Home » Born Muslim

Të gjitha rreth Born Muslim

Usame ibnu Zejd r.a.

Usame ibnu Zejd r.a.

“Vërtet, Ebu Usameja ka qenë më i dashur te Pejgamberi i Allahut se babai yt, madje më i dashur se ti…” (Fjala që i tha El Faruku birit të vet)...