Home » Adhurim - Ibadet » Tekbiret Teshrik

Tekbiret Teshrik bëhen pas çdo namazi farz, që nga namazi i sabahut ditën e Arefesë (dita para Bajramit), dhe deri në ditën e katërt të Bajramit, në namazin e Ikindisë. Pra, thuhen gjithsej përgjatë 23 namazeve.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up