Home » Këndi i Leximit » Libraria Risale Nur Shqip – Mesazhet e Drites

Risale Nur (Mesazhet e Drites) nga autori Said Nursi
Per navigim me te lehte tek librat Risale Nur shqip, klikoni tek Permbajtja dhe pasi qe gjeni pjesen e preferuar, mund te lexoni pershkrimin e shkurte; nese vendosni ta lexoni, mund ta beni ate online ose duke e shkarkuar.

Shkopi i Musait

Parathenie Parethenie
Parathenie  1 Parathenie Autori 1
Parathenie 2 Parathenie Autori 2
Frutet e besimit Frutat e besimit.
Prova 1 NJË PROVË VENDIMTARE E ALL-LLAHUT
Prova 2 Kjo Fjalë përbëhet nga tre vendqëndrime
Prova 3 Trajtesa rreth Natyrës
Prova 4 Emri Hyjnor El-Adl,i Drejti
Prova 5 Aludon për të Tretën e Gjashtë Dritave të Emrit më të madh, Emri Hyjnor, El-Hakem, I Dituri
Prova 6 Porta e Dhënies së Jetës dhe e Shkaktimit të Vdekjes, Shfaqja e Emrave El-Hajju, El-Kajjumu, El-Muhji, El-Mumitu, I Gjalli i Përjetshëm, Vetekzistuesi i Përhershëm, Jetëdhënësi, Shkaktuesi i vdekjes
Prova 7  “Vërtet që në qiejt dhe në tokë ka tregues për besimtarët.”
Prova 8 Kjo trajtesë provon themelet më të rëndësishme të besimit, të tilla si: domosdoshmërinë e  ekzistencës së Krijuesit, Unitetin, Njësinë e Zotit, madhështinë e Hyjnisë së Tij, madhësinë e pafundme të fuqisë së Tij, gjërësinë e mëshirës së Tij, universalitetin e Sovranitetit të Tij, gjithëpërfshirjen e njohjes së Tij, gjithëpërfshirjen e urtësisë së Tij. Treguesit e ringjalljes së të vdekurve dhe veçanërisht ato të theksuara në fund, janë tej mase të fuqishme
Prova 9 RRETH RINGJALLJES SË TË VDEKURVE
Prova 10 Në secilën nga këto njëmbëdhjetë fraza Njësie ka një sihariq të gëzueshëm; në ato sihariqe ndodhet një balsam dhe në atë balsam gjendet një ëndje shpirtërore.
PROVA 11 “Kështu All-llahu sjell shembujt krahasues për njerëzit, me qëllim që ata të mund të përkujtojnë.” “Të tillë janë shembujt të cilët Ne ua sjellim njerëzve, me qëllim që se  mbase mund të mendojnë.”
SHKREPTIMA 19 TRAJTESA LIDHUR ME KURSIMIN
“Hani e pini, por mos shpërdoroni me prishje pa hesap (e me harxhime pa masë)”. Ky vërset jep udhëzimin më të rëndësishëm dhe më të urtë në  formën e urdhrit të prerë për të bërë kursime dhe në mënyrë të qartë ndalon nga prishja pa hesap dhe nga harxhimi i tepërt.
SHKREPTIMA 20 Trajtesa e Sinqeritetit – Ihlasi
Falenderimi Trajtesa Mbi Falënderimin
Shtojca e Asa’i Musa Shtojca e Asa’i Musa
Përmbajtja Përmbajtja

Fjalet

Fjala 1 Dhikri, Bismillah
Fjala 2 Pikepamja e besimtarit dhe mosbesimtarit
Fjala 3 Ibadetet
Fjala 4 Namazi 
Fjala 5 Namazi, Risku/dynjaja
Fjala 6 Perdorimi i aftesive ne rruge te Allahut
Fjala 7 Namazi, largimi nga haramet e medha
Fjala 8 Te mirat prej Allahut, te keqijat prej vetes
Fjala 9 Namaz, Ibadet
Fjala 10 Besimi ne Ahiret, Ringjallje, Pejgamberet; Drejtesia, Detyat e njeriut
Fjala 11 Qellimi i njeriut & Dallimi njeri – kafshe; Pejgamberlliku, shpallja
Fjala 12 Kurani-Filozofia 
Fjala 13 Pikela Huve (Njesia Hyjnore) 
Fjala 13 Rinia, Jeta e Varrit 
Fjala 14 Fatkeqesite, termetet 
Fjala 15 Besimi ne Melaike
Fjala 16 Allahu thote Behu dhe behet
Fjala 17 Tevekkul, Ndriqimi qe jep imani 
Fjala 18 Pejgamberia e Muhammedit a.s.v.s.
Fjala 19 Rreth Profetësisë së Muhammedit A.S.M., Shpallja, Kurani eshte Kelamullah
Fjala 20 Stili i Kuranit, Vesveset
Fjala 21 Namazi, uxhb, sabri, vesveset
Fjala 22 Kurani eshte Kelamullah, Shkaqet
Fjala 23 Dallimi njeri-kafshe, Duaja, Ilmi, Ndriqimi qe jep imani, Tevekkul, Skepticizmi
Fjala 24 Esma-ul Husna, Dhikri, Ashku
Fjala 25 Mrekullia e Kuranit, Zeqati-Sadakaja-Faizi, Sebepet
Fjala 26 Mbi Kaderin
Fjala 27 Ixhtihadi, medhhebet, sahabet
Fjala 28 Rreth Xhennetit, Xhehennemit
Fjala 29 Kiameti, Ahireti, Ringjallja, Besimi ne Malaike dhe shpirt, Vesveset
Fjala 30 Uni, Kurani-Filozofia
Fjala 31 Mir’axhi i Pejgamberit a.s.v.s.
Linku Shtojca rreth mrekullise se carjes se henes
Fjala 32 Nena-Babai, Martesa, Ashku, Dynjaja, Esmaul Husna, Kufri, Embelsia e besimit
Fjala 33 Ekzistenca e Allahut, Sebepet
Linku Rrezellimat

Shkreptimat

Shkreptima 1 Lutja e Hazreti Junusit a.s. dhe shpjegimi i nevojës së çdo njeriu për atë lutje
Shkreptima 2 Duaja e Hazreti Ejjubit a.s. dhe shpjegimi i nevojës sonë për të.
Shkreptima 3 Shpjegimi i dy të vërtetave të rëndësishme nëpërmjet Frazës: “Ja Baki, Entel-Baki” në tre pika
Shkreptima 4 Trajtesa e Rrugës së sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m
Shkreptima 5 Është përfshirë në Shkreptimën e Njëzet e nëntë
Shkreptima 6 Edhe kjo gjithashtu është përfshirë në
shkreptimën e Njëzet e Nëntë
Shkreptima 7 Kjo përshkruan shtatë lloje parashikimesh rreth së padukshmes në tre ajetet e fundit të Sures El-Fet’h…
Ndërsa në Përfundim demonstrohet një shembull i qartë i një aspekti tjetër tё mrekullisë së tij, Et-tevafukat, Koinçidenca.
Shkreptima 8 Eshtë botuar në “Sikke i Tasdiki Gajbi” dhe nuk është përfshirë në këtë koleksion
Shkreptima 9 Përgjigje për katër pyetje të bëra nga studenti i Bediuzzamanit, Hulusi Bej
E Para: lidhur me prejardhjen e Hulusiut prej Ehli Bejtit, familjes së Profetit a.s.m…
E Dyta: tregon me qartësi të ndritshme rrugën e unitetit të Ekzistencës, dhe mangësitë e holla në atë rrugë…
E Treta: lidhet me shkencën e xhefrit…
E Katërta: është rreth pretendimit se Hazreti Isai a.s. na paska pasur një baba njerëzor…
Së fundi, një shtojcë për pyetjen rreth Muhjid-din Ibn, El-Arebi dhe rreth Unitetit të Ekzistencës.
Shkreptima 10 Katërmbëdhjetë goditje nga mëshira Hyjnore të marra prej studentëve të Risale-i Nurit në shërbimin e tyre të Kuranit, për gabimet që ata kanë bërë për shkak të natyrës njerëzore.
Shkreptima 11 E titulluar “Shkalla e sunnetit Profetik a.s.m. dhe kundërhelmi ndaj sëmundjes së bidatit”. Kjo trajtesë e rëndësishme përbëhet nga “Njëmbëdhjetë pika” rreth sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m
Shkreptima 12 Përgjigje ndaj dy Pyetjeve: dy vërsete janë shpjeguar të cilët kanë qenë kritikuar nga shkencëtarët…
I Pari: shpjegon në dy “Pika” se Rizku, furnizimi, vjen drejtpërdrejtë nga i Gjithëfuqishmi absolut, prej thesarit të mëshirës së Tij…
I Dyti: provon në dy çështje të rëndësishme; E Para rreth tokës që ka shtatë nivele ashtu si qiejt…E Dyta: rreth shtatë qiejve..
Shkreptima 13 Kjo shpjegon nëpërmjet trembëdhjetë “treguesve” kuptimin e frazës “I kërkoj mbrojtje Allahut që të më ruajë nga Djalli i mallkuar”
Shkreptima 14 Përbëhet nga Dy Stacione…
Stacioni i Parë: Në përgjigje të pyetjes së parë rreth tokës duke qëndruar mbi një dem dhe mbi një peshk; kjo vendos tre parime të rëndësishme për të kuptuar hadithet…Pyetja e Dytë është rreth njerëzve të mantelit…Stacioni i Dytë: kjo pjesë e rëndësishme shpjegon “Gjashtë mistere të përfshirë në Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim”.
