Home » Aqaba Chief

Të gjitha rreth Aqaba Chief

Usejd ibnu Hudejr r.a.

Usejd ibnu Hudejr r.a.

“Ata, engjëjt të dëgjonin ty, o Usejd…” (Muhammedi a.s.) Djaloshi mekas, Mus’ab ibnu Umejri kaloi në Jethrib (Medinë) me delegacionin e parë...