Home » Hadith

Të gjitha rreth Hadith

Hasan el Basri – Tabiinet

Hasan el Basri – Tabiinet

Ky është Ebu Seid el Hasen bin Ebil Hasen el Basrij. U lind në vitin e dytë të sundimit të Omerit r.a.. U rrit dhe u edukua në një ambient fetar e të...

Lutje nga Kurani dhe Hadithet

Lutje nga Kurani   حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ HasbunAllahu ue ni’mel-vekil. “Neve na mjafton që kemi Allahun, Ai është...