Shkreptima 15 Indekset e koleksioneve të Fjalëve, Letrave dhe të Shkreptimave nga e Para deri tek e Pesëmbëdhjeta. Ato janë përfshirë në volumet përkatës
Shkreptima 16 Përgjigje për pyetje të ndryshme:
E Para: Si mund t’i parashikojnë njerëzit e shenjtërisë ato gjëra që i kundërshton realiteti?
E Dyta: Përse autori i Risale-i Nurit nuk doli kundër atyre që po e shtypnin?
E Treta: Përse Ai e kundërshtoi luftën?
E Katërta: Përse Ai i këshilloi studentët e tij të jenë të kujdesshëm dhe të mos ua tregojnë të gjitha pjesët e Risale-i Nurit gjithkujt?
Përfundim: Përgjigje për një pyetje rreth mjekrës së Profetit Muhammed a.s.m….
Përgjigje për tre çështje të tjera të kundërshtuara prej ateistëve:
E Para: Dhulkarnejni “Pa diellin të perëndonte në një burim me ujë të turbullt”…
E Dyta: Ku është Pengesa e Dhul-karnejnit”? Kush ishin Xhuxh Maxhuxhët -Gog magogët?
E Treta: është rreth Isait a.s. -Jezusit- duke ardhur në fundin e kohës dhe duke vrarë Dexhalin…Një përgjigje rreth dy prej pesë gjërave të fshehura… Përgjigjja për një pyetje rreth dhjetë aftësive të holla të njeriut.
Shkreptima 17 Përbëhet nga pesëmbëdhjetë shënime të marra nga vepra e Bediuzzamanit e titulluar Zÿhre…Shënimi i Parë tregon realitetin e atyre gjërave të cilat e robërojnë nefsin njerëzor, dhe këputja e lidhjes së tij me to, e kthen fytyrën e njeriut drejt përjetësisë…
Shënimi i Dytë përshkruan parimin Kuranor të modestisë…
Shënimi i Tretë ilustron me një krahasim fytyrën e vërtetë të vdekjes dhe të jetës…
Shënimi i Katërt demonstron se çdo individ do të kthehet i njëjti në Ditën e Ringjalljes së madhe…
Shënimi i Pestë zbulon nëpërmjet një krahasimi me një udhëzim Kuranor, fytyrën e vërtetë të civilizimit perëndimor. Duke i bërë besimtarët të ndjejnë neveri ndaj civilizimit të shthurur: ajo jep ilaçe prej farmacisë së Kuranit….
Shënimi i Gjashtë zbulon një dredhi djallëzore që i lëkund besimtarët në besimin e tyre për shkak të numrave të mëdhenj të jobesimtarëve dhe pajtueshmërisë së tyre në mohimin e disa të vërtetave të besimit…
Shënimi i Shtatë i heshtë ata pseudopatriotë të cilët i tërheqin muslimanët drejt përparimit të tipit perëndimor, dhe lakmisë dhe ambicies së kësaj bote, dhe jep ilaçe Kuranore për këtë…
Shënimi i Tetë demonstron se me Bujarinë e Tij, Allahu i Plotëfuqishëm ka përfshirë në të gjithë aktivitetet dhe në përpjekjet një shpërblim e një kënaqësi…
Shënimi i Nëntë shpjegon se Profetësia është esenca e plotësimit… .
Shënimi i Dhjetë: Dritat e njohjes Hyjnore janë tre pjesë, tre provat për njohjen e Zotit xh.sh. secila pjesë kërkon…
Shënimi i Njëmbëdhjetë: mëshira e gjërë e Kuranit në mënyrën e adresimit…
Shënimi i Dymbëdhjetë: Një dua, lutje dhe përgjërim…
Shënimi i Trembëdhjetë: Pesë çështje të cilat kanë qenë shkak konfuzioni…
E Para: Ata që përpiqen në rrugën e së vërtetës duhet të mendojnë vetëm për detyrat e tyre dhe të mos përzihen në ato gjëra që i përkasin Zotit xh.sh…
E Dyta: Adhurimi ndaj Allahut duhet të shikojë vetëm tek urdhri Hyjnor dhe tek kënaqësia Hyjnore…
E Treta: Mbi kuptimin e “I Lumtur është njeriu i cili i njeh limitet e tij dhe nuk i tejkalon ato”…
E Katërta shpjegon se nuk është e lejueshme të pranosh dhuratat apo mirësitë që nuk jepen në Emrin e Dhuruesit të Vërtetë -ajo që i ngatërron njerëzit është shkaku dhe pasoja duke ardhur së bashku- dhe demonstron qartë natyrën e vërtetë të shkaqeve të jashtme…
E Pesta: Arritjet e një komuniteti nuk duhet t’i atribuohen Udhëheqësit të tij apo drejtuesit….
Shënimi i Katërmbëdhjetë përbëhet nga Katër “Shenja”duke aluduar për Unitetin Hyjnor…
Shenja e Parë: Nuk ka të Adhuruar të vërtetë që i përshtatet njeriut përveç Atij i Cili sundon mbi tokën dhe mbi qiejt…
Shenja e Dytë: Ajo dashuri e fortë për pavdekshmëri në natyrën e njeriut është një manifestim i Emrit Hyjnor El-Baki, I Qëndrueshmi i Gjithëlavdishëm…
Shenja e Tretë: Bëj kujdes që të mos i mbysësh aftësitë e tua të holla në ngrënie apo në fjalë…
Shenja e Katërt: Jeta e kësaj bote dhe jeta e trupit janë si një varr i ngushtë. Duke hyrë në jetën e zemrës dhe të shpirtit, njeriu hyn në një sferë të gjërë jete, dhe çelësi për atë botë është “Nuk ka Zot tjetër përveç Atij”…
Shënimi i Pesëmbëdhjetë përshkruan manifestimin më të lartë të Emrit Hyjnor El-Hafidhu, Ruajtësi
Shkreptima 18 Është botuar në veprën “Sikkei Tasdik El-Gajbi”
Shkreptima 19 Kursimi, ekonomia. Shtatë pika duke shpjeguar vërsetin
“Hani e pini por mos e teproni”
Shkreptima 20 Sinqeriteti – Ihlasi.
Shtatë shkaqe për gjendjen e tmerrshme të treguar nga pyetja: Cila është arsyeja për konfliktin ndërmjet njerëzve të së vërtetës, kurse të çudhëzuarit bashkëpunojnë e kanë pajtueshmëri?
Shkreptima 21 Sinqeriteti.
Katër “Rregulla” me anë të të cilave njeriu mund të fitojë sinqeritetin, parimin më të rëndësishëm në veprat që i përkasin Ahiretit… Një letër private për disa nga vëllezërit e mi
Shkreptima 22 Përbëhet nga tre “tregues” të cilët përmbajnë pyetje rreth autorit të Risale Nurit, dhe përgjigjet e tyre…
Treguesi i Parë: Përse ndërhyjnë njerëzit e dhënë vetëm pas kësaj dynjaje në Ahiretin tënd?…
I Dyti: Përse nuk drejtohesh tek ne? Pastaj ankohesh…
I Treti: Përse u shmangesh dhe nuk i zbaton ligjet e republikës…
Përfundim: Një sulm i çuditshëm
Shkreptima 23 Natyra…
Parathënie: Tre fraza, duke përfaqësuar tre rrugë, të përdorur a nga besimtarët rreth ekzistencës së gjërave pa kuptuar nënkuptimet e tyre…
Rruga e Parë: Formimi i gjërave nëpërmjet ardhjes bashkërisht të shkaqeve në univers…
Pamundësia e Parë: ardhja bashkërisht e elementeve të qënie ve të gjalla, nga rastësia, në masë të plotë e në drejtpeshim…
Pamundësia e Dytë: Në qoftë se një mizë, për shembull, do t’i atribuohej shkaqeve, kjo do të bënte të domosdoshme që shumë nga elementet dhe shkaqet në univers të ndërhynin fizikisht në qënien e saj… Pamundësia e Tretë: “Në qoftë se një gjë ka unitet, ajo mund të ketë dalë vetëm prej një dore”, dhe sidomos në qoftë se ajo manifeston jetë, së bashku me rregullin e plotë dhe balancimin…
Rruga e Dytë: “Ajo formon vetveten”.
Pamundësia e Parë: Meqenëse trupi i ngjason një makinerie të hollë të mirërregulluar, në qoftë se grimcat e tij nuk do të vepronin sipas ligjit të të Gjithëfuqishmit të parapërjetshëm, atëherë çdo grimcë do të duhej të kishte një sy me të cilin të shikonte të gjitha pjesët e trupit dhe të gjithë universin, dhe të kishte mendje për të kuptuar lidhjet e saj…
Pamundësia e Dytë: Do të duhej që çdo grimcë të ishte edhe mbisunduese, edhe e varur në të njëjtën kohë…
Pamundësia e Tretë do të ishte e domosdoshme ekzistenca e kallëpeve aq sa numri i qelizave në trupin tënd…
Rruga e Tretë: Natyra e bën të domosdoshme atë dhe e bën atë.
Pamundësia e Parë: Do të duhej që natyra të vendoste në çdo gjë aparate të pakufishme jolëndore…
Pamundësia e Dytë: Do të duhej që natyra të sillte punishte të pakufishme në çdo grusht dheu…
Pamundësia e Tretë: “Dy krahasime”
I Pari: Hyrja e një njeriu primitiv në një pallat madhështor…
I Dyti: Hyrja e një njeriu fshatarak në një ushtri madhështore dhe në Xhaminë e Aja Sofia…
Përfundim: Tre pyetje dhe përgjigjet e tyre.
