Home » Adhurim - Ibadet » Një Lutje nga Kur’ani për Ruajtjen e Besimit (Horizonti i Lutjes – 11)

Ajeti 8 i Sures Ali Imran është një lutje Kuranore, e cila ka lidhje me ruajtjen e besimit dhe është mirë të përsëritet sa më shpesh nga gjithë besimtarët.

“O Zoti ynë! Mos lejo që zemrat tona të shmangen (nga e vërteta), pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jepna mëshirë prej Teje; vërtet, Ti je Uehhab, Dhuruesi i Madh!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up