Home » Adhurim - Ibadet » Ramazani

Në Xhennet është një derë e quajtur Rejjan.
Agjëruesit do të thirren prej asaj dere dhe kush është prej agjëruesve do të hyjë në Xhennet prej saj. Dhe kush hyn prej asaj dere, nuk do të ketë më etje përgjithmonë. (Profeti Muhammed – Paqja Qoftë Mbi Të)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up