E Para: Çfarë nevoje ka Krijuesi xh.sh. për adhurimin tonë?…
E Dyta: Cili është sekreti në lehtësinë tek krijimi dhe formimi i gjërave?…
I Treti: Filozofët thonë se ka vetëm përbërje e shpërbërje. A është e saktë kjo?
Shkreptima 24 Kurani urdhëron mbulesën e grave.
Katër shembuj urtësie në këtë….
Një bashkëbisedim me gratë, motrat e mia besimtare të Ahiretit:
Tre pika duke treguar se meqenëse mëshira është njëri nga parimet kryesore të Risale Nurit dhe gratë janë kampion et e mëshirës, ato nga natyra janë të tërhequra pas saj. Për fat të keq në kohët e tanishme, disa rryma po përpiqen ta shfrytëzojnë atë karakteristikë të vlefshme. Atëherë lumturia e grave në të dyja botët mund të ruhet
duke ndjekur e aderuar tek praktikat islamike
Shkreptima 25 Mesazh për të sëmurët. Kjo përbëhet nga Njëzet e pesë ilaçe.
Shkreptima 26 Trajtesa për të moshuarit. Kjo përbëhet nga njëzet e gjashtë “Shpresa”
Shkreptima 27 Është përfshirë tek libri i “Biografisë së jetës së Ustadhit”.
Shkreptima 28 Përbëhet nga pjesë të shkurtëra të shkruara në Burgun
Eskishehir….
◦ Një Pikë e hollë lidhur me mizat….
◦ Shkronjat e Kuranit…
◦ Fjalët Hyjnore…
◦ Zbritja e hekurit…
◦ Përshkrimi i Hud-hudit -pupëzës- Krijuesin e saj..
◦ Zbritja e kafshëve…
◦ Një goditje mëshire…
◦ Dy tregime të shkurtëra…
◦ Dy Pika:
E Para: shpërblimi i shpejtë për të mirat e për të këqiat…
E Dyta: Shpjegimi i aspekteve të mrekullisë në vërsetin
Kuranor “Ma Uridu minhum min rizkin”…
◦Një pyetje rreth vërsetit “Eu Hum Ka’ilune”…
◦ Rreth unitetit të ekzistencës dhe rreth dëmeve të tij në
këtë kohë…
◦ Përgjigje rreth pyetjes lidhur me unitetin e Ekzistencës…
◦ Armiku më i keq është nefsi yt…
◦ Si mund të jetë drejtësi qëndrimi i përhershëm në
Xhehennem?…
◦ Një shpjegim i disa vërseteve rreth xhindëve spiunë dhe
shpirtërave të këqinj dhe dëbimi i tyre, gjë e cila ka qenë
kritikuar nga njerëzit e çudhëzimit.
Shkreptima 29 Në arabisht, kjo u shkrua në përshtatje me urdhrin Kuranor për të reflektuar rreth shenjave krijuese në univers, dhe tregon esencën e rrugës së Risale Nurit, mendimin reflektiv. E treta e Gjashtë kapitujve të saj është përfshirë në koleksionin e tanishëm.
Ajo është rreth frazës “All-llahu Ekber” dhe përmban shtatë shkallë.
Shkreptima 30 Rreth Gjashtë Emrave Hyjnorë që mbajnë Emrin më të madh…
● Pika e Parë: Emri Hyjnor “El-Kuddus”…
● Pika e Dytë: lidhet me Emrin Hyjnor “El-Adl
● Pika e Tretë: lidhet me Emrin Hyjnor “El-Hakem….
Pika e Parë: Universi një libër i madh….
Pika e Dytë: Dy çështje
E Para: Bukuria dhe Plotësimi kërkojnë ta shohin vetveten dhe ta zbulojnë
E Dyta: nuk ka absolutisht vend për të përshkruar ortakë me Allahun xh.sh…
Pika e Tretë: Dijet dhe shkencat bëjnë të njohur Emrin Hyjnor El-Hakim, I Gjithurti…
Pika e Katër: Urtësitë e shikuara, të cilat i dëshmojnë të gjitha qëniet, kërkojnë ringjalljen e të vdekurve.
Pika e Pestë: Dy Çështje…
E Para: nuk ka harxhim të tepërt në natyrën e gjërave;
E Dyta: Emri Hyjnor “El-hakem” “I Dituri” kërkon profetësinë e Muhammedit a.s.m….
● Pika e Katër: lidhet me Emrin “El-Ferd” “i Vetmi”
Treguesi i Parë: Tre “stampat” e Unitetit Hyjnor në qëniet…
Vula e Parë: bashkëpunimi midis pjesëve përbërëse të Universit…
Vula e Dytë: administrimi i jetës në tokë…
Vula e Tretë: tiparet e fytyrës së njeriut…
Treguesi i Dytë:një ligj i vetëm …
Treguesi i Tretë: mesazhe Hyjnore të Përjetshme…
Treguesi i Katërt: Njësia është e natyrshme ndërsa shirku është i pamundur…
Pika e Parë: forca e lidhjes dhe e mbështetjes…
Pika e Dytë: lehtësia e krijimit në unitet…
Pika e Tretë: t’ia atribuosh krijimin Të Vetmit e bën atë të lehtë…
Treguesi i Pestë: Pavarësia dhe vetmia.
Treguesi i Gjashtë: Balsami shërues…
Treguesi i Shtatë: Fanari ndriçues…
● Pika e Pestë lidhet me Emrin Hyjnor El-Hajj I Gjalli i Përjetshëm…
Shenja e Parë: Cila është natyra e jetës dhe misioni i saj?…
Shenja e Dytë: Fytyrat e brendshme e të jashtme të jetës janë të tejdukshme…
Shenja e Tretë: Rezultati i jetës: Falënderimi dhe adhurimi
Shenja e Katër: Jeta i vërteton shtyllat e besimit…
Shenja e Pestë: Jeta shfaq Emrat e bukur Hyjnorë…
● Pika e Gjashtë: kjo ka të bëjë me Emrin Hyjnor
El-Kajjum Vetekzistuesi i amshuar….
Një shfajësim dhe një paralajmërim…
Rrezja e Parë: Krijuesi është Vetekzistues i Parapërjetshëm…
Rrezja e Dytë: Dy çështje…
E Para: Njohja e Vetekzistueshmërisë së amshuar xh.sh…
E Dyta: Dobitë e gjërave dhe urtësitë e tyre të lidhura me misterin e Vetekzistueshmërisë së amshuar…
Rrezja e Tretë: misteri i Vetekzistueshmërisë së amshuar dhe urtësia e aktivitetit të pandërprerë…
Rrezja e Katërt: Dega e tretë e urtësisë në aktivitetin e vazhdueshëm dhe të çuditshëm në univers…
Rrezja e Pestë: Dy çështje…
E Para: Të shikuarit e universit nëpërmjet manifestimit më të madh të dritave të Emrit më të madh.
E Dyta: Njeriu dhe misteri i Vetekzistueshmërisë së amshuar
Shkreptima 31 Nuk është shkruar nga autori.
Shkreptima 32 Nuk është shkruar nga autori

Letrat

Letra 1 Një përgjigje e përmbledhur rreth katër pyetjeve:
E para : A është gjallë Hazreti Hizri a.s.?
E dyta : Si mund të jetë vdekja diçka e krijuar dhe një mirësi si jeta?…
E treta: Ku është xhehennemi?…
E katërta: a mund të kthehet dashuria e njeriut për dynjanë në një dashuri të vërtetë për zotin xh.sh..
Letra 2 Shkaqet e mospranimit të dhuratave nga ana e autorit të Risale Nurit, vetëmjaftueshmëria dhe të jetuarit e tij pa pasur nevojë për njerëzit…
Letra 3 Shqyrtime e studime në shenjat e qarta; shtjellimi i vështirësisë së rrugës së çudhëzimit dhe lehtësia e rrugës së njësisë Hyjnore
Letra 4 Manifestimet e Emrave Hyjnorë El-Hakimu, Er-Rahimu tek autori i Risale-i Nurit dhe përfitimi i tij prej dritave të atyre manifestimeve… Mesazhi i shprehjes së yjeve.
Letra 5 Preokupimi në këtë kohë për çështjet e Imanit është më e mirë se mijëra eksperienca shpirtërore
Letra 6 Një trajtesë e hollë që shpjegon llojet e internimeve që vuajti autori…
Letra 7 Urtësia e martesës së profetit a.s.m. me Zejnebin, Zoti qoftë i kënaqur me të..
Letra 8 Shpjegimi i një misteri prej mistereve të të Dy Emrave Hyjnorë Er-Rahmanu, Er-Rahimu, dhe epërsia e dhembshurisë mbi dashurinë siç është në tregimin e Hazreti Jusufit a.s.
Letra 9 Dallimi ndërmjet nderimit Hyjnor, Kerametit dhe Istidraxhit. Orientimi i rrjedhës së sjelljeve dhe i veçorive… Ndryshimi Ndërmjet imanit dhe islamit.
Letra 10 Përgjigje rreth dy pyetjeve: E para : Çfarë do të thotë regjistri i qartë?… E dyta : Ku është fusha e ringjalljes?
Letra 11 Katër çështje të ndryshme:
Çështja e parë: Një ilaç i rëndësishëm për ata që janë sprovuar me pëshpëritje djallëzore, me vesvese…
Çështja e dytë: Një frut studimi në kullotat e maleve në Barla që është botuar në koleksionin e “Fjalëve”.
