë i kënaqur ndaj tij
 8. Transmetohet nga Ata’ë ibn Ebi Rebah
 9. Transmetohet nga Ebu Derdaja
 10. .
 11. Transmeton Darekutni në Sunenin e tij nga Aishja r.a.
 12. Transmetohet nga Xhabir ibn Semurete
 13. Transmetohet nga Ibn Abbasi
 14. https://drmusliverbani.files.wordpress.com/2019/03/dr.-musli-vc3abrbani-jasini-dhe-mburoja-e-muslimanit.pdf

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Për postimet e reja

Join 52 other subscribers

Data e Rradhës

 • Nata e Mevludit 14/09/2024 11 Rebiul Evvel, Ditëlindja e Profetit (a.s.). Lexo...