Çështja e tretë: Drejtësia e pastër dhe pikërisht mëshira ndodhet tek Fjala e Zotit xh.sh.
Çështja e katërt: Drejtësia e pastër dhe pikërisht e drejta ndodhet në Fjalën e Zotit xh.sh.
Letra 12 Përgjigje rreth tri pyetjeve…
E para: Cila është urtësia lidhur me nxjerrjen e Hazreti Ademit nga xhenneti?
E dyta: Përse janë krijuar shejtanët dhe të këqijat? Cila është urtësia lidhur me dërgimin e profetëve? E treta: Si e lejon drejtësia absolute zbritjen e fatkeqësive dhe dhënien e goditjeve të rënda?
Letra 13 Përgjigjje ndaj tri pyetjeve…E para: Si jeni? A jeni rehat e mirë?…E dyta: Përse nuk u drejtohesh autoriteteve për të kërkuar dokumentat e tua të lirimit dhe për të shfuqizuar vendimin e internimit ndaj teje?…E treta: Përse je kaq indiferent ndaj ngjarjeve politike aktuale të botës?
Letra 14 Kjo letër nuk është shkruar nga autori.
Letra 15 Përgjigje ndaj gjashtë pyetjeve…
Pyetja e parë: Përse sahabët e profetit a.s.m. nuk i zbuluan ngatërrestarët dhe korruptuesit në shoqëri?… Kjo pyetje zgjidhet duke shpjeguar një mister të hollë të shenjtërisë. Ata të cilët ishin shkaku i atyre ngjarjeve dhe që shkaktuan trazirat nuk përbëheshin vetëm nga një numër i vogël çifutësh, por kishte disa defekte e të çara në shoqëri…Pyetja e dytë: Cila është natyra e luftërave që nisën në kohën e Hazreti Aliut?…
Cila është arsyeja që Imam Aliu nuk pati sukses lidhur me kalifatin islamik në krahasim me paraardhësit e tij?…Lufta që u zhvillua në Siffin ishte një luftë midis kalifatit
dhe sundimit tokësor…Lufta e Hazreti Hasanit dhe Husejnit kundra Umevitëve
ishte një luftë ndërmjet fesë dhe nacionalizmit…Përse nuk qe i suksesshëm Hazreti Husejni në përpjekjet e tij?…
Pyetja e tretë: Cila është urtësia në fatkeqësinë tragjike dhe në trajtimin mizor që goditën ata persona të bekuar?…
Pyetja e katërt: rreth zbritjes së Hazreti Isait, Jezusit a.s. dhe rreth vrasjes së Dexhalit nga ana e tij në kohën e fundit…Cili është kuptimi që thuhet në rrëfenja se Dexhali ka një xhennet të rremë dhe një xhehennem të rremë?…
Pyetja e pestë: A do të jenë të pikëlluar shpirtrat e pavdekshëm tek ngjarjet e kijametit?…
Pyetja e gjashtë: A e përfshin vërseti “Çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës së Tij”, botën tjetër, xhennetin, xhehennemin dhe banorët e tyre, apo nuk i përfshin?
Letra 16 Kjo përfshihet në pesë pika:
Pika e parë : Përse ti je tërhequr nga politikat dhe tani nuk ke të bësh fare me ta?…
Pika e dytë : Përse Saidi i Ri u shmanget politikave me një vrull të tillë të fuqishëm?…
Përse të pengojnë shërbimi i Kur’anit dhe i besimit nga politika?… Njerëzit ndonjëherë të thërrasin ty Shejh, dhe Shejhët – udhëheqësit shpirtërorë – ndërhyjnë ndonjëherë në çështjet tona… Ata të thërrasin ty me emrin “Saidi Kurdi”, ndoshta ti ke
ndonjë ide nacionaliste dhe kjo nuk u përshtatet interesave tona.
Pika e tretë : Si mund t’i durosh vështirësitë dhe telashet me të cilat po përballesh?…
Pika e katërt : Përgjigjje për një numër pyetjesh të dyshimta.Pyetja e parë e dyshimtë: Me çfarë jeton ti ?…Pyetja e dytë: Si mund të kemi besim dhe të jemi të sigurt
që ti nuk do të ndërhysh në çështjet e dynjasë sonë?…Pyetja e tretë : Në qoftë se ti nuk na pëlqen, kjo do të thotë se ti na kundërshton?…Pyetja e katërt : Si mund të jemi të sigurt që, nëse të jepet rasti, ti nuk do të ndërhysh në çështjet tona në mënyrën që
dëshiron ti?…
Pika e pestë: Kjo lidhet me pesë çështje të vogla.
E para : Përse ti nuk i vë në praktikë parimet e qytetërimit tonë, stilin tonë të jetës dhe mënyrën tonë të të veshurit?
E dyta : Me çfarë autoriteti ti boton vepra fetare? Meqenëse je i dënuar me internim, ti nuk ke asnjë të drejtë të përzihesh në këto çështje.
E treta : Disa nga shokët e mi qëndrojnë larg meje me qëllim që të shfaqen të parapëlqyer e të mirë për njerëzit e kësaj dynjaje?…
E katërta : Për ata që kanë rënë në moçalin e politikave…
E pesta : Kush është njeriu më i lumtur?

SHTOJCË E LETRËS SË GJASHTËMBËDHJETË:
Përgjigje ndaj atyre që thonë se Saidi ka një fuqi të barabartë me atë të pesëdhjetë mijë ushtarëve?…Përse nuk paraqet kërkesë për të marrë dokumentet e lirimit?
Letra 17 Një letër ngushëllimi për vdekjen e një fëmije, në pesë pika:
E para: Kuptimi i frazës “Do t’ju shërbejnë Djelmosha të pavdekshëm”.
E dyta: Një krahasim në dritën e të cilit duhet të mendosh ti dhe besimtarët e tjerë kur u vdesin fëmijët e tyre…
E treta: Fëmija që ka vdekur ishte vetëm se një krijesë e një Krijuesi Gjithëbujar dhe një rob i Tij.
E katërta: Ndarja nuk është e përjetshme por një mjet për përjetësi.
E pesta: Dhembshuria është njëra nga manifestimet më të holla të mëshirës Hyjnore.
Letra 18 Përfshin tre çështje të rëndësishme:
Çështja e parë: Evlija të famshëm flasin për gjëra të çuditshme të cilat nuk shihen në botën e dukshme, që nuk ekzistojnë në tokë…
Çështja e dytë: Rruga e Sahabëve dhe e njerëzve të kthjelltësisë së mendimit është më e lartë dhe më e sigurt se sa rruga e unitetit të ekzistencës…
Çështja e tretë: arsyeja dhe urtësia e aktivitetit të habitshëm pa pushim në univers…
Letra 19 Trajtesa e mrekullive të Profetit Muhammed a.s.m., kujtesë rreth rrëfenjave të ardhura në trajtesë.
Shenja e parë: Domosdoshmëria e profetësisë së Muhammedit a.s.m..
Shenja e dytë: Mrekullia, në vetvete, është konfirmimi nga Krijuesi i kozmosit për shpalljen e profetësisë së të Dërguarit të Tij…
Shenja e tretë: Urtësia në qënien e mrekullive të profetit Muhammed a.s.m. të shumta e të larmishme…
Shenja e katërt: Disa parime për të kuptuar njoftimet që All-llahu xh.sh. i dha të dërguarit të Tij nga e padukshmja…
Parimi i parë: Jo të gjitha gjendjet dhe veprimet e Profetit Muhammed a.s.m. ishin mrekulli….
Parimi i dytë: Shpallja e qartë dhe e nënkuptuar…
Parimi i tretë: Rrëfenjat, raportimet dhe roli i transmetuesve të hadithve…
Cila është dobia e përmendjes së zinxhirit të transmetimit të një hadithi?…
Përse nuk u transmetuan ndodhitë e mrekullive nëpërmjet shumë zinxhirëve në formën e ‘konsensusit’ e me theksim aq të madh, ashtu si ai i urdhëresave të sheriatit, ligjit të shenjtë?…
Parimi i katërt: Parashikime rreth disa ngjarjeve të përgjithshm e që do të ndodhnin në të ardhmen…
Parimi i pestë: Urtësia dhe mëshira e Krijuesit kërkojnë që shumica e çështjeve të së padukshmes të jenë të mbuluara ose të errëta…
Parimi i gjashtë: Njeriu duhet të ngrejë kokën përtej cilësive të zakonshme të Profetit që lidhen me pjesëmarrjen e tij në gjendjen njerëzore dhe, në vend të saj, të shohë natyrën e vërtetë të Profetit a.s.m….
Shenja e pestë: Parashikimet që bëri profeti lidhur me disa ngjarje të së ardhmes dhe me ato ngjarje që do të godisnin Eh-li Bejtin… Pse nuk i parapriu Imam Aliu të tjerët në drejtimin e kalifatit?… Përse kalifati nuk qëndroi tek Eh-li Bejti në një kohë që ata
ishin më të meritueshmit e më të përshtatshmit për të? Cila është urtësia e konfliktit të përgjakshëm e të tmerrshëm që goditi islamin e bekuar në periudhën e ndritshme të kalifëve të lartë? Shenja e gjashtë: Mrekullitë e Profetit Muhammed a.s.m.
lidhur me parashikimet për të ardhmen…
Dashuria për Eh-li Bejtin.
Dashuria është dy llojesh: e para është të duash diçka apo
dikë për kuptimin që ajo gjë ose ai tregon, dhe e dyta merr
cilësitë si objekt…
Shenja e shtatë: Mrekullitë e profetit a.s.m. lidhur me
bereqetin e ushqimit të Tij…
Shenja e tetë: Mrekullitë e Tij lidhur me ujin…
Shenja e nëntë: Mrekullitë e Tij lidhur me pemët…
Shenja e dhjetë: Mrekullia e rrënkimit të trungut…
Shenja e njëmbëdhjetë: Mrekullitë e Tij lidhur me krijesat e
pajeta…
Shenja e dymbëdhjetë: Disa shembuj që lidhen me shenjën
e mëparshme…
Shenja e trembëdhjetë: Mrekullitë e profetit a.s.m. lidhur me
shërimin e të sëmurëve…
Një përshkrim për dorën e bekuar të profetit a.s.m..
Shenja e katërmbëdhjetë: Mrekullitë e profetit
Muhammed a.s.m. lidhur me duatë e Tij…
Shenja e pesëmbëdhjetë:
Dega e parë: Bota e kafshëve e njohu profetin Muhammed a.s.m….
Dega e dytë: Kufomat – të vdekurit-, xhindët dhe engjëjt e
njohën profetin Muhammed a.s.m….
Dega e tretë: Mbrojtja që All-llahu xh.sh. i bëri profetit a.s.m.
Shenja e gjashtëmbëdhjetë: Çudira që u shfaqën para
misionit profetik të Muhammedit a.s.m.
Lloji i parë: Njoftimet që dhanë për Të Teurati dhe Ungjilli…
Prova e parë: Kur‘ani i sfidoi ata me vërsetet…
Prova e dytë: Besimi i dijetarëve të shkrimeve të shenjta…
Prova e tretë: Shembuj prej lajmeve të gëzueshme, sihariqeve…
Lloji i dytë: Lajmet për ardhjen e Muhammedit a.s.m. të dhëna
prej disa njerëzve të njohur si shenjtorë dhe mistikë të asaj kohe…
Lloji i tretë: Ngjarjet e çuditshme që ndodhën në kohën e
lindjes së Tij…
Shenja e shtatëmbëdhjetë: Mrekullitë e profetit
Muhammed a.s.m. lidhur me personin e vet, me sheriatin e
Tij të shquar dhe me Miraxhin…
Shenja e tetëmbëdhjetë: Kurani i gjithurtë…
Pika e parë: Shpjegimi se të gjitha klasat e njerëzimit kanë
pjesë në kuptimin e mrekullisë së Kur‘anit.
Pika e dytë: Kur‘ani i sfidoi ekspertët e fushave të ndryshme
të njohjes…
Pika e tretë: Një reflektim i shkurtër por i vërtetë mbi natyrën
esenciale të kuranit të mrekullueshëm.
Shenja e nëntëmbëdhjetë: Profeti Muhammed a.s.m. ishte
prova më brilante dhe përfundimtare e Njësisë Hyjnore…
Një nderim Hyjnor dhe një shenjë e mirësisë Hyjnore…
Shtojca e parë: Pikëla prej personalitetit të profetit
Muhammed a.s.m…
Njoftim rreth Kuranit;
Shkreptima e mrekullisë në përsëritjet në Kuran.
Mrekullia e Kuranit në përmendjen e çështjeve kozmike.
Mrekullia e çarjes më dysh të hënës…
Përse u veçua profeti Muhammed a.s.m. me këtë Miraxh të madh?…
Një udhëtim për tek më i miri i shekujve…
(prej trajtesës El – Ajetul Kubra)
Letra 20 Parathënie: Shpjegimi i rëndësisë së besimit në Zotin, i njohjes së Zotit dhe i Dashurisë së Tij…
Stacioni i parë: Sihariqet e Njësisë në njëmbëdhjetë fraza njësie…
Stacioni i dytë: Vërtetimi i Unitetit Hyjnor tek niveli i Emrit më të Madh.
Fraza e parë: “Nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut”. Në këtë është vërtetimi i Unitetit të Hyjnisë dhe i të Adhuruarit të Vërtetë…
Fraza e dytë: “Ai është Një” demonstron një shkallë të qartë në shpalljen e Unitetit Hyjnor. Një argument bindës duke e provuar këtë shkallë kuptueshëm e qartë…
Fraza e tretë: “Ai nuk ka shok”. Këtë frazë e ka provuar
Stacioni i Parë i Fjalës së Tridhjetë e Dytë…
Fraza e katërt: “I Tij është Sundimi”. Një provë madhështore e këtij dekreti më të lartë të pronësisë në formën e vërtetimit më të madh të Unitetit Hyjnor iu shfaq mendjes së autorit në gjuhën arabe…
Fraza e pestë: “Atij i takon lavdërimi”. Një provë gjithëpërfshirë se që shtjellon këtë të vërtetë duke provuar Unitetin Hyjnor…
Fraza e gjashtë: “Ai jep jetë”. Demonstrim i një prove madhësh tore të kësaj shkalle në vërtetimin e Njësisë…
Fraza e shtatë: “Dhe Ai shkakton vdekjen”. Një tregues i një prove madhështore të kësaj shkalle më të madhe në vërtetimin e Unitetit Hyjnor…
Fraza e tetë: “Dhe Ai është i gjallë dhe nuk vdes”.
Një argument madhështor duke vërtetuar Unitetin Hyjnor…
Fraza e nëntë: “E gjithë e mira është në dorën e Tij”.
Demonstrimi i argumenteve të njohjes gjithëpërfshirëse Hyjnor e dhe domosdoshmëria e Dëshirës Hyjnore së bashku me të…
Fraza e dhjetë: “ Dhe Ai është i Gjithëfuqishëm mbi të gjitha gjërat” duke shpjeguar pesë mistere të saj.
I pari: Në lidhje me Fuqinë Hyjnore, gjëja më e madhe është aq e lehtë sa ajo më e vogla…
I dyti: Çdo gjë është e barabartë në lidhje me Fuqinë Hyjnore…
I treti: Universalja më e madhe është aq e lehtë, sa e pjesshmja më e vogël në lidhje me Fuqinë e Autorit të Gjithëfuqishëm…
Misteri i kësaj të vërtete rrjedh nga tre burime:
I pari: Nga ndihma e unitetit.
I dyti: Nga lehtësia e unitetit.
I treti: Nga shfaqja e Njësisë.
I katërti: Krijimi i Parajsës është aq i lehtë sa ai i pranverës në lidhje me Fuqinë e të Gjithëfuqishmit… Ndodhen tre gjëra në misterin e kësaj të vërtete…
E para: Domosdoshmëria dhe qëndrimi tërësisht i veçuar (i çliruar) i Autorit Madhështor.
E dyta: Tjetëria e esencës së Tij dhe pakufizueshmëria.
E treta: Moslidhja e Tij nga hapësira dhe pandashmëria e Tij.
I pesti: ringjallja e të gjithë njerëzve është aq e lehtë sa grumbullimi i ushtarëve të shpërndarë për pushim, me zërin e borisë.
Fraza e njëmbëdhjetë: “Dhe tek Ai të gjitha gjërat e kanë fundin”. Një përmbledhje e argumenteve të saj gjithëpërfshirëse.
Shtojcë: Ndodhet një lehtësi absolute në Unitetin Hyjnor, ndërsa në shirk ndodhet një vështirësi absolute.
Letra 21 Një shpjegim lidhur me respektimin e të drejtave
të prindërve dhe të moshuarve…
Letra 22 Përfshin dy çështje:
Çështja e parë: Njerëzit e besimit bëjnë thirrje për vëllazëri e
dashuri, duke shpjeguar gjashtë aspekte…
Aspekti i parë: Armiqësia e njeriut ndaj vëllait të tij njeri
është e mëkatshme dhe e dënueshme…
Aspekti i dytë: Armiqësia është e mëkatshme dhe e
dënueshme nga këndvështrimi i urtësisë…
Aspekti i tretë: t‘i deklarosh të pavlefshme të gjitha cilësitë e
pafajshme që gjenden tek ai për shkak të një cilësie penale
është padrejtësia më e madhe.
Aspekti i katërt: Armiqësia ndaj besimtarit është e
mëkatshme dhe e dënueshme… Ja disa parime!…
I pari: Ti nuk ke të drejtë të thuash: “Vetëm rruga ime
është e drejtë”!
I dyti: Duhet të thuash të vërtetën në çdo gjë që ti thua, por…
I treti: “Shfaq armiqësi ndaj armiqësisë në zemrën tënde…”
I katërti: Armiqësia ndaj vëllezërve besimtarë është e
mëkatshme dhe padrejtësi për vetë ata dhe për vëllezërit…
Aspekti i pestë: Ndryshimi pozitiv dhe negativ në mendim.
Një sëmundje e rëndë shoqërore ka goditur kombin islam.
Aspekti i gjashtë: Armiqësia prish edhe sinqeritetin edhe
drejtësinë…!
Çështja e dytë: Lakmia është një sëmundje e dëmshme për
jetën e islamit dhe, lakmitari është i zbuluar para zhgënjimit
dhe humbjes.
Përfundim: Lidhur me përgojimin.
Letra 23 Përmban shtatë pyetje:
E para: Si duhet të jetë duaja më e mirë e besimtarit për
vëllain e tij besimtar?
E dyta: Meqenëse fraza “ Radi-jall-llahu anhu”
(All-llahu qoftë i kënaqur me të) përdoret për sahabët e
profetit a.s.m., a do të ishte e përshtatshme që kjo frazë të
përdoret edhe për të tjerët?
E treta: Kush ishin më eprorë, imamët e mëdhenj dhe
interpretuesit e ligjit të shenjtë, apo shejhët -udhëheqësit-
dhe polet shpirtërorë të tarikateve të vërteta të sufizmit?
E katërta: Cili është qëllimi dhe urtësia e vërsetit
“Padyshim që All-llahu është me të duruarit”?
E pesta: Si e kryente profeti adhurimin e tij para misionit
të tij profetik?…
E gjashta: Cila është urtësia në profetësinë e tij e cila nisi
kur ai ishte dyzet vjeç?…
E shtata: Cili është kuptimi i hadithit “Të rinjtë më të mirë janë
ata të cilët u ngjasojnë njerëzve të moshës së pjekur,
ndërsa më të këqinjtë e moshës mesatare janë ata të
cilët u ngjasojnë të rinjve”.
E teta: Një pikë e hollë mrekullie në vërsetin kuranor
“Më bëj mua të vdes musliman dhe më bashko me të drejtët”.
Nuk kerkove qe ta gjesh
Letra 24 Kërkesat e Emrave Hyjnorë, Er-Rahim, El-Hakim dhe El-Vedud
janë në përshtatshmëri e në harmoni me vdekjen dhe me fatkeqësitë në univers.
Stacioni i parë: përbëhet nga pesë shenja.
Shenja e parë: Autori i Gjithëlavdishëm e merr natyrën
esenciale të çdo lloj qënie si një model…
Shenja e dytë: Dhembshuria e shenjtë, dashuria e shenjtë,
e pastër dhe atribute të tjera Hyjnore bëjnë të domosdoshëm
aktivitetin absolut…
Shenja e tretë: Gjërat nuk shkojnë për në mosekzistencë,
përkundrazi, ato kalojnë nga sfera e fuqisë për tek sfera e njohjes…
Shenja e katërt: Emrat e bukur Hyjnorë kanë lloje të ndryshme
të panumërta manifestimesh; shumëllojshmëritë dhe speciet
e ndryshme të krijesave burojnë nga shumëllojshmëritë e
manifestimeve…
Shenja e pestë: Përbëhet nga dy pika:
E para: Meqenëse ndodhet një lidhje me Zotin e
Gjithëfuqishëm, atëherë të gjitha gjërat ekzistojnë për çdo gjë…
E dyta: Dynjaja dhe të gjitha gjërat kanë tri fytyra:
e para shikon tek Emrat e bukur Hyjnorë,
e dyta shikon tek Ahireti, dhe
e treta shikon tek qëniet e përkohshme…
Stacioni i dytë : Përbëhet nga një parathënie dhe pesë
tregues. Parathënia përmban dy çështje…
Çështja e parë: Krahasimet nuk mund ta përfshijnë plotësisht
realitetin e atyre atributeve, por ato mund të ndihmojnë në
shikimin e tyre.
Çështja e dytë: Qëllimet dhe shembujt e urtësisë së çdo gjëje
janë tri llojesh…
Treguesi i parë: Qënia, gjëja humbet ekzistencën e saj të
jashtme dhe fiton me qindra ekzistenca jolëndore të cilat i
përkasin njohjes…
Treguesi i dytë: Qëniet e gjalla prodhojnë shumë të vërteta
që i përkasin të padukshmes…
Treguesi i tretë: Dynjaja është një punishte dhe një fushë e
lërueshme që prodhon të korra të përshtatshme për tregun
e Ahiretit…
Treguesi i katërt: Gjatë gjithë periudhave të jetëve të tyre,
qëniet kryejnë lloje të shumta prej tesbihateve Hyjnore…
Treguesi i pestë: me largimin nga ekzistenca e jashtme,
qëniet e gjalla lënë prapa shumë gjëra të qëndrueshme…
Shtojca e parë: Shpjegimi i mistereve të duasë në pesë pika.
E para: Llojet e duasë…
E dyta: Efekti i duasë…
Çfarë nevoje ka ai për të gjitha këto dua e salevate?…
Përse ndonjëherë bëhen duatë për çështje që janë të
përcaktuara, të prera, si duatë që bëhen në kohën e eklipseve
të hënës dhe të diellit?
E treta: Pranimi i duasë së vullnetshme nëpërmjet fjalës…
E katërta: Më i miri i fruteve të duasë…
E pesta: Duaja është shpirti i adhurimit…
Shtojca e dytë ka të bëjë me Miraxhin e Profetit
Muhammed a.s.m. në pesë pika…
E para: Krijesat e botës së përjetshme janë të lidhura
ngushtë me dritën e profetit më të nderuar a.s.m..
E dyta: Shprehja e dashurisë së shenjtë Hyjnore ndaj
profetit më të nderuar…
E treta: Fjalët tona nuk mund t’i shprehin të vërtetat e shenjta…
Pika e katërt: Fjalët, profeti a.s.m. e pa Zotin e
Gjithëfuqishëm përtej shtatëdhjetë mijë perdeve…
Pika e pestë: Këndimi i mevlidit të Profetit a.s.m. është
një
zakon i mirë dhe një praktikë e admirueshme islame
Letra 25 Nuk është shkruar nga autor
Letra 26 Përfshin katër çështje…
Çështja e parë: Një provë e Kuranit kundra shejtanit dhe
partisë së tij…
Çështja e dytë: Tri personalitetet e njeriut…
Çështja e tretë: Ka shtatë nënçështje:
E para: Autori u detyrua ta shkruante këtë çështje me
gjuhën e Saidit të Vjetër…
E dyta: Urtësia e ndarjes së shoqërisë në grupe e fise…
E treta: Tiranët evropianë e zgjojnë idenë e nacionalizmit
në formën e tij negative…
E katërta: Nacionalizmi pozitiv dhe një situatë që tërheq
vëmendjen…
E pesta: Ndryshimi midis popujve të Azisë dhe të Evropës…
E gjashta: Një adresim për ata që kalojnë caqet në idetë e
nacionalizmit negativ dhe të racizmit, dhe rëndësia e
kombësisë së shenjtë islame…
E shtata: Thirrje për ata që shfaqin patriotizëm të tepruar
në nacionalizmin negativ…
Çështja e katërt: Përmban dhjetë nënçështje:
E para: lidhur me shpjegimin e frazës “Rabbil Alemin”
Krijuesi i të gjitha botëve…?
E dyta: çfarë synonte Muhjiddin Ibn El-Arebij në letrën e
tij drejtuar Fahruddin Raziut…
E treta: Me çfarë mënyre është vërseti, “Dhe vërtet që Ne
i kemi nderuar Bijtë e Ademit” i përputhshëm me vërsetin,
“Vërtet që ai -njeriu- është shumë i padrejtë dhe tepër injorant”.
E katërta: Përtërijeni besimin tuaj nëpërmjet
“La i lahe il- lall-llah”.
Rruga e lartë e Risale-i Nurit lidhur me vërtetimin e
Unitetit Hyjnor…
E pesta: A do të ishte e mjaftueshme vetëm fraza
“La i lahe il-lall-llah” pa përmendur
“Muhammedur-resulull-llah”?…
E gjashta: Shkaku i përdorimit të disa termave të furrishme
lidhur me rrugën e shejtanit…
E shtata: Shtatë shenja që tregojnë një nderim Hyjnor në
shërbimin e Kuranit…
E teta: Nuk mund të përkthehen fjalët e Kuranit,
të dhikrit dhe të tesbihateve…
E nënta: Metoda e moderimit lidhur me kontradiktat midis
rrugëve të Evlijave…
E dhjeta: Një parim lidhur me vizitorët
Letra 27 Është një koleksion më vete i titulluar “El- Mela hik”,
nuk është përfshirë këtu .
Letra 28 Përbëhet nga tetë çështje:
Çështja e parë: Rreth shpjegimit të ëndrrës në shtatë pika…
Çështja e dytë: Një debat skolastik rreth goditjes që
Musai a.s. i bëri syrit të Azrailit…
Çështja e tretë: Risale-i Nuri përmbush misionin e
udhëzimit në këtë kohë…
Çështja e katërt: Një ngjarje e pjesshme e cila nxit
vigjilencën e vëllezërve…
Çështja e pestë: Trajtesa rreth falënderimit…
Çështja e gjashtë: Nuk është përfshirë këtu.
Çështja e shtatë: Përmendja e shkaqeve të cilat zbulojnë
misteret, kuptimet e disa favoreve dhe, shpjegimi i shtatë
shenjave që tregojnë disa mirësi Hyjnore…
Përgjigje ndaj një pyetjeje private rreth fuqisë dhe
efektshmërisë që gjenden në Risale-i Nur…
Përfundim për të larguar dyshimet që kanë buruar ose
mund të burojnë lidhur me shenjat nga e padukshmja…
Çështja e tetë: Përbëhet nga tetë pika:
E para: Në shumicën e “Fjalëve” ndodhen “koinçidenca”
nga e Padukshmja…
E katërta: Një përgjigje rreth gjashtë pyetjeve lidhur me
tubimin e madh dhe me profetin a.s.m….
E pesta: A i përkisnin ndonjë feje paraardhësit e
profetit a.s.m. dhe a ishin fetarë?…
E gjashta: A është dërguar ndonjëri prej stërgjyshërve
të profetit me detyrën e profetësisë?…
E shtata: Rreth imanit të dy prindërve të profetit a.s.m..
E teta: Cila është rrëfenja më e saktë lidhur me xhaxhain
e tij Ebu Talibin?
Letra 29 Përbëhet nga nëntë pjesë:
Pjesa e parë: Përmban nëntë pika:
E para: Mënyra e njohjes së të vërtetave të Kuranit…
E dyta: Betimet në Kuran…
E treta: Shkronjat e shkëputura…
E katërta: Një përkthim i vërtetë i kuranit të gjithurtë
është i pamundur…
E pesta: Pamundësia e përkthimit të shprehjeve kuranore,
për shembull, El-Hamdu lil-lahi…
E gjashta: Një shqyrtim në fjalën Na’ëbudu.
E shtata: Disa kuptime të vërsetit “Na drejto në rrugën e
drejtë”.
E teta: Lloji i të drejtave në sheriatin islam…
E nënta: “Çështja e adhurimit të cilat janë të lidhura me
arsyen dhe, çështjet e tjera që kanë kuptim të arsyeshëm.
Pjesa e dytë: Trajtesa e muajit të Ramazanit, shpjegimi i
urtësisë së agjërimit në nëntë pika.
Pjesa e tretë: Përbëhet nga nëntë çështje:
E para: Kurani e shfaq mrekullinë e tij në aspekte të
ndryshme për secilën nga klasat e njerëzimit…
E dyta: është në katër pika:
Pika e parë: Fjala All-llah dhe Emrat e bukur Hyjnorë në
Kur’an…
Pika e dytë: Fjala All-llah në lidhje me suret…
Pika e tretë: Fjala All-llah në lidhje me vendet e saj në
faqet e Mus’hafit…
Pika e katërt: Koinçidencat në një faqe të vetme.
Pjesa e pestë: Shpjegimi i një drite prej dritave të vërsetit
të dritës në Suren En-Nur…
Pjesa e gjashtë: Një paralajmërim për shërbëtorët e Kuranit
të gjithurtë ndaj dredhive të shejtanit…
Dredhia e parë: Dashuria për pozitë e për famë…
Dredhia e dytë: Ndjenja e frikës…
Dredhia e tretë: Lakmia…
Dredhia e katërt: Nxitja e ndjenjave nacionaliste…
Dredhia e pestë: Egoizmi dhe mburrja…
Dredhia e gjashtë djallëzore: Dëshira për rehati trupore dhe
lidhja me detyra të tjera…
Shtojcë: Gjashtë pyetje drejtuar udhëheqësve barbarë…
Pjesa e shtatë: Trajtesa, shtatë shenjat…
Shenja e parë: Kundërshtimi ndaj atyre që përpiqen të
ndryshojnë shenjat e islamit…
Shenja e dytë: Kundërshtimi për të imituar Evropën në
ndryshimin e Katolicizmit…
Shenja e tretë: Njerëzit e bidatit thonë: “Fanatizmi fetar
na ka lënë të prapambetur”…
Shenja e katërt: Njerëzit shkatërrimtarë të bidatit janë dy
llojesh…
Shenja e pestë: Rreth shfaqjes së Mehdiut në fundin e
kohës…
Shenja e gjashtë: Rreth komunitetit të ndritshëm të
Mehdiut…
Shenja e shtatë: Përse ti e ke ndryshuar stilin e Saidit të
Vjetër?
Pjesa e tetë: Tetë simbolet…
Pjesa e nëntë: Është rreth rrugëve të shenjtërisë dhe
përbëhet nga nëntë aluzione:
Aluzioni i parë: Çfarë është tarikati dhe çfarë është Sufizmi?
Aluzioni i dytë: Çelësat dhe mjetet e këtij udhëtimi të
zemrës dhe e këtij përparimi shpirtëror janë…
Aluzioni i tretë: Shenjtëria është një provë e profetësisë…
Aluzioni i katërt: Vështirësitë e tarikatit…
Aluzioni i pestë: Rruga e unitetit të ekzistencës…
Aluzioni i gjashtë: Rruga e shenjtërisë…
Aluzioni i shtatë: Sheriati dhe tarikati…
Aluzioni i tetë: Humnerat e tarikatit Sufi…
Aluzioni i nëntë: Frutet e tarikatit Sufi…
Shtojca
Rruga më e afërt për tek All-llahu xh.sh
Letra 30 Nuk është përfshirë këtu
Letra 31 Nuk është përfshirë këtu
Letra 32 Nuk është përfshirë këtu

Rrezet – Risale Nur Shqip

Rrezja 1 Nuk eshte perfshire ketu.
Rrezja 2 Kjo formon ‘Pikën’ e shtatë rreth gjashtë Emrave më të mëdhenj dhe është rreth Emrit më të madh të Allahut, të Vetmit. Kjo përmban tre ‘Stacione’ dhe një përfundim……….
Stacioni i Parë: Tre ‘fruta’ për vërtetimin e Unitetit Hyjnor…..
Fruti i parë: Në Unitetin Hyjnor dhe në Vërtetimin e Tij, Bukuria Hyjnore dhe Plotësia Hyjnore bëhen të dukshme….
Fruti i dytë: Plotësitë e universit realizohen nëpërmjet Unitetit Hyjnor dhe kuptohen detyrat e lartësuara të qënieve…
Fruti i tretë: Të gjitha plotësimet e njeriut dhe qëllimet e tij të larta lidhen me Unitetin Hyjnor…
Stacioni i Dytë: Tre çështje që bëjnë të domosdoshme Unitetin Hyjnor…
E para: Atributet e pakufishme dhe absolute dhe Emrat, veprat e të cilëve duhet të vëzhgohen në univers….
E dyta: Lehtësia në Unitet dhe vështirësitë dhe pamundësitë në shirk…
E treta: Ai që krijon një qënie të vetme duhet të jetë pikërisht Ai që krijon të gjithë universin…..
Stacioni i Tretë: Tre Shenja universale për afirmimin e Unitetit Hyjnor….
Shenja e parë dhe prova: ‘Ai është Një’: Në çdo gjë është një Unitet dhe Uniteti tregon Një të Vetëm….
Shenja e dytë: ‘Ai nuk ka shokë’: Në çdo gjë ka një rregull të patëmetë dhe një balancë dhe këto mund të ndodhin vetëm se nëpërmjet unitetit, sepse ndërhyrja shkakton konfuzion… Çfarë thua ti për shëmtinë, provat dhe për vdekjen që gjenden midis bukurisë dhe të mirës? Përse i Gjithëmëshirshmi Absolut e jep të keqen?
Shenja e tretë: Vulat e panumërta të Unitetit Hyjnor të aluduara nga fraza “i gjithë sundimi i takon Atij dhe i gjithë falënderimi i përket Atij”…..
Një pyetje që lidhet me ringjalljen e të vdekurve….
Një lutje rreth Unitetit Hyjnor
Rrezja 3 Një lutje e cila shpjegon vërsetin: “Në krijimin e qiejve e të tokës (deri në fund të vërsetit)”
Rrezja 4 Një pikë e hollë rreth vërsetit: “Dhe Allahu vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve”.
Shkallët…..
Shkalla e parë: Kënaqësia e vërtetë e pavdekshmërisë qëndron në pavdekshmërinë e të Qëndrueshmit të plotësisë, në afirmimin e Tij dhe në besimin tek Ai…
Shkalla e dytë: Nëpërmjet lidhjes që rezulton nga besimi, me pafuqinë e tij dhe me varfërinë, njeriu mund të mbështetet mbi një fuqi të pafundme dhe tek forca e Furnizuesit Gjithëbujar….
Shkalla e tretë: Dispozitat e fuqisë kreative dhe rëndësia e njeriut pavarësisht vogëlsisë së tij të jashtme…
Shkalla e katërt: Lidhjet dhe ekzistencat që i fiton besimi për njeriun …
Shkalla e pestë: Jeta nga këndvështrimi i të Gjallit të Përjetshëm dhe Vetekzistuesit të Përhershëm, në katër çështje….
Çështja e parë: Esenca dhe realiteti i jetës….
Çështja e dytë: Të drejtat e vërteta të jetës…
Çështja e tretë: Detyrat e bashkëlindura të jetës në tre mënyra (rrugë)….
Çështja e katërt: Kënaqësia e vërtetë dhe lumturia e jetës….
Shkalla e gjashtë: Tre prova se të gjithë shembujt e bukurisë të shfaqura prej këtyre qënieve kalimtare janë shenjat, shkreptimat dhe manifestimet e një bukurie të përjetshme, të shenjtë…
Prova e parë: Bukuria e objektit të punuar me mjeshtëri të hollë artistike tregon bukurinë e Mjeshtrit….
Prova e dytë: Përmban pesë pika…
Pika e parë: Bukuritë në qëniet janë hijet e një Bukurie të shenjtë të fshehur…
Pika e dytë: Qëniet e njëpasnjëshme kalimtare shfaqin një bukuri të pandryshueshme…
Pika e tretë: Dhënia e bukurisë është nga i Bukuri…
Pika e katërt: Secili nga Emrat e bukur Hyjnorë zotëron një bukuri të shenjtë, një manifestim i të cilës e bën të bukur botën e gjërë…
Pika e pestë: Universi u bë një ekspozitë çudirash me qëllim që të shfaqë bukuritë e Autorit të tij…
Prova e tretë përbëhet nga tre pika…
Pika e parë: Krijesat janë stolisur me qëllim dhe janë bërë të bukura me qëllim që të bëjnë të njohur Krijuesin e tyre dhe ta bëjnë Atë të Dashur…
Pika e dytë: Dashuria e vërtetë e njerëzimit për Zotin tregon për një Bukuri të Pashoqe…
Pika e tretë: Ekzistenca është e mirë e pastër, dhe mosekzistenca është thjesht e keqe e pastër…
Kapitulli i pestë (i shkreptimës së Njëzet e Nëntë): Pesë pika rreth shkallëve të “Dhe Allahu vetëm na mjafton neve”… origjinali është në arabisht.
Rrezja 5 Rreth shenjave të kohës së fundit…
Parathënia përbëhet nga pesë ‘pika’….
Stacioni i dytë përbëhet nga njëzet ‘çështje’…..
Tre ‘çështje’ të shkurtëra duke plotësuar atë që u përmend lart…
Rrezja 6 Përgjigjje për dy pyetje rreth formulës së recituar në pjesën e teshehhudit të namazeve rituale..
Pyetja e parë: Cila është arsyeja për frazat e bekuara të teshehhudit duke u recituar gjatë namazeve?….
Pyetja e dytë: Rreth krahasimit të teshehhudit rreth Muhammedit a.s.m. me Ibrahimin a.s..
Përgjigjja përmban tre ‘aspekte’
Rrezja 7 Shenja më e madhe …..
Një paralajmërim i rëndësishëm dhe një pohim i qëllimit….
Parathënie: Dy humnera që trondisin sigurinë e besimit në këtë shekull, dhe mjetet e shpëtimit prej tyre…
Kapitulli i parë: lidhur me provat e ekzistencës së Hyjnisë…
Dëshmia e qiejve dhe e çdo gjëje që ato përmbajnë….
Dëshmia e atmosferës…
Dëshmia e tokës dhe e faqeve të saj…
Dëshmia e deteve dhe e lumenjve…
Dëshmia e maleve dhe e fushave…
Dëshmia e pemëve dhe e bimëve, duke përfshirë tre të vërteta….
Dëshmia e botëve të kafshëve dhe të zogjve, duke përfshirë tre të vërteta gjithëpërfshirëse….
Dëshmia e botës së humanizmit; profetët dhe unanimiteti i tyre…
Dëshmia e udhëheqësve shpirtërorë dhe pajtueshmëria e tyre….
Dëshmia e melekëve dhe e qënieve shpirtërore dhe pajtueshmëria e tyre…
Dëshmia e mendjeve të drejta dhe e zemrave të shëndosha…
Dëshmia e shpalljes Hyjnore e cila shpall pesë të vërteta….
Dy ndryshimet midis shpalljes dhe inspirimit
Dëshmia e natyrës së inspirimit në katër ‘drita’…
Dëshmia e Muhammed arabiut a.s.m…
Nëntë dëshmi për vërtetësinë e profetësisë së Tij…
Tre format e konsensusit të sigurt duke e konfirmuar atë…
Dëshmia e kuranit, dhe gjashtë ‘pika’ duke treguar madhështinë e tij…
Dëshmia e kozmosit, nëpërmjet dy të vërtetave të mëdhaja…
E vërteta e parë: ‘Krijueshmëria’ dhe ‘mundësia’…
E vërteta e dytë: bashkëpunimi universal….
Dëshmia e stacionit të adresimit direkt tek Zoti, në praninë e Tij, në dy të vërteta…
E vërteta e parë: Aktiviteti i vazhdueshëm i urtë dhe madhështor në univers…
E vërteta e dytë: Ligjërimi Hyjnor…
Kapitulli i dytë: Lidhur me provat e Unitetit Hyjnor….
Vendqëndrimi i parë, katër të vërtetat e shenjta duke dominuar në kozmos…
Fruti i parë: Hyjnia Absolute…
Fruti i dytë: Perëndia Absolute…
E vërteta e tretë: Plotësitë….
E vërteta e katërt: Sovraniteti…
Vendqëndrimi i akteve të Krijuesit, bota e krijimit dhe zanafilla, pesë të vërteta gjithëpërfshirëse…
E vërteta e parë: Ajo e madhështisë dhe e lartësisë….
E vërteta e dytë: Absolutësia e akteve Hyjnore….
E vërteta e tretë: Lehtësia, shpejtësia dhe rregulli i krijimit…
E vërteta e katërt: Pikat e Unitetit dhe konvergjenca në qëniet…
E vërteta e pestë: Sistemi i përkryer dhe rregullsia e kozmosit…
Vendqëndrimi i tretë, i ndriçuar prej katër të vërtetave…
E vërteta e parë: E vërteta e hapjes….
E vërteta e dytë: E vërteta e mëshirës…
E vërteta e tretë: E vërteta e rregullimit dhe e administrimit…
E vërteta e katërt: E vërteta e dhembshurisë dhe e furnizimit me ushqim….
Rreth qëllimit të Risale-i Nurit
Rrezja 8 Nuk echte perfshire ketu.
Rrezja 9 Pjesa e parë e shtojcës së Fjalës së Dhjetë, Ringjallja dhe bota tjetër…
Parathënie, që përbëhet nga dy ‘pika’…
Pika e parë: Katër prova duke demonstruar se besimi në Ahiretin është themelor për jetën e shoqërisë dhe për jetën personale të njeriut…
Pika e dytë: Dëshmia për të vërtetën e Ringjalljes prej shtyllave të tjera të besimit.
Rrezja 10 Nuk u shkrua na autori
Rrezja 11 Frutat e Besimit….
Çështja e parë: Një orë për Zotin…
Një përmbledhje e çështjes së dytë: Si mund të shpëtojmë prej litarëve të vdekjes…
Çështja e tretë: Një ngjarje instruktive…
Çështja e katërt: Çështja më shtypëse…
Çështja e pestë: Rinia do të ikë….
Çështja e gjashtë: Të gjitha shkencat flasin për Zotin dhe bëjnë të njohur Krijuesin…
Çështja e shtatë: “Na mëso ne gjithashtu rreth Ahiretit” duke përfshirë përgjigjjet e Emrave Hyjnorë, të Engjëjve, të profetit Muhammed a.s.m. dhe të Kuranit…
Një përmbledhje e çështjes së tetë: Një numër dobish prej besimit në Ahiretin i cili shikon tek jeta sociale dhe personale e njeriut…
Provat e ringjalljes trupore…
Dy ‘pika’ rreth Ferrit…
Rreth frazës: Allahu Ekber
Çështja e nëntë: Shtyllat dhe të vërtetat e islamit janë një tërësi e pandashme, në tre ‘pika’…
Çështja e dhjetë: Një lule e Emirdagut. Një përgjigje tej mase e fuqishme ndaj kundërshtimeve të ngritura rreth përsëritjes në kuran….
Përfundimi, përbëhet nga dy shtojca…
Çështja e njëmbëdhjetë: Frutat e shijuar në këtë botë prej besimit në melekët…
Përfundim…
Një shtojcë për shtesën e çështjes së njëmbëdhjetë
Rrezja 12 Pjesë prej fjalëve mbrojtëse të Bediuzzamanit të dhëna në gjykatën e Denizlit.
Rrezja 13 Letrat dritëlëshuese të cilat Bediuzzaman Said Nursi ua dërgoi studentëve të tij ndërsa ishte në burgun e Denizlit, të cilat ilustrojnë në mënyrë brilante xhihadin e madh të Risale-i Nurit.
Rrezja 14 Përmban pjesë nga mbrojtjet e Bediuzzamanit gjatë gjyqit të tij në burgun e Afjonit, letrat që ai i shkroi për studentët e tij të burgosur, dhe pjesë prej fjalëve mbrojtëse të studentëve të tij…
Fjala mbrojtëse e Bediuzzamanit dhe peticionet që ai i dërgoi tek gjykata e Apelit dhe tek qeveria në Ankara….
Letra e Gjashtëmbëdhjetë: E përfshirë nga Bediuzzamani në katërmbëdhjetë Rreze për shkak të lidhjes së saj me mbrojtjen e tij…
Letrat e shkruara nga Bediuzzamani për studentët e tij ndërsa ishin në burgun e Afjonit me qëllim që t’i ngushëllonte, t’i ndriçonte dhe t’i udhëzonte…
Pjesë prej fjalës mbrojtëse të dhëna prej disa studentëve të Risale-i Nurit gjatë proceseve të tyre gjyqësore në gjykatën e Afjonit.
Rrezja 15 Stacioni i parë: Përbëhet nga tre ‘pjesë’…
Pjesa e parë: Një përmbledhje konçize e njëzet letrave të cilat në njëmbëdhjetë fraza rreth Unitetit Hyjnor japin njëmbëdhjetë prova prej të vërtetave të besimit…
Pjesa e dytë: Një përmbledhje e shkurtër e sures El Fatiha. Aluzionet për të vërtetat e besimit dhe provat e tyre prej thesarit të kësaj sureje, në nëntë fraza…
Pjesa e tretë: Një shpjegim brilant me provat e pjesës së dytë të pohimit të besimit “Muhammedi është i dërguari i Allahut”, në tre ‘tregues’…
Stacioni i Dytë…
Tre prej botërave që i vizitoi udhëtari nëpër univers, të cilat ilustrojnë krahasimin e njerëzve të besimit dhe të çudhëzimit, në tre ‘shembuj’…
Duke kërkuar njohjen e Krijuesit të universit nëpërmjet tre prej ‘shtatë’ Atributeve të Tij, njohja, dëshira dhe fuqia…
Atributi i ‘Njohjes’ siç tregohet nga fjalët e teshehhudit në pesë namazet e detyruara, së bashku me njëmbëdhjetë ‘dëshmi’….
Atributi i ‘Dëshirës’; një provë universale e kësaj…
Atributi i ‘Fuqisë’; prova krejtësisht bindëse dhe të parefuzueshme në nëntë ‘shkallë’.
Parathënia e predikimit të Damaskut…
Kapitulli i Dytë i Shkreptimës së Njëzet e Nëntë, mbi frazën “El Hamdu lil lah”.
risale nur shqip

Shto koment

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.